Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Kolossenserne

3dje Kapitel.

1 Naar I altsaa ere blevne oprejste med Kristus, saa søger det, som er oventil, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre Haand;

2 tragter efter det, som er oventil, ikke efter det, som er paa Jorden.

3 Thi I døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud;

4 naar Kristus, vort Liv, aabenbares, da skulle ogsaa I aabenbares med ham i Herlighed.

5 Saa døder da de jordbundne Lemmer, Skjørlevned, Urenhed, Brynde, ond Lyst og Havesygen, thi den er Afgudsdyrkelse ;

6 for disse Tings Skyld kommer Guds Vrede.

7 I dem vandrede ogsaa I fordum, den Gang I levede i disse Ting;

8 men nu skulle ogsaa I aflægge det altsammen, Vrede, Hidsighed, Vanart, Smædetale, skiden Snak af eders Mund.

9 Lyver ikke for hverandre, I som have afført eder det gamle Menneske med dets Idrætter

10 og iført eder det nye, som fornyes til en Erkjendelse efter hans Billede, som skabte det,

11 hvor der ikke er Græker og Jøde, omskaaren og uomskaaren, Barbar, Skyter, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

12 Saa ifører eder da' som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjærtighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

13 saa I bære over med hverandre og tilgive hverandre, dersom nogen har Anke mod nogen; ligesom Kristus har tilgivet eder, saaledes ogsaa I.

14 Men over alt dette ifører eder Kjærligheden, hvilket er Fuldkommenheden Baand .

15 Og lad Kristi Fred, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i ét Legeme, raade i eders Hjærter; og vorder taknemmelige.

16 Lad Kristi Ord bo rigelig hos eders, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre, medens I med Salmer, Lovsange, aandelige Kvad ved Naaden kvæde med eders Hjærter for Gud.

17 Og alt, hvad som I gjøre, i Ord eller i Gjerning, gjører det alt i Herrens Jesu Navn, idet I takke Gud Fader ved ham.

18 I Hustruer, underordner eder under eders Mænd, som det er tilbørligt i Herren.

19 I Mænd, elsker eders Hustruer, og værer ikke bitre imod dem.

20 I Børn, adlyder eders Forældre i alle Ting, thi dette er velbehageligt i Herren.

21 I Fædre, opirrer ikke eders Børn, for at de ikke skulle tabe Modet.

22 I Trælle, adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kjødet, ikke med Øjentjeneste, som de der ville tækkes Mennesker, men i Hjærtens Enfold, saa I frygte Herren.

23 Hvad som helst I gjøre, udfører det udaf Sjælen som for Herren og ikke for Mennesker,

24 idet I vide, at I af Herren skulle faa Arven til Vederlag; det er Herren, Kristus, I tjene.

25 Thi hvo som gjør Uret, skal faa igjen, hvad Uret han gjorde, og der er ikke Persons-Anseelse.

Skat Rørdam NT

Brevet til Kolossenserne
Brevet til Kolossenserne
1 2 3 4