Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Kolossenserne

4de Kapitel.

1 I Herrer, yder eders Trælle, hvad Ret og ligeligt er, idet I vide, at ogsaa I have en Herre i Himlen.

2 Værer vedholdende i Bønnen, saa at I ere aarvaagne i den med Taksigelse

3 og tillige bede ogsaa for os, at Gud vil oplade os Ordets Dør til at tale Kristi Hemmelighed, for hvis Skyld jeg ogsaa er bunden,

4 for at jeg kan gjøre den vitterlig, saaledes som jeg bør tale.

5 Vandrer i Visdom overfor dem, der ere udenfor, saa I kjøbe den belejlige Tid.

6 Eders Tale være altid med Ynde, krydret med Salt, saa I maa vide, hvorledes I bør svare enhver især.

7 Alle mine Vilkaar vil Tykikos, den elskede Broder og tro Tjener og Medtjener i Herren, kundgjøre eder;

8 ham har jeg sendt til eder netop derfor, at I skulle faa at vide, hvorledes det gaar os, og for at han skal opmuntre eders Hjærter,

9 tilligemed den tro og elskede Broder Onesimos, som er en af eders. De ville kundgjøre eder, hvorledes Alting her staar til.

10 Aristarkos min Medfangne hilser eder, ligeledes Markus, Barnabas's Søskendebarn, om hvem I have faaet Befalinger, — dersom han kommer til eder, saa tager imod ham, —

11 og Jesus, som kaldes Justus. Disse ere blandt de omskaarne de eneste Medarbejdere for Guds Rige, som ere blevne mig en Trøst.

12 Epafras hilser eder, han som er en af eders, en Kristi Jesu Tjener, som stadig kæmper for eder i sine Bønner, for at I maa holde Stand fuldvoksne og fuldvisse i al Guds Vilje;

13 thi jeg giver ham det Vidnesbyrd, at han har meget Arbejde for eder og dem i Laodikea og dem i Hierapolis.

14 Lægen Lukas, den elskede, og Demas hilser eder.

15 Hilser Brødrene i Laodikea, samt Nymfas og Menigheden i hans Hus.

16 Og naar dette Brev er blevet oplæst hos eder, da sørger for, at det ogsaa bliver oplæst i Laodikenernes Menighed, og at ogsaa I oplæse Brevet fra Laodikea.

17 Og siger til Arkippos: giv Agt paa den Tjeneste, som du har modtaget i Herren, at du maa gjøre den fyldest.

18 Hilsen med min, Pavlus's, egen Haand. Kommer mine Baand i Hu. Naaden være med eder!

Skat Rørdam NT

Brevet til Kolossenserne
Brevet til Kolossenserne
1 2 3 4