Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Lukas-Evangeliet.

14te Kapitel.

1 Og det skete, da han kom ind i en af de øverste Farisæeres Hus paa en Hviledag for at holde Maaltid, at de toge vare paa ham.

2 Og se, der stod en vandsottig Mand for ham.

3 Og Jesus tog til Orde og sagde til de Lovkyndige og Farisæerne: er det tilladt at helbrede paa Hviledagen, eller ikke?

4 Men de tav. Og han tog paa ham og helbredte ham og lod ham gaa.

5 Og han sagde til dem: hvem af eder, som har en Søn eller en Okse, der falder i en Brønd, drager dem ikke strags op paa Hviledagen?

6 Og de mægtede ikke at give ham Svar paa dette.

7 Men han sagde en Lignelse til de indbudne, da han iagttog, hvorledes de udvalgte sig de øverste Pladser, og sagde til dem:

8 Naar du er buden til Bryllup af nogen, da sæt dig ikke paa den øverste Plads, for at ikke en værdigere end du maatte være buden af ham,

9 og den, som indbød dig og ham, maatte komme og sige til dig: giv Plads for denne! og da vil du med Blusel komme til at sidde nederst.

10 Men naar du er buden, da gaa hen og sæt dig nederst, for at, naar han kommer, som har indbudt dig, han maa sige til dig: Ven, kom her højere op! Da skal du have Ære for alle dem, der sidde med dig til Bords.

11 Thi hver den, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og hvo som ydmyger sig selv, skal ophøjes.

12 Og han sagde ogsaa til den, som havde budet ham: Naar du gjør et Middags- eller Aftensmaaltid, saa kald ikke ad dine Venner, ej heller dine Brødre eller dine Frænder eller rige Naboer, for at ikke ogsaa de skulle indbyde dig igjen, og du skulde faa Gjengjæld.

13 Men naar du gjør et Gjæstebud, saa indbyd fattige, vanføre, lamme, blinde;

14 da skal du være salig, fordi de have intet at gjengjælde dig med; thi det skal gjengjældes dig i de retfærdiges Opstandelse .

15 Men da en af dem, der sad med til Bords, hørte dette, sagde han til ham: salig er den, som holder Maaltid i Guds Rige!

16 Men han sagde til ham: Der var en Mand, som vilde gjøre en stor Nadvers, og han indbød mange.

17 Og han udsendte sin Tjener paa Nadverens Time for at sige til de budne: kommer, thi nu er det rede.

18 Og de begyndte alle med én Mund at undskylde sig. Den første sagde til ham: jeg har kjøbt en Mark og maa nødvendig gaa ud og se paa den; jeg beder dig, hav mig undskyldt.

19 Og en anden sagde: jeg har købt fem Par Øksne og er paa Vej hen at prøve dem; jeg beder dig, hav mig undskyldt.

20 Og en anden sagde: jeg har taget en Hustru til Ægte, og derfor kan jeg ikke komme.

21 Og Tjeneren kom og meldte sin Herre dette. Da blev Husbonden vred og sagde til sin Tjener: gaa hurtig ud paa Byens Gader og Stræder, og før de fattige og vanføre og blinde og lamme her ind.

22 Og Tjeneren sagde: Herre, det er sket, som du bød, og der er endnu Rum.

23 Og Herren sagde til Tjeneren: gaa ud paa Vejene og ved Gjærderne, og nød dem til at gaa ind, for at mit Hus kan vorde fuldt.

24 Thi jeg siger eder, at ingen af de Mænd, som vare budne, skal smage min Nadver.

25 Men talrige Skarer vandrede med ham. Og han vendte sig om og sagde til dem:

26 Om nogen kommer til mig, og ikke hader sin Fader og Moder og Hustru og Børn og Brødre og Søstre, ja tilmed sin egen Sjæ1, kan han ikke være Discipel af mig.

27 Hvo som ikke bærer sit Kors og følger efter mig, kan ikke være Discipel af mig.

28 Thi hvem af eder, som vil bygge et Taarn, sætter sig ikke først ned og beregner Omkostningen, om han har nok til at fuldføre det,

29 for at ikke, naar han har lagt Grund og ikke mægter at fuldende det, alle, som se derpaa, skulle begynde at spotte ham

30 og sige : denne Mand begyndte at bygge og mægtede ikke at fuldende.

31 Eller hvilken Konge vil drage i Krig for at levere en anden Konge et Slag, uden først at sætte sig ned og raadslaa, om han er mægtig til med ti Tusende at møde den, som kommer imod ham med tyve Tusende ?

32 Hvis ikke, afsender han, medens hin endnu er langt borte, en Sendefærd og spørger om Fredsvilkaarene.

33 Saaledes altsaa med enhver af eder: den som ikke forsager alt sit Selveje, han kan ikke være Discipel af mig.

34 Saltet er altsaa godt; men dersom ogsaa Saltet mister sin Kraft, hvormed skal da det saltes?

35 Det er hverken tjenligt til Jord eller til Gødning; man kaster det ud. Hvo som har Øren at høre med, han høre!

Skat Rørdam NT

Lukas

Lukas og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24