Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

15de Kapitel.

1 Jeg er det sande Vintræ, og min Fader er Vingaardsmanden.

2 Hver Gren paa mig, som ikke bærer Frugt, den tager han bort, og hver den, som bærer Frugt, den renser han, for at den skal bære mere Frugt.

3 I ere allerede rene i Kraft af det Ord, som jeg har talet til eder;

4 bliver i mig, saa bliver og jeg i eder. Ligesom Grenen ikke kan bære Frugt af sig selv, uden den bliver i Vintræet, saaledes heller ikke I, uden I blive i mig.

5 Jeg er Vintræet, I ere Grenene ; hvo som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen Frugt; thi udenfor mig kunne I slet intet gjøre.

6 Dersom en ikke bliver i mig , bliver han kastet ud som en Gren og visner; og man sanker dem og kaster dem i Ilden, og de brændes.

7 Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder om, hvad I end ville, og det skal times eder.

8 Derudi er min Fader herliggjort, at I bære megen Frugt, og saa skulle I vorde Disciple af mig.

9 Ligesom Faderen har elsket mig, har ogsaa jeg elsket eder; bliver i min Kjærlighed !

10 Dersom I holde mine Befalinger, saa blive I udi min Kjærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger og bliver i hans Kjærlighed.

11 Dette har jeg talet til eder, for at min Glæde maa være i eder, og eders Glæde vorde fuldkommen.

12 Dette er min Befaling , at I skulle elske hverandre, ligesom jeg har elsket eder .

13 Ingen har større Kjærlighed end denne, at han sætter sit Liv til for sine Venner.

14 I ere mine Venner, dersom I gjøre, hvad jeg befaler eder.

15 Jeg kalder eder ikke længer Tjenere, thi Tjeneren ved ikke, hvad hans Herre gjør; men eder har jeg kaldt Venner, thi alt, hvad jeg har hørt af min Fader, har jeg kundgjort eder.

16 Ikke I have udvalgt mig, men jeg har udvalgt eder og sat eder til, at I skulle gaa hen og bære Frugt, og at eders Frugt skal blive, for at Faderen maa give eder, hvad som helst I bede ham om mit Navn».

17 Dette befaler jeg eder, at I skulle elske hverandre .

18 Om Verden hader eder, da vider, at den har hadet mig førend eder».

19 Vare I af Verden, vilde Verden elske sit eget; men fordi I ikke ere af Verden, men jeg har udvalgt eder af Verden, derfor hader Verden eder.

20 Kommer det Ord i Hu, som jeg sagde eders: »en Tjener er ikke større end hans Herre«. Have de forfulgt mig, ville de og forfølge eder; have de holdt mit Ord, ville de og holde eders.

21 Men alt dette ville de gjøre mod eder for mit Navns Skyld, fordi de ikke kjende ham, som sendte mig.

22 Hvis jeg ikke var kommen og havde talet til dem, havde de ikke Synd; men nu have de ikke Undskyldning for deres Synd.

23 Hvo som hader mig, hader ogsaa min Fader.

24 Havde jeg ikke gjort de Gjerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, saa havde de ikke Synd; men nu have de set dem og dog hadet baade mig og min Fader.

25 Dog, det er, for at det Ord skal opfyldes, som er skrevet i deres Lov: »De hadede mig uforskyldt«.

26 Men naar Talsmanden kommer, hvem jeg vil sende eder fra Faderen, Sandhedens Aand, som udgaar fra Faderen, da skal han vidne om mig;

27 men ogsaa I ere Vidner, fordi I have været med mig fra Begyndelsens.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21