Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

19de Kapitel.

1 Da tog altsaa Pilatus Jesus og hudstrøg ham.

2 Og Stridsmændene flettede en Krone af Torne og satte den paa hans Hoved og kastede en Purpur-Kappe om ham,

3 og de gik hen til ham og sagde: Hil være dig, du Jødernes Konge! og de sloge ham i Ansigtet.

4 Og Pilatus gik atter ud, og han siger til dem : se, jeg fører ham ud til eder, for at I skulle vide, at jeg finder ingen Skyld hos ham.

5 Saa gik Jesus ud med Tornekronen og Purpurkappen paa. Og Pilatus siger til dem: se det Menneske !

6 Da nu Ypperstepræsterne og Svendene saa ham, raabte de og sagde: korsfæst, korsfæst ham! Pilatus siger til dem: tager I ham og korsfæster ham; thi jeg finder ingen Skyld hos ham .

7 Jøderne svarede ham: vi have en Lov, og efter den Lov er han skyldig at dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Søn.

8 Da nu Pilatus hørte denne Tale , blev han end mere bange ,

9 og han gik atter ind i Borgen og siger til Jesus: hvor er du fra? Men Jesus gav ham intet Svar.

10 Pilatus siger da til ham: taler du ikke til mig? ved du ikke, at jeg har Magt til at lade dig løs og Magt til at korsfæste dig?

11 Jesus svarede ham: du havde slet ingen Magt over mig, dersom den ikke var given dig ovenfra; derfor har den, som overgav mig til dig, større Synd.

12 Som Følge heraf søgte Pilatus at lade ham løs. Men Jøderne raabte og sagde: dersom du lader ham løs, er du ikke Kejserens Ven; hver den, som gjør sig til Konge , sætter sig op imod Kejseren.

13 Da nu Pilatus hørte disse Ord, førte han Jesus ud og satte sig paa Dommersædet, paa et Sted, som kaldes Stenlagt4 (paa Hebraisk: Gabbata).

14 Men det var Beredelsesdag i Paasken ved den sjette Time. Og han siger til Jøderne: se, det er eders Konge!

15 Saa raabte de: bort, bort med ham! korsfæst ham! Pilatus siger til dem: skal jeg korsfæste eders Konge ? Ypperstepræsterne svarede: vi have ingen anden Konge end Kejseren.

16 Da overgav han ham saa til dem, til at korsfæstes. Saa tog de Jesus;

17 og idet han selv bar sit Kors, gik han ud til det saakaldte Hovedpandested, som paa Hebraisk hedder Golgata,

18 hvor de korsfæstede ham, og med ham to andre, en paa hver Side, men Jesus midt imellem.

19 Men Pilatus havde ogsaa skrevet en Overskrift og sat den paa Korset; og der _ stod skrevet: Jesus Nasaræer, Jødernes Konge.

20 Denne Overskrift læste nu mange af Jøderne, fordi det Sted, hvor Jesus blev korsfæstet, var nær ved Staden. og den stod skreven paa Hebraisk, Latin og Græsk.

21 Saa sagde Jødernes Ypperstepræster til Pilatus: skriv ikke` »Jødernes Kongen , men »han sagde : jeg er Jødernes Konges.

22 Pilatus svarede hvad jeg har skrevet, har jeg skrevet.

23 Da nu stridsmændene havde korsfæstet Jesus, tog de hans Klæder og gjorde fire Dele, en Del til hver Stridsmand, og ligeledes Kjortelen; men Kjortelen var usyet, vævet fra øverst helt igjennem .

24 Saa sagde de til hverandre : lader os ikke sønderskære den, men kaste Lod om den, hvis den skal være. For at Skriften skulde opfyldes : »De delte mine Klæder imellem sig, og om mit Klædebon kastede de Lod.. Dette gjorde altsaa Stridsmændene.

25 Men ved Jesu Kors stod hans Moder og hans Moders Søster, Maria Klopas's Hustru og Maria Magdalene.

26 Da nu Jesus saa sin Moder og den Discipel, som han elskede, staaende hos hende, siger han til sin Moder: Kvinde, se, det er din Søn.

27 Derpaa siger han til Disciplen: se, det er din Moder. Og fra den Stund af tog Disciplen hende hjem til sit.

28 Derefter, da Jesus vidste, at nu var Alting fuldbragt, for at Skriften kunde helt opfyldes, siger han: jeg tørster!

29 Der stod et Kar fuldt af Eddike ; de satte da en Svamp fuld af Eddike paa en Isopstængel og holdt den til hans Mund.

30 Da saa Jesus havde taget Eddiken, sagde han: det er fuldbragt! og han bøjede Hovedet og opgav Aanden.

31 Efterdi det nu var Beredelsesdag, bad Jøderne, for at Legemerne ikke skulde blive paa Korset Hviledagen over (thi den Hviledag var stor ), Pilatus om, at deres Ben maatte blive knuste, og at de maatte tages bort.

32 Stridsmændene kom da og knuste Benene paa den første og paa den anden, som var korsfæstet med ham.

33 Men da de kom til Jesus og saa, at han allerede var død, knuste de ikke hans Ben;

34 derimod stak en af Stridsmændene ham i Siden med et Spyd, og strags kom der Blod og Vand ud.

35 Og den, som har set det, har vidnet det, og hans Vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han siger Sanden, for at ogsaa I skulle tro.

36 Thi dette skete, for at Skriften skulde opfyldes: »Intet Ben skal sønderbrydes derpaa«.

37 Og atter siger et andet Skriftord: »De skulle se hen til ham, som de have gjennemstunget« .

38 Men Josef af Arimatæa, som var en Discipel af Jesus, men lønlig, af Frygt for Jøderne, bad derefter Pilatus om, at han maatte tage Jesu Legeme, og Pilatus tillod det. Saa kom han og tog hans Legeme.

39 Men ogsaa Nikodemos, han som i Førstningen var kommen til ham ved Nattetide, kom og havde med en Blanding af Myrra og Aloe, omtrent hundrede Pund.

40 De tog da Jesu Legeme og bandt det i Linklæder med de vellugtende Urter, som det er Skik hos Jøderne at berede til Jordefærd.

41 Men paa det Sted, hvor han var bleven korsfæstet, var der en Have, og i Haven en ny Grav, i hvilken endnu aldrig nogen var lagt .

42 Der lagde de saa Jesus for Jødernes Beredelsesdags Skyld, fordi Graven var nær.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21