Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Lukas-Evangeliet.

3dje Kapitel.

1 Men i Kejser Tiberius's femtende Regeringsaar, medens Pontius Pilatus var Landshøvding i Judæa, og Herodes Fjerdingsfyrste i Galilæa, og hans Broder Filip Fjerdingsfyrste i Landskabet Ituræa og Trakonitis, og Lysanias Fjerdingsfyrste i Abilene,

2 under Annas's og Kajfas's Ypperstepræstedømmet, kom Guds Ord til Johannes Sakarias's Søn i ørken.

3 Og han kom og prædikede i hele Jordans-Egnen Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse,

4 som skrevet er i Profeten Esajas's Talers Bogs: »En Røst af en, som raaber i Ørken: bereder Herrens Vej, gjører hans Stier jævne!

5 Hver Kløft skal fyldes, og hvert Bjærg og Høj nedtrykkes, og det krogede skal rettes, og de knudrede Veje slettes,

6 og alt Kjød skal se Guds Frelse».

7 Han sagde da til Skarerne, som droge ud for at døbes af ham: I Øgle-Unger, hvem har lært eder at undfly den tilkommende Vrede?

8 Saa bærer da Frugter, som ere Omvendelsen værdige; og begynder ikke at sige ved eder selv: vi have Abraham til Fader! thi jeg siger eder, at Gud mægter at opvække Abraham Børn af disse Stene.

9 Men Øksen ligger og allerede ved Roden af Træerne; saa bliver da hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugget og kastet i Ilden.

10 Og Skarerne spurgte ham og sagde: hvad skulle vi da gjøre?

11 Men han svarede og sagde til dem: hvo som har to Kjortler, dele med den, som ingen har, og hvo som har Mad, gjøre ligesaa.

12 Men der kom ogsaa Toldere for at døbes, og de sagde til ham: Lærer, hvad skulle vi gjøre?

13 Og han sagde til dem: kræver ikke mere, end hvad eder er paalagt.

14 Men ogsaa Krigsfolk spurgte ham og sagde: og vi, hvad skulle vi gjøre? Og han sagde til dem: udpresser ikke Penge af nogen med Vold eller Svig, men lader eder nøje med eders Sold.

15 Men da Folket var i Forventning, og alle i deres Hjærter gjorde sig Tanker om Johannes, om ikke han skulde være Kristus,

16 da svarede Johannes og sagde til alle: jeg døber eder med Vand, men der kommer en, som er stærkere end jeg, han hvis Skotvinge jeg ikke er værdig til at løse, han skal døbe eder med den Hellig-Aand og Ild.

17 Han har sin Kasteskovl i sin Haand for at gjennemrense sin Lo og samle Hveden i sin Lade , men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Ild.

18 Ogsaa med mange andre Trøste-Taler forkyndte han Folket godt Budskab.

19 Men da Fjerdingsfyrsten Herodes blev irettesat af ham for sin Broders Hustru Herodias's Skyld og for alt det onde, som han havde gjort,

20 saa føjede Herodes endnu dette til alt det øvrige, at han satte Johannes i Fængsels.

21 Men medens hele Folket blev døbt, skete det, da ogsaa Jesus var bleven døbt og bad, at Himlen aabnedes,

22 og den Hellig-Aand for ned over ham i legemlig Skikkelse, som en Due, og der kom en Røst fra Himlen: du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag.

23 Og Jesus selv var, da han begyndte, omtrent tredive Aar, og var, som man mente, Søn af Josef, Elis Søn,

24 Mattats' Søn, Levis Søn, Melkis Søn, Jannajs Søn, Josefs Søn,

25 Mattatias' Søn, Amos' Søn, Nahums Søn, Eslis Søn, Naggajs Søn,

26 Ma'ats Søn, Mattatias' Søn, Simeis Søn, Josefs Søn, Judas Søn,

27 Johanans Søn, Resas Søn, Serubabels Søn, Sealtiels Søn, Neris Søn,

28 Melkis Søn, Addis Søn, Kosams Søn, Elmodams Søn, Ers Søn,

29 Josvas Søn, Eliesers Søn, Jorims Søn, Mattats Søn, Levis Søn,

30 Simeons Søn, Judas Søn, Josefs Søn, Jonans Søn, Eljakims Søn,

31 Meleas Søn, Mennas Søn, Mattatas Søn, Natans Søn, Davids Søn,

32 Isajs Søn, Obeds Søn, Boas' Søn, Salmons Søn, Nahsons Søn,

33 Aminadabs Søn, Rams Søn, Hesrons Søn, Pares' Søn, Judas Søn,

34 Jakobs Søn, Isaks Søn, Abrahams Søn, Taras Søn, Nakors Søn,

35 Saruks Søn, Ragaus Søn, Falegs Søn, Ebers Søn, Salas Søn,

36 Kajnans Søn, Arfaksads Søn, Sems Søn, Noas Søn, Lameks Søn,

37 Metusalems Søn, Enoks Søn, Jareds Søn, Malaleels Søn, Kajnans Søn,

38 Enos' Søn, Sets Søn, Adams Søn, Guds Søn.

Skat Rørdam NT

Lukas

Lukas og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24