Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Kolossenserne

2det Kapitel.

1 Jeg vil nemlig, at i skulle vide, hvor stor en kamp jeg har for eder og dem i Laodikea og alle dem, som ikke have set mit Aasyn i Kjødet,

2 for at deres Hjærter maa opmuntres, saa de sammenknyttes i Kjærlighed og til al Rigdom paa den fuldvisse Indsigt, til Erkjendelse af Guds Hemmelighed, Kristus,

3 i hvem alle Visdommens og Kjendskabens Skatte findes skjulte.

4 Dette siger jeg, for at ingen skal vildlede eder med daarende Tale.

5 Thi om jeg end i Kjødet er fraværende, er jeg dog i Aanden hos eder og glæder mig ved at se eders Orden og Fastheden af eders Tro paa Kristus.

6 Ligesom I altsaa modtoge Kristus Jesus som Herren, saa vandrer i ham,

7 idet I ere rodfæstede og blive opbyggede i ham og stadfæstes i Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I blive rige i den ved Taksigelse .

8 Ser til, at der ikke skal være nogen, der gjør eder til sit Rov ved Verdensvisdommen og tomt Bedrag efter Menneskers Overlevering, efter Verdens Børnelærdom og ikke efter Kristus.

9 Thi i ham bor Guddommens hele Fylde legemlig, og i ham have I faaet eders Fylde,

10 ham som er Hovedet for alle Magter og Myndigheder,

11 i hvem I ogsaa ere blevne omskaarne med en Omskærelse, som ikke er gjort med Hænder, ved Afførelsen af Kjødets Legeme, ved Kristi Omskærelse ,

12 idet I bleve begravne med ham i Daaben, i hvilken I ogsaa bleve oprejste med ham ved Troen paa Guds Virkekraft', han som oprejste ham fra de døde.

13 Ogsaa eder, som vare døde ved eders Overtrædelser og eders Kjøds Uomskaarenhed, eder gjorde han levende med ham ved at tilgive os alle vore Overtrædelser, idet han udslettede

14 Gjældsbrevet imod os med dets Befalinger, det som stod os imod, ja det har han ryddet af Vejen ved at nagle det til Korset;

15 han afvæbnede Magterne og Myndighederne og stillede dem aabenlyst til Skue, idet han førte dem i Triumf i ham.

16 Lad derfor ingen dømme eder i Æden eller i Drikken eller i Henseende til Højtid eller Nymaane eller Hviledag,

17 hvilke Ting ere en Skygge af de tilkommende, men Legemet tilhører Kristus.

18 Lader eder ikke skille ved Sejersprisen af nogen, som pønser derpaa ved Ydmyghed og Dyrkelse af Englene, idet han bygger paa, hvad han har set, opblæser sig uden Grund af sin kjødelige Fornuft

19 og ikke holder fast ved Hovedet, ham udaf hvem hele Legemet, som hjælpes og sammenknyttes ved sine Bindeled og Baand, vokser Guds Vækst.

20 Naar I med Kristus ere bortdøde fra Verdens Børnelærdom, hvi paalægges der eder da, som om I levede i Verden, saadanne Befalinger:

21 »rør ikke, smag ikke, tag ikke derpaa. !

22 Sligt er altsammen til Fordærv ved at misbruges efter Menneskers Bud og Lærdomme,

23 hvilke vel have Ord for Visdom `ved selvvalgt Dyrkelse og Ydmyghed og Spægelse af Legemet, men ikke ved noget, som er Ære værd, kun til Kjødets Tilfredsstillelse .

Skat Rørdam NT

Brevet til Kolossenserne
Brevet til Kolossenserne
1 2 3 4