Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

14de Kapitel.

1 Eders Hjærte vorde ikke forfærdet; tror paa Gud og tror paa mig.

2 I min Faders Hus er der mange Boliger; var det ikke saa, havde jeg sagt eder det; thi jeg gaar bort for at berede Sted for eder.

3 Og naar jeg er gaaet bort og har beredt eder Sted, kommer jeg igjen og vil tage eder til mig, for at ogsaa I skulle være, hvor jeg er.

4 Og hvor jeg gaar hen, — Vejen vide I.

5 Tomas siger til ham: Herre, vi vide ikke, hvor du gaar hen, hvorledes kunne vi da vide Vejen?

6 Jesus siger til ham: jeg er Vejen og Sandheden og Livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

7 Havde I kjendt mig, saa havde I og kjendt min Fader; fra nu af kjende I ham og have set ham.

8 Filip siger til ham: Herre, vis os Faderen, saa er det os nok.

9 Jesus siger til ham : saa lang en Tid har jeg nu været hos eder, og du kjender mig ikke, Filip! Hvo som har set mig, har set Faderen; hvorledes siger da du: vis os Faderen?

10 Tror du ikke, at jeg er i Faderen og Faderen i mig5? De Ord, som jeg siger til eder, taler jeg ikke af mig selv, men det er Faderen, som bliver i mig, der gjør sine Gjerninger.

11 Tror mig, at jeg er i Faderen, og Faderen i mig; hvis ikke, saa tror det for selve Gjerningernes Skyld.

12 Sandelig, sandelig siger jeg eder, hvo som tror paa mig, de Gjerninger, som jeg gjør, skal ogsaa han gjøre, og større end disse skal han gjøre, fordi jeg gaar bort til Faderen,

13 og hvad som helst I bede om i mit Navn, det vil jeg gjøre, for at Faderen maa herliggjøres i Sønnen.

14 Dersom I bede om noget i mit Navn, vil jeg gjøre det.

15 Dersom I elske mig, skulle I holde mine. Befalinger;

16 saa vil jeg bede Faderen, og han skal give eder en anden Talsmand til at være hos eder i Evighed,

17 Sandhedens Aand, som Verden ikke kan faa, fordi den ikke ser ham, ej heller kjender ham; men I kjende ham, fordi han bliver hos eder og skal være i eder.

18 Jeg vil ikke efterlade eder faderløse; jeg kommer til eder.

19 Endnu en liden Stund, saa ser Verden mig ikke mere, men I se mig, fordi jeg lever, og I skulle leve .

20 Paa den Dag skulle kjende, at jeg er i min Fader, og I udi mig, og jeg i eder.

21 Hvo som har mine Befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig og hvo som elsker mig, skal elskes af min Fader, og jeg skal elske ham og aabenbare mig for ham.

22 Judas (ikke Iskarjot) siger til ham: Herre, hvoraf kommer det da, at du vil aabenbare dig for os og ikke for Verden?

23 Jesus svarede og sagde til ham: om nogen elsker mig, vil han holde mit Ord; og saa skal min Fader elske ham, og til ham skulle vi komme og tage Bolig hos ham .

24 Hvo som ikke elsker mig, holder ikke mine Ord; og det Ord, som I høre, er ikke mit, men Faderens, der sendte mig.

25 Dette har jeg talet til eder, medens jeg dvælede hos eder;

26 men Talsmanden, den Hellig-Aand, som Faderen skal sende i mit Navn , han skal lære eder alle Ting og minde eder om alle Ting, som jeg har sagt til eder.

27 Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder jeg giver eder ikke, ligesom Verden giver. Eders Hjærte vorde ikke forfærdet, ej heller forsagt.

28 I hørte, at jeg sagde til eder: »jeg gaar bort, og jeg kommer til eder« ; elskede I mig, vilde I have glædet eder, fordi jeg gaar til Faderen, thi min Fader er større end jeg.

29 Og nu har jeg sagt eder det, før end det sker, for at I skulle tro, naar det er sket.

30 Jeg skal ikke mere tale meget med eder; thi Verdens-Fyrsten kommer, og i mig har han slet intet;

31 dog, det er, for at Verden skal kjende, at jeg elsker Faderen og gjør saaledes, som Faderen har befalet mig . Staar op, lader os gaa herfra.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21