Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

16de Kapitel.

1 Dette har jeg talet til eder, for at I ikke skulle forarges.

2 Man skal udstøde eder af Synagogen, ja den Time kommer, da hver den, som slaar eder ihjel, vil mene, han bringer Gud en Dyrkelse.

3 Og dette skulle de gjøre, fordi de ikke have kjendt Faderen, ej heller mig.

4 Men dette har jeg talet til eder, for at I, naar Timen kommer, skulle komme det i Hu, at jeg sagde eder det; og dette sagde jeg eder ikke fra Begyndelsen fordi jeg var hos eder.

5 Men nu gaar jeg bort til ham, som sendte mig; og ingen af eder spørger mig: hvor gaar du hen?

6 men fordi jeg har talet dette til eder, har Bedrøvelsen opfyldt eders Hjærte .

7 Dog, jeg siger eder Sandheden, det er eder gavnligt, at jeg gaar bort; thi dersom jeg ikke gaar bort, vil Talsmanden ikke komme til eder, men dersom jeg gaar bort, vil jeg sende ham til eder.

8 Og naar han kommer, skal han overbevise Verden om Synd og om Retfærdighed og om Dom.

9 Om Synd, fordi de ikke tro paa mig ;

10 og om Retfærdighed, fordi jeg gaar bort til Faderen, og I se mig ikke længer;

11 og om Dom, fordi denne Verdens Fyrste er dømt .

12 Endnu meget har jeg at sige eder, men I kunne ikke bære det nu.

13 Men naar han, Sandhedens Aand, kommer, skal han vejlede eder til hele Sandheden ; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad han hører, skal han tale, og det, som kommer, skal han forkynde eder.

14 Han skal herliggjøre mig, thi han skal tage af mit og forkynde eder.

15 Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han tager af mit og skal forkynde eder det.

16 Om en liden Stund saa se I mig ikke mere, og atter om en liden Stund saa skulle I se mig.

17 Nogle af hans Disciple sagde da til hverandre: hvad er dette, som han siger til os: »om en liden Stund saa se I mig ikke, og atter om en liden Stund saa skulle I se mig«, og: »jeg gaar bort til Faderen?«

18 De sagde altsaa: hvad er dette, som han siger om den liden Stund? vi forstaa ikke, hvad han taler.

19 Jesus vidste, at de ønskede at spørge ham, og han sagde til dem: er det derom, I skifte Ord med hverandre, at jeg sagde: »om en liden Stund saa se I mig ikke, og atter om en liden Stund saa skulle I se mig« ?

20 Sandelig, sandelig siger jeg eder, I skulle græde og jamre, men Verden skal glæde sig; I skulle være bedrøvede, men eders Bedrøvelse skal vorde til Glæder.

21 Naar Kvinden føder, har hun Bedrøvelse, fordi hendes Time er kommen; men naar hun har født Barnet, kommer hun ikke mere den Trængsel i Hu for Glæden over, at et Menneske er født til Verden.

22 Saa have ogsaa I vel nu Bedrøvelse; men jeg skal se eder igjen, og eders Hjærte skal glæde sig, og eders Glæde tager ingen fra eder.

23 Og paa den Dag skulle I ikke spørge mig om noget . Sandelig, sandelig siger jeg eder, hvad I end bede Faderen om, vil han give eder i mit Navn.

24 Hidindtil have I ikke bedet om noget i mit Navn; beder, saa skulle I faa, for at eders Glæde maa vorde fuldkommen.

25 Dette har jeg talet til eder i Billeder; den Time kommer, da jeg ikke mere skal tale til eder i Billeder, men frit ud forkynde eder om Faderen.

26 Paa den Dag skulle I bede i mit Navn; og jeg siger eder ikke, at jeg vil bede Faderen for eder,

27 thi Faderen selv elsker eder, fordi I have elsket mig og troet, at jeg er udgangen fra Gud.

28 Jeg udgik fra Faderen og er kommen til Verden; jeg forlader igjen Verden og gaar til Faderene.

29 Hans Disciple sige : se, nu taler du frit ud, og det er ikke noget Billede, du siger.

30 Nu vide vi, at du ved alle Ting og har ikke behov, at nogen spørger dig; desaarsag tro vi, at du er udgangen fra Gud.

31 Jesus svarede dem: nu tro I !

32 se, den Time kommer, og den er kommen , da I skulle adspredes hver til sit og forlade mig alene; dog er jeg ikke alene, fordi Faderen er med mig.

33 Dette har jeg talet til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21