Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

7ne Kapitel.

1 Og derefter vandrede Jesus om i Galilæa ; thi han vilde ikke vandre om i Judæa, fordi Jøderne søgte at slaa ham ihjel.

2 Men Jødernes Højtid, Løvsalsfesten var nær.

3 Hans Brødre sagde da til ham: drag bort herfra og gaa til Judæa, for at ogsaa dine Disciple maa se dine. Gjerninger, som du gjør.

4 Thi ingen gjør noget i Løndom, naar han dog selv søger at være aabenbar; naar du gjør saadant, da vis dig aabenlyst for Verden.

5 Thi heller ikke hans Brødre troede paa ham.

6 Jesus siger da til dem min Tid er endnu ikke forhaanden, men eders Tid er altid rede.

7 Verden kan ikke hade eder, men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens Gjerninger ere onde.

8 Drager I op til Højtiden; jeg drager ikke op til denne Højtid, thi min Tid er endnu ikke fuldkommet.

9 Dette sagde han til dem og blev i Galilæa.

10 Men da hans Brødre vare dragne op til Højtiden, da drog ogsaa han op, ikke aabenlyst, men som i Løndom.

11 Saa ledte Jøderne efter ham paa Højtiden og sagde: hvor er dog han?

12 Og der var megen Mumlen om ham iblandt Skarerne; nogle sagde: han er en god Mand; andre sagde: nej, han leder Hoben vild.

13 Dog talte ingen frit om ham af Frygt for Jøderne.

14 Men da det allerede var midt i Højtiden, gik Jesus op i Helligdommen og lærte.

15 Jøderne undrede sig da og sagde: hvorledes har han dog faaet sin Lærdom, da han ikke har været i Lære?

16 Jesus svarede dem da og sagde: min Lære er ikke min, men hans, der sendte mig;

17 om nogen vil gjøre hans Vilje, skal han kjende om Læren, enten den er af Gud, eller jeg taler af mig selv.

18 Den der taler af sig selv, søger sin egen Hæder; men den, der søger hans Hæder, som sendte ham, han er sanddru, og Uret er ikke i ham.

19 Har ikke Moses givet eder Loven? og ingen af eder holder Loven. Hvi søge I at slaa mig ihjel?

20 Hoben svarede og sagde du har en Uaand; hvem søger at slaa dig ihjel?

21 Jesus svarede og sagde til dem: én Gjerning gjorde jeg, og I undre eder alle .

22 Derfor : Moses har givet eder Omskærelsen (ikke fordi den er fra Moses, men fra Fædrene), og paa en Hviledag omskære I et Menneske.

23 Dersom nu et Menneske faar Omskærelse paa en Hviledag, for at Mose Lov ikke skal brydes, vredes I da paa mig, fordi jeg gjorde et helt Menneske karsk paa en Hviledag ?

24 Dømmer ikke efter Skinnet, men dømmer en retfærdig Dom.

25 Nogle af Jerusalemiterne sagde da : er det ikke ham,, som de søge at slaa ihjel ?

26 og se, han taler frit, og de sige intet til ham. Skulde de Øverstes virkelig have erkjendt, at han er Kristus?

27 Dog om ham her vide vi, hvor han er fra; men naar Kristus kommer, ved ingen, hvor han er fra.

28 Saa raabte Jesus, medens han lærte i Helligdommen, og sagde : ja, mig kjende I, og I vide, hvor jeg er fra! Og fra mig selv er jeg ikke kommen; men sand er han, som sendte mig, han som I ikke kjende.

29 Jeg kjender ham, fordi jeg er fra ham, og han har udsendt mig.

30 De søgte nu at gribe ham ; dog var der ingen, der lagde Haand paa ham, fordi hans Time endnu ikke var kommen.

31 Men af Hoben var der mange, som kom til Tro paa ham, og de sagde : naar Kristus kommer, mon han da vil gjøre flere Tegn end dem, som denne har gjort ?

32 Farisæerne hørte Hoben mumle saadant om ham, og Ypperstepræsterne og Farisæerne sendte Svende ud for at gribe ham.

33 Saa sagde Jesus : endnu en liden Tid er jeg hos eder, saa gaar jeg bort til ham, som sendte mig.

34 I skulle lede efter mig og ikke finde mig, og hvor jeg er, kunne I ikke komme.

35 Saa sagde Jøderne til hverandre : hvor vil han rejse hen, siden vi ikke skulle finde ham? han vil da vel ikke rejse til de adspredte blandt Grækerne og lære Grækernes?

36 hvad skal det sige, dette Ord, som han sagde: I skulle lede efter mig og ikke finde mig, og hvor jeg er, kunne I ikke komme?

37 Men paa den sidste, den store Dag i Højtiden stod Jesus og raabte og sagde: om nogen tørster, komme han til mig og drikke.

38 Hvo som tror paa mig, af hans Liv skal der, som Skriften har sagt, udrinde Strømme af levende Vand.

39 Men dette sagde han om Aanden, som de, der troede paa ham, skulde faa; thi endnu var der ikke Aand, fordi Jesus endnu ikke var bleven herliggjorte.

40 Saa var der nogle af Hoben, som, da de hørte disse Ord, sagde: han er sandelig Profeten.

41 Andre sagde: han er Kristus. Men andre sagde: Kristus kommer da vel ikke fra Galilæa?

42 Har ikke Skriften sagt, at Kristus kommer af Davids Sæd og fra Betlehem, den By, hvor David var?

43 Der blev da Splid i Hoben for hans Skyld.

44 Og nogle af dem havde i Sinde at gribe ham ; dog var der ingen, som lagde Haand paa ham.

45 Saa kom Svendene til Ypperstepræsterne og Farisæerne, og disse sagde til dem: hvorfor have I ikke bragt ham?

46 Svendene svarede: aldrig har et Menneske talet saaledes som dette Menneske.

47 Farisæerne svarede dem: I ere da vel ikke ogsaa vildledte?

48 Er der vel nogen af de Øverste, som har taget ved Tro paa ham, eller af. Farisæerne ?

49 Men det er denne Hob, som ikke kjender Loven ; - de ere bandsatte!

50 Nikodemos (han, som tilforn var kommen til ham, skønt han var en af dem) siger til dem:

51 dømmer vel vor Lov et Menneske, uden man først har forhørt ham og faaet at vide, hvad han gjør ?

52 De svarede og sagde til ham: mon ogsaa du er fra Galilæa? ransag og se, at ingen Profet opstaar fra Galilæa .

53

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21