Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Lukas-Evangeliet.

2ste Kapitel.

1 Men det skete i de Dage, at der udgik en Befaling fra 1 Kejser Avgustus, at hele Jorderige skulde indskrives i Mandtal.

2 Dette var den første Indskrivning, som skete, medens Kvirinius var Landsherre i Syrien.

3 Og alle droge hen for at lade sig indskrive, hver til sin By.

4 Men ogsaa Josef gik op fra Galilæa, fra Byen Nasaret, til Judæa, til Davids By, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids Hus og Æt,

5 for at lade sig indskrive tilligemed Maria, sin trolovede, som var frugtsomtnelig.

6 Men det skete, medens de vare der, bleve Dagene fuldkommede til, at hun skulde føde;

7 og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en Krybbe, efterdi der ikke var Rum for dem i Herberget.

8 Og der var Hyrder i den samme Egn, som laa ude paa Marken og holdt Nattevagt over deres Hjord.

9 Og en Herrens Engel stod for dem, og Herrens Herlighed omstraalede dem, og de bleve saare forfærdede.

10 Og Engelen sagde til dem: frygter ikke; thi se, jeg bringer eder godt Budskab om en stor Glæde, som skal være for hele Folket,

11 at eder er i Dag en Frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids By.

12 Og dette skal være eder Tegnet: I skulle finde et Barn svøbt og liggende i en Krybbe.

13 Og brat var der med Engelen en mangfoldig himmelsk Hærskare, som lovede Gud og sagde:

14 Ære være Gud i det højeste, og Fred paa Jorden, i Mennesker Velbehag!

15 Og det skete, da Englene vare farne bort fra dem til Himlen, sagde Hyrderne til hverandre : lader os nu gaa lige til Betlehem og se dette Ord, som er sket, og som Herren har kundgjort os.

16 Og de skyndte sig og kom og fandt baade Maria og Josef, og Barnet, som laa i Krybben.

17 Og da de saa det, fortalte de om det Ord, som var talet til dem om dette Barn.

18 Og alle, som hørte det. undrede sig over det, som blev sagt til dem af Hyrderne.

19 Men Maria gjemte alle disse Ord og overvejede dem i sit Hjærte.

20 Og Hyrderne vendte tilbage og prisede og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, efter som der var talet til dem.

21 Og da otte Dage vare fuldkommede, saa man kunde omskære ham, da blev hans Navn kaldet Jesus, som det var kaldet af Engelen, førend han blev undfanget i Moders Liv.

22 Og da deres Renselsesdage efter Mose Lov vare fuidkommede, førte de ham op til Jerusalem for at fremstille ham for Herren

23 (efter som der er skrevet i Herrens Lov: »Alt Mandkjøn, som aabner Moders Liv, skal kaldes helligt for Herren«),

24 og for at bringe et Offer, efter det, som er sagt i Herrens Lov: »et Par Turtelduer eller to Dueunger«.

25 Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og ventede paa Israels Trøst, og den Hellig-Aand var over ham;

26 og han havde faaet det Svar af den Hellig-Aand, at han ikke skulde se Døden, førend han havde set Herrens Salvede.

27 Og han kom i Aanden ind i Helligdommen, og idet Forældrene bragte Barnet Jesus ind for at gjøre, efter hvad der var fastsat i Loven om ham,

28 da tog han ham paa sine Arme og lovede Gud og sagde:

29 Herre, nu lader du din Tjener fare i Fred, efter dit Ord;

30 thi mine Øjne have set din Frelse,

31 som du har beredt for alle Folkenes Aasyn,

32 et Lys til Aabenbarelse for Hedninger og en Herlighed for dit Folk Israel.

33 Og hans Fader og hans Moder undrede sig over det, som blev talet om ham.

34 Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: se, denne er sat til Fald og Oprejsning for mange i Israel og til et Tegn, som imodsiges, —

35 ja ogsaa dig selv skal et Sværd gaa igjennem Sjælen, — for at mange Hjærters Tanker skulle aabenbares.

36 Og der var en Profetinde Anna, Fanuels Datter, af Asers Stamme, hun var meget alderstegen, havde levet syv Aar med sin Mand efter sin Jomfrustand,

37 og hun havde nu været Enke indtil sit fire og firsindstyvende Aar; hun veg ikke fra Helligdommen, hvor hun dyrkede Gud med Faste og Bønner Nat og Dag.

38 Ogsaa hun traadte til i samme Time og prisede Gud og talede om ham til alle, som ventede paa Jerusalems Forløsning.

39 Og da de havde fuldbragt alt, hvad Herrens Lov foreskrev, vendte de tilbage til Galilæa, til deres egen By Nasaret.

40 Men Barnet voksede og blev stærk, blev fuld af Visdom, og Guds Naade var over ham.

41 Og hans Forældre droge hvert Aar til Jerusalem paa Paaske-Højtiden.

42 Og den Gang han var bleven tolv Aar gammel, og de gik derop efter Højtids-Skikken

43 og havde tilendebragt de Dage, blev Drengen Jesus i Jerusalem, da de vendte hjem. Og hans Forældre vidste det ikke;

44 men da de mente, at han var i Rejsetoget, kom de en Dags Rejse frem, og de ledte efter ham iblandt deres Frænder og Kyndinge.

45 Og da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem og ledte efter ham.

46 Og det skete tre Dage efter, da fandt de ham i Helligdommen, hvor han sad midt iblandt Lærerne og hørte paa dem og adspurgte dem;

47 men alle, som hørte paa ham, vare forbavsede over hans Forstand og hans Svar.

48 Og da de saa ham, bleve de forfærdede, og hans Moder sagde til ham: Barn, hvi gjorde du saaledes imod os? se, din Fader og jeg have ledt efter dig med Smerte!

49 Og han sagde til dem: hvorfor ledte I efter mig? vidste I ikke, at jeg maa være i, hvad min Faders er?

50 Og de forstode ikke det Ord, som han talede til dem.

51 Og han gik ned med dem og kom til Nasaret, og han var dem underdanig. Og hans Moder gjemte alle de Ord i sit Hjærte.

52 Og Jesus gjorde Fremgang i Visdom og Alder og Yndest hos Gud og Mennesker.

Skat Rørdam NT

Lukas

Lukas og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24