Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Kolossenserne

1ste Kapitel.

1 Pavlus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Vilje, og Broderen Timoteos

2 hilser de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader!

3 Vi takke Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, stadig, naar vi bede for eder,

4 efter at vi have hørt om eders Tro paa Kristus Jesus og om den Kjærlighed, I have til alle de hellige,

5 paa Grund af det Haab, som henligger til eder i Himlene, hvorom I tilforn have hørt i Evangeliets Sandheds Ord,

6 som er kommet til eder, saavel som i hele Verden, hvor det bærer Frugt og vokser ligesom ogsaa iblandt eder fra den Dag af, da I hørte og erkjendte Guds Naade i Sandhed,

7 alt som I lærte af vor elskede Medtjener Epafrass, som er en tro Kristi Tjener i vort Sted; det er ogsaa ham,

8 som har fortalt os om eders Kjærlighed i Aanden.

9 Derfor have ogsaa vi, fra den Dag vi hørte det, ikke afladt at bede for eder og begjære, at I maa fyldes med Erkjendelsen af hans Vilje i al Visdom og aandelig Indsigt,

10 saa I vandre Herren værdig til alt Velbehag, idet I bære Frugt og vokse i al god Gjerning ved Erkjendelsen af Gud;

11 idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Langmodighed med Glæde;

12 idet I takke Faderen, som gjorde os dygtige til at have Del i de helliges Arvelod i Lyset,

13 han som friede os ud af Mørkets Magt og overflyttede os i sin Kjærligheds Søns Rige,

14 i hvem vi have Gjenløsningen, Syndernes Forladelse.

15 Han er nemlig den usynlige Guds Billede, førstefødt fremfor enhver Skabning;

16 thi i ham blev det skabt altsammen i Himlene og paa Jorden, det synlige og det usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder: altsammen er det skabt ved ham og til ham;

17 og han er før alle Ting, og det har altsammen sin Bestaaen i ham.

18 Og han er Hovedet for Legemet, Menigheden, han som er Begyndelsen, førstefødt udaf de døde, for at han skulde vorde ypperst i alle Stykker.

19 Thi i ham behagede det hele Fylden at tage Bo

20 og ved ham at stifte Fred ved hans Korses Blod, og saaledes at forlige det altsammen med sig, være sig det paa Jorden, eller det i Himlene.

21 Ogsaa eder, som fordum vare fremmedgjorte og Fjender paa Grund af eders Tænkemaade i eders onde Gjerninger, har han dog nu forligt

22 i sit Kjøds Legeme ved Døden, for at han kunde fremstille eder som hellige og ulastelige og ankefri for sit Aasyn,

23 saa sandt I vedblive i Troen, grundfæstede og faste, og uden at lade eder rokke fra Haabet i det Evangelium, som I have hørt, det som er blevet prædiket i hele Skabningen under Himlen, og som jeg Pavlus er bleven Tjener for.

24 Nu glæder jeg mig over mine Lidelser for eder, og jeg udfylder i mit Kjød, hvad der fattes i Kristi Trængsler, til Bedste for hans Legeme, som er Menigheden,

25 hvis Tjener jeg er bleven ifølge den Guds Husholdning, som er mig given iblandt eder, at jeg fuldelig skal forkynde Guds Ord,

26 den Hemmelighed, som har været skjult fra Tidsaldrenes og Slægternes Begyndelse, men nu er bleven gjort vitterlig for hans hellige,

27 for hvem Gud vilde kundgjøre, hvor rig paa Herlighed iblandt Hedningerne denne Hemmelighed er, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab.

28 Og ham forkynde vi, idet vi paaminde hvert Menneske og undervise hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldvoksent i Kristus.

29 For dette gjør jeg mig ogsaa Møje, idet jeg kæmper ved hans Virkekraft, som virker med Kraft i mig.

Skat Rørdam NT

Brevet til Kolossenserne
Brevet til Kolossenserne
1 2 3 4