Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

4de Kapitel.

1 Da Herren nu fik at vide, at Farisæerne havde hørt, at 1 Jesus gjorde flere Disciple og døbte flere end Johannes

2 (endskjønt det ikke var Jesus selv, som døbte, men hans Disciple),

3 saa forlod han Judæa og gik atter bort til Galilæa.

4 Men han maatte rejse gjennem Samaria.

5 Han kommer da til en By i Samaria, som hedder Sikar, nær ved det Stykke Land, som Jakob havde givet sin Søn. Josef.

6 Og der var Jakobs Kilde.. Træt af Vandringen satte Jesus sig da, som han var, ned ved Kilden ; det var ved den sjette Time.

7 En Kvinde fra Samaria kommer for at drage Vand op. Jesus siger til hende : giv mig noget at drikke.

8 Hans Disciple vare nemlig gaaede bort til Byen for at kjøbe Fødemidler.

9 Den samaritanske Kvinde siger da til ham: hvor kan du, som er Jøde, bede mig, en samaritansk Kvinde, om noget at drikke ? Jøder holde nemlig ikke Samkvem med Samaritaner .

10 Jesus svarede og sagde til hende: om du kjendte Guds Gave , og hvem det er, som siger til dig : giv mig noget at drikke! da havde du bedet ham, og han havde givet dig levende Vand.

11 Kvinden siger til ham: Herre, du har jo intet at drage op i, og Brønden er dyb; hvor har du da det levende Vand fra?

12 Du er da vel ikke større end vor Fader Jakob, som gav os Brønden og drak af den, han selv og hans Sønner og hans Kvæg?

13 Jesus svarede og sagde til hende: enhver, som drikker af dette Vand, vil tørste igjen;

14 men hvo som drikker af det Vand, som jeg vil give ham, skal aldrig i Evighed tørste, men det Vand, som jeg vil give ham, skal vorde i ham en Kilde med Vand, som springer til evigt Liv.

15 Kvinden siger til ham : Herre, giv mig dette Vand, for at jeg ikke skal tørste eller gaa herhid for at drage op.

16 Han siger til hende : gaa bort og kald ad din Mand, og kom herhid.

17 Kvinden svarede og sagde: jeg har ingen Mand. Jesus siger til hende: det sagde du ret: jeg har ingen Mand;

18 thi du har haft fem Mænd, og den, du nu har, er ikke din Mand; deri har du sagt sandt .

19 Kvinden siger til ham: Herre, jeg ser, at du er en Profet.

20 Vore Fædre tilbade paa dette Bjærg ; og I sige , at i Jerusalem er Stedet, hvor man bør tilbede!

21 Jesus siger til hende: tro mig, Kvinde, at den Time kommer, da det hverken er paa dette Bjærg eller i Jerusalem, at I skulle tilbede Faderen.

22 I tilbede det, som I ikke kjende ; vi tilbede det, vi kjende, thi Frelsen kommer fra Jøderne

;

23 men den Time kommer, ja er nu, da de sande Tilbedere skulle tilbede Faderen i Aand og Sandhed; thi netop Faderen søger saadanne som sine Tilbedere.

24 Gud er Aand; og de, som tilbede ham, bør tilbede i Aand og Sandhed.

25 Kvinden siger til ham : jeg ved, at der kommer en Messias (det betyder: Kristus); naar han kommer, skal han kundgjøre os alle Ting.

26 Jesus siger til hende: det er mig, jeg som taler med dig

27 Og i det samme kom hans Disciple, og de undrede sig over, at han talte med en Kvinde sagde ingen: hvad søger du? eller: hvad taler du med hende om?

28 Saa lod Kvinden sin Vandkrukke staa og gik bort til Byen og siger til Folkene:

29 kommer og ser en Mand, som har sagt mig alt, hvad jeg har gjort; mon ikke han skulde være Kristus?

30 De gik ud af Byen og kom gaaende til ham.

31 I Mellemtiden bade Disciplene ham og sagde: Rabbi, spis!

32 Men han sagde til dem: jeg har en Mad at spise, som I ikke kjende.

33 Saa sagde Disciplene til hver andre: skulde nogen have bragt ham noget at spise?

34 Jesus siger til dem : min Mad er at gjøre hans Vilje, som sendte mig, og at fuldbyrde hans Gjerning .

35 Sige I ikke: endnu er der fire Maaneder, saa kommer Høsten? se, jeg siger eder, opløfter eders Øjne og skuer Markerne, at de ere hvide til Høst allerede .

36 Høstmanden faar Løn og samler Frugt til evigt Liv, for at baade Saamanden og Høstmanden maa glæde sig tilsammen.

37 Thi her er det Ord sandt: »en saar, en anden høster«.

38 Jeg har udsendt eder til at høste, hvad I ikke have arbejdet paa; andre have arbejdet. og I ere gangne ind i deres Arbejde.

39 Men af den By var der mange af Samaritanerne, som kom til Tro paa ham paa Grund af Kvindens Ord, da hun vidnede: han har sagt mig alt, hvad jeg har gjort.

40 Da nu Samaritanerne kom til ham, bade de ham at blive hos dem; og han blev der i to Dage.

41 Og mange flere kom til Tro paa Grund af hans Ord.

42 Og til Kvinden sagde de: det er ikke længer paa Grund af din Tale, vi tro; thi vi have selv hørt, og vi vide, at han er sandelig Verdens Frelser.

43 Men efter de to Dage gik han bort derfra til Galilæa.

44 Thi Jesus selv vidnede, at en Profet har ingen Ære i sit eget Fædreland.

45 Da han saa kom til Galilæa, toge Galilæerne imod ham, fordi de havde set alt det, han havde gjort i Jerusalem paa Højtiden; thi ogsaa de vare komne til Højtiden.

46 Saa kom han atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort Vandet til Vin. Og der var i Kapernaum en kongelig Embedsmand, hvis Søn laa syg.

47 Da han hørte, at Jesus var kommen fra Judæa til Galilæa, gik han hen til ham, og han bad ham at komme ned og helbrede hans Søn, thi han laa for Døden.

48 Jesus sagde da til ham: uden I se Tegn og Undere, tro I ikke.

49 Embedsmanden siger til ham: Herre, kom ned, førend mit Barn dør.

50 Jesus siger til ham: gak bort, din Søn lever. Manden troede det Ord, som Jesus sagde til ham, og gik bort.

51 Men medens han nu drog ned, mødte hans Tjenere ham og meldte, at hans Dreng levede.

52 Han udspurgte dem saa om den Time, i hvilken det var blevet bedre med ham. Og de sagde til ham: igaar ved den syvende Time forlod Feberen ham.

53 Saa skjønnede Faderen, at det var i den Time, da Jesus havde sagt til ham: din Søn lever. Og han troede selv og hele hans Hus.

54 Dette var det andet Tegn, som Jesus igjen gjorde, da han var kommen fra Judæa til Galilæa.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21