Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Lukas-Evangeliet.

21de Kapitel.

1 Men da han saa op, saa han de rige lægge deres Gaver i Tempelkisten;

2 og han saa en fattig Enke, som lagde to Skjærve deri.

3 Og han sagde: sandelig, jeg siger eder, denne fattige Enke lagde mere i, end de alle.

4 Thi alle disse lagde til Gaverne, af hvad de havde tilovers; men hun lagde af sin Mangel alt det Eje, hun havde.

5 Og da nogle sagde om Helligdommen, at det var skjønne Stene og Klenodier, den var smykket med, sagde han: dette,

6 som I skue, — de Dage skulle komme, da der ikke skal levnes Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes.

7 Men de spurgte ham og sagde: Lærer, naar skal da dette ske? Og hvad er Tegnet paa, naar dette skal til at komme?

8 Og han sagde : ser til, at I ikke føres vild. Thi mange skulle komme paa mit Navn og sige: det er mig, og Tiden er kommen nær. Gaar ikke efter dem.

9 Men naar I høre om Krige og Oprør, da lader eder ikke kyse; thi dette maa ske først, men Enden er ikke strags.

10 Da, sagde han til dem, skal Folk rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige,

11 og der skal være store Jordskjælv, og her og der Hungers-nød og Farsot, og der skal ske ræddelige Ting og store Tegn fra Himlen.

12 Men for end alle disse Ting skulle de lægge Haand paa eder og forfølge eder, saa de overgive eder til Synagoger og Fængsler, og I blive førte frem for Konger og Landshøvdinger for mit Navns Skyld.

13 Det skal falde ud til Vidnesbyrd for eder.

14 Lægger eder derfor paa Hjaarte, at I ikke forud overtænke, hvorledes I skulle forsvare eder;

15 thi jeg vil give eder Mund og Visdom, som alle eders Modstandere ikke skulle kunne modstaa eller modsige.

16 Men I skulle overgives endog af Forældre og Brødre og Frænder og Venner, og de skulle volde nogle af eder Døden,

17 og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld.

18 Dog ikke et Haar af eders Hoved skal gaa tabt;

19 ved eders Udholdenhed skulle I vinde eders sjæle.

20 Men naar I se Jerusalem omringes af Krigshære , da vider, at dens Ødelæggelse er kommen nær.

21 Da fly til Bjergene de, som ere i Judaea, og de som ere midt i Staden, rømme ud, og de som ere paa Landet, gaa ikke derind !

22 Thi disse ere Hævnens Dage, da alt, hvad skrevet er, skal opfyldes.

23 Ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage; thi der skal være stor Nød over Landet, og Vrede over dette Folk.

24 Og de skulle falde for Sværdets Od og fares fangne til alle Hedningerne; og Jerusalem skal være nedtraadt af Hedninger, indtil Hedninge-Tiderne ere fuldkommede.

25 Og der skal ske Tegn i Sol og Maane og Stjerner, og paa Jorden skulle Folkeslag ængstes i Raadløshed, fordi Hav og Bølger bruse,

26 medens Mennesker daane af Frygt og Forventning om det, som kommer over Jorderige ; thi Himlenes Kræfter skulle rystes.

27 Og da skulle de se Menneskesønnen komme i Sky med megen Kraft og Herlighed.

28 Men naar disse Ting begynde at ske, da ser op og opløfter eders Hoveder, efterdi eders Forløsning stunder til.

29 Og han sagde dem en Lignelse: ser Figentræet og alle Træerne;

30 naar I se, at de springe ud, da skjønne I af eder selv, at Sommeren nu er nær ;

31 saaledes, naar I se disse Ting ske, skulle og I skjønne, at Guds Rige er nær.

32 Sandelig siger jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde forgaa, forend Alting sker.

33 Himlen og Jorden skal forgaa, men mine Ord skulle ingenlunde forgaa.

34 Men tager vare paa eder selv, at eders hjærter ikke skulle tynges ved Fylderi og Drukkenskab og Bekymringer for dette Liv, og den Dag skulde komme pludselig over eder som en Snare;

35 thi komme skal den over alle dem, der ere bosiddende paa hele Jordens Flade.

36 Vaager derfor i Bøn til enhver Tid, for at I maa faa kræfter til at undfly alt dette, som skal ske, og til at bestaa for Menneskesønnen.

37 Men Dagene tilbragte han med at lære i Helligdommen, og om Nætterne gik han ud og overnattede paa det saakaldte Olie-Bjærg.

38 Og alt Folket kom aarle til ham i Helligdommen for at bore ham.

Skat Rørdam NT

Lukas

Lukas og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24