Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

18de Kapitel.

1 Da Jesus havde sagt dette, gik han ud med sine Disciple over Kedrons Bæk, hvor der var en Have, i hvilken han selv og hans Disciple gik ind.

2 Men ogsaa Judas, som forraadte ham, kjendte Stedet, fordi Jesus ofte havde været samlet der med sine Disciple.

3 Saa tog Judas Mandskabets og Svende fra Ypperstepræsterne og Farisæerne og kommer derhen med Fakler og Lamper og Vaaben.

4 Da nu Jesus vidste alt det, der skulde komme over ham, gik han frem og sagde til dem hvem lede I efter?

5 De svarede ham: efter Jesus af Nasaret. Jesus siger til dem: det er mig. Men ogsaa Judas, som forraadte ham, stod hos dem.

6 Som han nu sagde til dem: det er mig! vege de tilbage og faldt til Jorden .

7 Atter spurgte han dem da: hvem lede I efter? Og de sagde: efter Jesus af Nasaret.

8 Jesus svarede: jeg sagde eder, at det er mig; hvis det da er mig, I lede efter, saa lader disse gaa.

9 For at det Ord skulde opfyldes, som han havde sagt: »dem som du har givet mig, af dem lod jeg ikke nogen gaa tabt« .

10 Simon Peder, som havde et Sværd, drog det da og slog til Ypperstepræstens Tjener og huggede hans højre Øre af. Men Tjeneren hed Malkos.

11 Da sagde Jesus til Peder: stik Sværdet i Balgen; skal jeg ikke tømme den Skaal, som Faderen har givet mig ?

12 Saa greb Mandskabet og Øversten og Jødernes Svende Jesus og bandt ham;

13 og de førte ham først til Annas, han var nemlig Svigerfader til Kajfas, som var Ypperstepræst i det Aar.

14 Men det var Kajfas, som havde givet Jøderne det Raad, at det var gavnligt, at ét Menneske døde for Folket. Og Simon Peder fulgte efter Jesus,

15 ligeledes en anden Discipel; men den Discipel var kjendt med Ypperstepræsten og gik ind med Jesus i Ypperstepræstens Gaard,

16 men Peder stod udenfor ved Døren. Den anden Discipel, han som var Ypperstepræstens Kjending, gik da ud og sagde det til Dørvogtersken og førte Peder ind.

17 Saa siger Dørvogter-Pigen til Peder: du er da ikke ogsaa af dette Menneskes Disciple? Han siger: nej, jeg er ikke.

18 Men Tjenerne og Svendene stode og varmede sig ved en Kulilds, de havde gjort, thi det var koldt, men ogsaa Peder stod hos dem og varmede sig.

19 Ypperstepræsten spurgte nu Jesus om hans Disciple og om hans Lære.

20 Jesus svarede ham: jeg har talet frit ud til Verden; jeg har stadig lært i Synagoger og i Helligdommen , hvor alle Jøderne komme sammen, og i Løndom har jeg intet talet.

21 Hvi spørger du mig? spørg dem, som have hørt det, om hvad jeg talede til dem; se, disse vide, hvad jeg har sagt.

22 Men da han sagde dette, gav en af Svendene, som stod hos Jesus et Slag i Ansigtet og sagde: svarer du Ypperstepræsten saaledes?

23 Jesus svarede ham: har jeg talet ilde, saa bevis, at det er slet; men har jeg talet ret, hvi slaar du mig da?

24 Saa sendte Annas ham bunden hen til Ypperstepræsten Kajfas.

25 Men Simon Peder stod og varmede sig. Da sagde de til ham : du er da ikke ogsaa af hans Disciple? Han negtede det og sagde: nej, jeg er ikke.

26 En af Ypperstepræstens Tjenere, som var en Frænde af ham, hvis Øre Peder havde hugget af, siger: saa jeg dig ikke i Haven hos ham?

27 Da negtede Peder det atter; og straks gol Hanen.

28 Saa føre de Jesus fra Kajfas til Borgen; men det var aarle . Og de gik ikke selv ind i Borgen, for at de ikke skulde blive urene, men kunde spise Paaskeofret.

29 Pilatus gik da ud til dem og siger: hvad Klagemaal føre I mod dette Menneske ?

30 De svarede og sagde til ham: var ikke han en Misdæder, havde vi ikke overgivet ham til dig.

31 Pilatus sagde da til dem: tager I ham og dømmer ham efter eders Lov. Jøderne sagde til ham: det er ikke os tilladt at undlive nogen.

32 For at Jesu Ord skulde opfyldes, det som han havde sagt til Betegnelse af, hvordan en Død han skulde dø.

33 Pilatus gik da atter ind i Borgen og kaldte ad Jesus og sagde til ham : er du Jødernes Konge ?

34 Jesus svarede : er det af dig selv, du siger dette, eller have andre sagt dig det om mig ?

35 Pilatus svarede : jeg er da vel ingen Jøde ? det er dit eget Folk og Ypperstepræsterne, som have overgivet dig til mig; hvad har du gjort?

36 Jesus svarede: mit Kongerige er ikke af denne Verden ; var mit Rige af denne Verden, vilde mine Svende stride for, at jeg ikke blev overgiven til Jøderne ; men nu er mit Rige ikke derfra.

37 Pilatus sagde da til ham : altsaa er du dog Konge ! Jesus svarede: du siger det; Konge er jeg. Jeg er dertil født og dertil kommen til Verden, at jeg skal give Sandheden Vidnesbyrd; hver den, som er af Sandheden, hører min Røst.

38 Pilatus siger til ham : hvad er Sandhed ? Og da han havde sagt dette, gik han atter ud til Jødernes og siger til dem : jeg finder ingen Skyld hos ham .

39 Men I have den Sædvane, at jeg giver eder en løs om Paasken; ville I da, at jeg skal give eder Jødernes Konge løs?

40 Saa raabte de alle og sagde: ikke ham; nej Barabbas! Men Barabbas var en Røver.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21