Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

3dje Kapitel.

1 Og der var en Mand af Farisæerne ved Navn Nikodemos, en Øverste blandt Jøderne ;

2 han kom til ham ved Nattetid og sagde til ham : Rabbi, vi vide, at du er en Lærer kommen fra Gud, thi ingen kan gjøre disse Tegn, som du gjør, uden Gud er med ham.

3 Jesus svarede og sagde til ham: sandelig, sandelig siger jeg dig, uden en bliver født paany , kan han ikke se Guds Rige.

4 Nikodemos siger til ham: hvorledes kan et Menneske fødes, naar han er gammel? han kan da ikke anden Gang komme ind i sin Moders Liv og fødes?

5 Jesus svarede : sandelig, sandelig siger jeg dig, uden en bliver født udaf Vand og Aand , kan ban ikke komme ind i Guds Rige.

6 Hvad som er født udaf Kjødet, er Kjød, og hvad som er født udaf Aanden, er Aand.

7 Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I maat fødes paany.

8 Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører dens Lyd, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den gaar hen; saaledes er det med hver den, som er født udaf Aanden.

9 Nikodemos svarede og sagde til ham: hvorledes kan dette ske?

10 Jesus svarede og sagde til ham: er du Israels Lærer og forstaar ikke dette?

11 Sandelig, sandelig siger jeg dig, hvad vi vide, det tale vi, og hvad vi have set, det vidne vi, men vort Vidnesbyrd modtage I ikke.

12 Hvis I ikke tro de jordiske Ting, som jeg har sagt eder, hvorledes skulle I da tro, dersom jeg siger eder de himmelske?

13 Og ingen er faren op til Himlen, uden han, som for ned fra Himlen, Menneskesønnen, som er i Himlen.

14 Og ligesom Moses ophøjede Slangen i Ørken, saaledes maa Menneskesønnen ophøjes,

15 for at hver den, som tror, i ham skal have evigt Liv.

16 Thi saaledes har Gud elsket Verden, at han har givet sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes , men have evigt Liv.

17 Thi Gud har ikke udsendt Sønnen til Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal frelses ved ham.

18 Hvo som tror paa ham, dømmes ikke; hvo som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet paa Guds enbaarne Søns Navn.

19 Og dette er Dommen, at Lyset er kommet i Verden, men Mennesker elskede Mørket mere end Lyset, thi deres Gjerninger vare onde.

20 Thi enhver, som øver, hvad slet er, hader Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans Gjerninger ikke skulle rammes.

21 Men hvo som gjør Sandheden, kommer til Lyset, for at hans Gjerninger maa vorde aabenbare , fordi de ere gjorte i Gud.

22 Derefter kom Jesus og hans Disciple til Judæas Land, og der opholdt han sig med dem og døbte.

23 Men ogsaa Johannes døbte i Ænon, nær ved Salem, thi der var meget Vand der; og Folk kom derhen og lode sig døbe.

24 Endnu var Johannes nemlig ikke kastet i Fængsel .

25 Saa opkom der fra Johannes's Disciple en Tvist med en Jøde om Renselse.

26 Og de kom til Johannes og sagde til ham: Rabbi, han som var hos dig paa hin Side Jordan, og som du har givet Vidnesbyrd, se, han døber, og alle komme til ham.

27 Johannes svarede og sagde: et Menneske kan ikke tage noget, uden det er ham givet fra Himlen.

28 I ere selv mine Vidner paa, at jeg sagde: ikke jeg er Kristus, men: jeg er udsendt foran ham.

29 Den som har Bruden, er Brudgom; men Brudgommens Ven, som staar og hører paa ham, glæder sig saare over Brudgommens Røst. Saa er da denne min Glæde bleven fuldkommen.

30 Han maa vokse, men jeg blive mindre.

31 Den som kommer ovenfra, er over alle. Den som er af Jorden, er af Jorden og taler af Jordem; den som kommer fra Himlen, er over alle;

32 hvad han har set og hørt, dette vidner han, og hans Vidnesbyrd tager ingen imod.

33 Hvo som modtager hans Vidnesbyrd, har beseglet, at Gud er sanddru.

34 Thi den, som Gud udsendte, taler Guds Ord; thi Faderen giver ikke Aanden efter Maal;

35 han elsker Sønnen, og Alting har han givet i hans Haand.

36 Hvo som tror paa Sønnen, har evigt Liv; men hvo som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se Livet, men Guds Vrede bliver over ham.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21