Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

21de Kapitel.

1 Siden efter aabenbarede Jesus sig atter for Disciplene ved 1 Tiberias-Søen; men han aabenbarede sig saaledes.

2 Simon Peder og Tomas, som kaldes Didymos, og Natanael fra Kana i Galilæa og Sebedæos's Sønner og to andre af hans Disciple vare sammen.

3 Simon Peder siger til dem: jeg gaar ud at fiske. De sige til ham : vi gaa ogsaa med dig. De gik ud og gik ombord i Skibet, og i den Nat fangede de intet.

4 Men da det nu gryede ad Dag, stod Jesus paa Strandbredden, dog vidste Disciplene ikke, at det var Jesus.

5 Jesus siger da til dem : Børnlille, have I ikke nogen Tilmad ? De svarede ham: nej.

6 Men han sagde til dem: kaster Garnet ud paa højre Side af Skibet, saa skulle I finde. Saa kastede de ud, og de mægtede ikke mere at drage det op for Mængden af Fiske.

7 Den Discipel, som Jesus elskede, siger da til Peder: det er Herren ! Da nu Simon Peder hørte, at det var Herren, bandt han sin Fiskerkjortel om sig — thi han var nøgen — og kastede sig i Søen;

8 men de andre Disciple kom med Baaden, slæbende Garnet med Fiskene; de vare nemlig ikke langt fra Land, men omtrent to Hundrede Alen.

9 Som de nu traadte i Land, se de der en Kulild og Fisk liggende derpaa og Brød.

10 Jesus siger til dem : bringer hid af Fiskene , som I nu have fanget.

11 Simon Peder steg op og drog Garnet op paa Land, fuldt af store Fiske, et Hundrede og tre og halvtredsindstyve ; og endskjønt der var saa mange, sønderreves Garnet ikke.

12 Jesus siger til dem: kommer hid og holder Davre. Men ingen af Disciplene vovede at udspørge ham: hvem er du ? thi de vidste, at det var Herren.

13 Jesus gaar hen og tager Brødet og giver dem det, og ligeledes Fisken.

14 Dette var alt den tredje Gang, Jesus aabenbarede sig for sine Disciple, efter at han var staaet op fra de døde.

15 Da de saa havde holdt Davre, siger Jesus til Simon Peders; Simon Johannes's Søn, elsker du mig, mere end disse ? Han siger til ham: ja, Herre, du ved, at jeg har dig kjær. Han siger til ham : fød mine Lam .

16 Han siger atter til ham anden Gang: Simon Johannes's Søn, elsker du mig? Han siger ham : ja, Herre, du ved, at jeg har dig kjær. Han siger til ham: vær Hyrde for mine Faar.

17 Han siger til ham tredje Gang Simon Johannes's Søn, har du mig kjær? Peder blev bedrøvet, fordi ban den tredje Gang sagde til ham: har du mig kjær ? og han sagde til ham: Herre, du ved alle . Ting, du kjender, at jeg har dig kjær. Jesus siger til ham: fød mine Faar.

18 Sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var ung, omgjordede du dig selv og gik, hvorhen du vilde; men naar du bliver gammel, skal du udrække dine Hænder, og en anden skal omgjorde dig og føre dig, hvorhen du ikke vil.

19 Men dette sagde han som Betegnelse af, hvordan en Død han skulde herliggjøre Gud med. Og da han havde sagt dette , siger han til ham: følg mig !

20 Peder vender sig om og ser den Discipel følge, som Jesus elskede, ham som ogsaa ved Nadveren havde ligget op til hans Bryst og sagt: Herre, hvem er den, som forraader dig?

21 Da nu Peder saa ham, siger han til Jesus: Herre, men hvad skal han?

22 Jesus siger til ham: dersom jeg vil, at han skal blive, indtil jeg kommer, hvad vedkommer det dig? følg du mig !

23 Derfor kom det Ord ud iblandt Brødrene: den Discipel dør ikke. Og Jesus sagde dog ikke til ham: han dør ikke, men: dersom jeg vil, at han skal blive, indtil jeg kommer, hvad vedkommer det dig?

24 Det er denne Discipel, som vidner om dette og har skrevet dette, og vi vide, at hans Vidnesbyrd er sandt.

25 Men der er ogsaa mange andre Ting, som Jesus har gjort, saa at, dersom de skulde skrives enkeltvis, tænker jeg, at end ikke Verden selv kunde rumme de Bøger, der bleve skrevne.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21