Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

20de Kapitel.

1 Men paa den første Dag i Ugen kommer Maria Magdalene aarle, medens det endnu var mørkt, til Graven, og hun ser Stenen borttagen fra Graven.

2 Saa løber hun og kommer til Simon Peder og til den anden Discipel, som Jesus elskede, og siger til dem : de have taget Herren ud af Graven, og vi vide ikke hvor de have lagt ham.

3 Da gik Peder og den anden Discipel ud, og de tog Vejen til Graven.

4 Men de løb begge to og den anden Discipel løb forud, fastere end Peder, og kom først til Graven.

5 Og da han kigede ind, ser han Linklæderne ligge der ; dog gik han ikke ind.

6 Saa kommer Simon Peder bag efter ham, og han gik ind i Graven og ser Linklæderne ligge der

7 og Tørklædet, som havde været paa hans Hoved, liggende, ikke ved Linklæderne, men rullet sammen paa et Sted for sig selv.

8 Da gik nu ogsaa den anden Discipel, som var kommen først til Graven, derind, og han saa og troede.

9 Thi endnu havde de ikke forstaaet Skriften, at han maatte opstaa fra de døde.

10 Saa gik Disciplene atter hjem.

11 Men Maria stod udenfor ved Graven og græd. Som hun nu græd, kigede hun ind i Graven,

12 og hun ser to Engle i hvide Klæder sidde en ved Hovedet og en ved Fødderne, hvor Jesu Legeme havde ligget.

13 Og disse sige til hende : Kvinde, hvorfor græder du? Hun siger til dem: fordi de have taget min Herre bort, og jeg ved ikke, hvor de have lagt ham.

14 Da hun havde sagt dette, vendte hun sig om og ser Jesus staa der, og hun vidste ikke, at det var Jesus.

15 Jesus siger til hende : Kvinde, hvorfor græder du? hvem leder du efter? Hun mente, at det var Havemanden, og siger til ham: Herre, hvis du har baaret ham bort, saa sig mig, hvor du har lagt ham, saa vil jeg tage ham.

16 Jesus siger til hende : Maria! Hun vender sig og siger til ham paa Hebraisk: Rabbuni! (det betyder: Lærer).

17 Jesus siger til hende: rør ikke ved mig; thi jeg er endnu ikke faren op til Faderen; men gaa til mine Brødre og sig til dem : jeg farer op til min Fader og eders Fader, og min Gud og eders Gud.

18 Maria Magdalene kommer og melder Disciplene: jeg har set Herren ! og at han havde sagt dette til hende.

19 Da det nu var Aften paa samme første Dag i Ugen, og medens Dørene der, hvor Disciplene vare, stode lukte af Frygt for Jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han siger til dem: Fred med eder!

20 Og da han havde sagt dette, viste han dem sine Hænder og sin Side. Saa bleve Disciplene glade, da de saa Herren.

21 Han sagde da atter til dem: Fred med eder! Ligesom Faderen har udsendt mig, sender ogsaa jeg eder.

22 Og da han havde sagt dette, aandede han paa dem og siger til dem: modtager den Hellig-Aand!

23 Dem, hvis Synder I forlade, ere de forladte, og dem, hvis Synder I holde fast, ere de fastholdte.

24 Men Tomas, en af de tolv, han som kaldes Didymos, var ikke hos dem, den Gang Jesus kom.

25 De andre Disciple sagde da til ham: vi have set Herren. Men han sagde til dem: uden jeg ser Naglegabet i hans Hænder, og stikker min Finger i Naglegabet og stikker min Haand i hans Side, tror jeg ingenlunde.

26 Og otte Dage efter vare hans Disciple atter inde, og Tomas med dem. Jesus kommer, medens Dørene vare lukte, og stod midt iblandt dem og sagde: Fred med eder!

27 Derpaa siger han til Tomas: ræk din Finger hid, og se mine Hænder, og ræk din Haand hid, og stik den i min Side, og vær ikke vantro, men troende.

28 Tomas svarede og sagde til ham: min Herre og min Gud !

29 Jesus siger til ham: fordi du har set mig, har du troet; salige ere de, som ikke have set og dog troet.

30 Desuden gjorde Jesus for sine Disciples Øjne ogsaa mange andre Tegn , som ikke staa skrevne i denne Bog;

31 men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er 31 Kristus, Guds Søn, og for at I, naar I tro, skulle have Liv i hans Navn.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21