Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

2det Kapitel.

1 Og paa den tredje Dag var der et Bryllup i Kana i Galilæa, og Jesu Moder var der.

2 Men ogsaa Jesus og hans Disciple bleve budne til Brylluppet.

3 Og da Vinen slap op, siger Jesu Moder til ham: de have ikke Vin.

4 Og Jesus siger til hende: Kvinde, hvad har jeg med dig at gjøre .min Time er endnu ikke kommen.

5 Hans Moder siger til Tjenerne: gjører, hvad som han siger eder.

6 Men der stod der seks Vandkar af Sten, satte efter Jødernes Renselses-Skik; de rummede hvert to eller tre Spande.

7 Jesus siger til dem: fylder Vandkarrene med Vand; og de fyldte dem til Randen.

8 Og han siger til dem : øser nu, og bærer det til Køgemesteren; og de bare det til ham.

8 Men da Køgemesteren smagte Vandet, som var blevet Vin, og ikke vidste, hvor den var fra (men Tjenerne, som havde øst Vandet, vidste det), da kalder Køgemesteren ad Brudgommen

10 og siger til ham: hvert Menneske sætter først den gode Vin frem, og naar de ere blevne drukne, da den ringere; du har gjemt den gode Vin indtil nu.

11 Hermed gjorde Jesus Begyndelsen paa sine Tegn, i Kana i Galilæa ; og han aabenbarede sin Herlighed, og hans Disciple troede paa ham.

12 Derefter drog han ned til Kapernaum, han og hans Moder og Brødre og hans Disciple, og der bleve de ikke mange Dage.

13 Og Jødernes Paaske var nær; og Jesus drog op til Jerusalem.

14 Og han fandt i Helligdommen dem, der solgte Øksne og Faar og Duer, og Vekselererne siddende.

15 Og han gjorde en Svøbe af Reb og drev alle ud af Helligdommen, baade Faarene og Øksnene, og Vekselerernes Smaapenge spildte han og væltede Bordene ,

16 og til Duekræmmerne sagde han : tager dette bort herfra ; gjører ikke min Faders Hus til en Handelsbod.

17 Hans Disciple kom i Hu, at der staar skrevet: »Nidkjærhed for dit Hus vil fortære mig«.

18 Da svarede Jøderne og sagde til ham: hvad Tegn viser du os, siden du gjør dette?

19 Jesus svarede og sagde til dem: nedbryder dette Tempel, og i tre Dage vil jeg rejse det .

20 Saa sagde Jøderne : i seks og fyrretyve Aar er der bygget paa dette Tempel, og du vil rejse det i tre Dage !

21 Men han sagde det om sit Legems Tempel.

22 Da han nu var bleven oprejst fra de døde, kom hans Disciple i Hu, at han havde sagt dette; og de troede Skriften og det Ord, som Jesus havde sagt.

23 Medens han nu var i Jerusalem i Paasken paa Højtiden, kom mange til Tro paa hans Navn, da de saa de Tegn, som han gjorde.

24 Men Jesus selv betroede sig ikke til dom, fordi han kjendte alle,

25 og fordi han havde ikke behov, at nogen skulde vidne om Mennesket; thi han vidste selv, hvad der var i Menneskets.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21