Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Lukas-Evangeliet.

16de Kapitel.

1 Men han sagde ogsaa til Disciplene : Der var en rig Mand, som havde en Husholder, og denne blev angivet for ham, at han bortødslede hans Ejendom .

2 Og han kaldte ham for sig og sagde til ham: hvad er det, jeg hører om dig? aflæg Regnskabet for din Husholdning; thi du kan ikke længer være Husholder.

3 Men Husholderen sagde ved sig selv: hvad skal jeg gjøre , siden min Herre tager Husholdningen fra mig? at grave har jeg ikke Kræfter til; at tigge skammer jeg mig ved.

4 Nu ved jeg, hvad jeg vil gjøre, for at de skulle modtage mig i deres Huse, naar jeg bliver sat fra Husholdningen.

5 Og han hidkaldte enhver især af sin Herres Skyldnere, og sagde til den første : hvor meget skylder du min Herre?

6 Men denne sagde: hundrede Ankere Olie. Og han sagde til ham: tag her dit Brev, og sæt dig ned og skriv i Hast: halvtredsindstyve.

7 Dernæst sagde han til en anden: og hvor meget skylder du? Men denne sagde: hundrede Tønder Hvede. Og han siger til ham: tag her dit Brev og skriv: firsindstyve.

8 Og Herren roste den uretfærdige Husholder, fordi han havde handlet klogelig; thi denne Tidsolds Børn ere klogere end Lysets Børn overfor deres egen Slægt.

9 Og jeg siger til eder: skaffer eder Venner ved den uretfærdige Mammon, for at de, naar den glipper, maa modtage eder i de evige Boliger.

10 Hvo som er tro i lidet, er ogsaa tro i meget, og hvo som er uretfærdig i lidet, er ogsaa uretfærdig i meget.

11 Dersom I altsaa ikke have været tro i den uretfærdige Mammon, hvem vil da betro eder den sande?

12 Og dersom I ikke have været tro med Andenmands Eje, hvem vil da give eder noget til Selvejet?

13 Ingen Huskarl kan være Tjener for to Herrer; thi han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og foragte den anden. I kunne ikke være Guds og Mammons Tjenere.

14 Men alt dette hørte Farisæerne, som vare pengegjerrige, og de haanede ham.

15 Og han sagde til dem: det er eder, som gjøre eder selv retfærdige i Menneskers Øjne; men Gud kjender eders Hjærter, thi hvad som er højt iblandt Mennesker, er en Vederstyggelighed i Guds Øjne.

16 Loven og Profeterne gaa indtil Johannes; fra den Tid af lyder Evangeliet om Guds Rige, og hver trænger med Vold ind i det.

17 Men det er lettere, at Himlen og Jorden forgaar, end at én Tøddel af Loven bortfalder.

18 Hver den, som skiller sig ved sin Hustru og ægter en anden, bedriver Hor; og hvo som ægter en Kvinde, der er skilt fra sin Mand, bedriver Hor.

19 Men der var en rig Mand, og han gik klædt i Purpur og fint Linned og levede hver Dag i Lyst og Pragt.

20 Og der var en fattig ved Navn Lasaros, som var lagt ved hans Port, fuld af Saar;

21 og han attraaede at mættes af, hvad der faldt fra den riges Borde; ja endog Hundene kom og slikkede hans Saar.

22 Saa skete det, at den fattige døde, og han blev af Englene baaren hen i Abrahams Skjød. Og den rige døde ogsaa og blev begravet;

23 og da han opløftede sine Øjne i Dødsriget, hvor han var i Pine, ser han Abraham langt borte og Lasaros i hans Skjød.

24 Og han raabte og sagde: Fader Abraham, forbarm dig over mig, og send Lasaros, at han kan dyppe Spidsen af sin Finger i' Vand og læske min Tunge; thi jeg pines svarlig i denne Lue.

25 Men Abraham sagde : Søn, korn i Hu, at du har optaget dit gode i din Livstid, og Lasaros ligeledes det onde; men nu trøstes han her, og du pines.

26 Og foruden alt dette er der mellem os og eder fæstet et stort Svælg, for at de, som ville gaa herfra over til eder, ikke skulle kunne det, og at de derfra heller ikke skulle fare over til os.

27 Men han sagde: saa beder jeg dig, Fader, at du vil sende ham til min Faders Hus,

28 thi jeg har fem Brødre, for at han kan vidne for dem, at ikke ogsaa de skulle komme i dette Pinested.

29 Og Abraham siger: de have Moses og Profeterne. lad dem høre dem.

30 Men han sagde : nej, Fader Abraham, men dersom en fra de døde gaar til dem, ville de omvende sig.

31 Men han sagde til ham : høre de ikke Moses og Profeterne, saa lade de sig heller ikke overbevise, om nogen opstaar fra de døde.

Skat Rørdam NT

Lukas

Lukas og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24