Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

9de Kapitel.

1 Og da han gik forbi, saa han en Mand, som var blind fra Fødselen af.

2 Og hans Disciple spurgte ham og sagde: Rabbi, hvem har syndet, han eller hans Forældre, siden han skulde fødes blind?

3 Jesus svarede: det er hverken ham, der har syndet, eller hans Forældre, men det er, for at Guds Gjerninger skulle vorde aabenbare paa ham.

4 Vi maa gjøre hans Gjerninger, som sendte mig, saa længe det er Dag; der kommer en Nat, da ingen kan arbejde .

5 Saa længe jeg er i Verden, er jeg Verdens Lys.

6 Da han havde sagt dette, spyttede han paa Jorden og lavede Dynd af Spyttet og smurte dette Dynd paa hans Øjnes

7 og sagde til ham: gaa hen og to dig i Dammen Siloam (det er udlagt: »udsendte). Han gik da derhen og toede sig, og gik seende derfra.

8 Saa sagde Naboerne og de, der før havde set ham som Tigger: er dette ikke ham, som sad og tiggede?

9 Nogle sagde: det er ham ; andre sagde : nej , men han ligner ham. Han selv sagde : det er mig.

10 Saa sagde de til ham: hvorledes bleve da dine Øjne opladte?

11 Han svarede : den Mand, som hedder Jesus, lavede Dynd og smurte det paa mine Øjne og sagde til mig: gaa hen til Siloam og to dig; da jeg saa gik derhen og toede mig, fik jeg mit Syn.

12 De sagde til ham: hvor er han? Han siger: det ved jeg ikke.

13 De føre ham, den forhen blinde, til Farisæerne .

14 Men det var Hviledag den Dag, da Jesus lavede Dyndet og oplod hans Øjne.

15 Ogsaa Farisæerne spurgte ham da atter, hvorledes han havde faaet sit Syn; og han sagde til dem : han lagde Dynd paa mine Øjne, og jeg toede mig, og nu ser jeg.

16 Saa sagde nogle af Farisæerne : dette Menneske er ikke fra Gud, siden han ikke holder Hviledagen. Andre sagde : hvorledes kan et syndigt Menneske gjøre saadanne Tegn? Og der var Splid imellem dem.

17 De sige da atter til den blinde : hvad siger du om ham, siden det var dine Øjne, han oplod? . Men han sagde : han er en Profet.

18 Saa troede Jøderne ikke om ham, at han havde været blind og havde faaet sit Syn, førend de fik kaldt ad Forældrene til ham, som havde faaet Synet.

19 Og de spurgte dem og sagde: er dette eders Søn, som I sige blev født blind? hvorledes kan han da nu se?

20 Hans Forældre svarede og sagde : vi vide, at dette er vor Søn, og at han blev født blind;

21 men hvorledes han nu kan se, vide vi ikke, og hvem der har opladt hans Øjne, det vide ikke heller vi; spørger ham, han er gammel nok, han maa selv svare for sig.

22 Dette sagde hans Forældre, fordi de frygtede for Jøderne ; thi Jøderne vare allerede komne overens om, at dersom nogen bekjendte ham som Kristus, skulde han udstødes af Synagogen.

23 Derfor sagde hans Forældre: han er gammel nok, spørger ham selv.

24 Saa kaldte de anden Gang ad Manden, som havde været blind, og sagde til ham: giv Gud Æren; vi vide, at dette Menneske er en Synder.

25 Han svarede da: om han er en Synder, ved jeg ikke; én Ting ved jeg, at jeg, som var blind, nu ser.

26 De sagde da til ham: hvad gjorde han ved dig? hvorledes oplod han dine Øjne?

27 Han svarede dem: jeg har allerede sagt eder det, og I hørte det ikke! hvorfor ville I høre det igjen? I ville da vel ikke ogsaa blive Disciple af ham?

28 De skjældte ham ud og sagde: du er en Discipel af ham , men vi ere Disciple af Moses.

29 Vi vide, at til Moses har Gud talet; men om ham her vide vi ikke, hvor han er fra.

30 Manden svarede og sagde til dem: da er dette dog underligt, at I ikke vide, hvor han er fra, og han har dog opladt mine Øjne.

31 Vi vide. at Syndere hører Gud ikke, men dersom en er gudfrygtig og gjør hans Vilje, ham hører han.

32 Aldrig nogensinde er det hørt, at nogen har opladt en blindfødts øjne.

33 Var ikke han fra Gud, kunde han slet intet gjøre.

34 De svarede og sagde til ham : i Synder er du født hel og holden, og du vil lære os! Og de kastede ham ud.

35 Jesus hørte, at de havde kastet ham ud, og da han fandt ham, sagde han: tror du paa Guds Søn ?

36 Han svarede og sagde: ja, hvem er han, Herre, at jeg kan tro paa ham?

37 Jesus sagde til ham: baade har du set ham, og det er ham, som taler med dig.

38 Men han sagde: jeg tror, Herre! og han kastede sig ned for ham.

39 Og Jesus sagde: til Dom er jeg kommen til denne Verden, for at de, som ikke se, skulle vorde seende, og de seende vorde blinde.

40 Nogle af Farisæerne, som vare hos hams, hørte det og sagde til ham: vi ere da vel ikke ogsaa blinde?

41 Jesus sagde til dem: vare I blinde, havde I ikke Synd; men nu sige I: vi se; eders Synd bliver.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21