Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Lukas-Evangeliet.

4de Kapitel.

1 Men Jesus vendte tilbage fra Jordan, fuld af den Hellig-Aand, og han blev i Aanden ført i Ørken

2 fyrretyve Dage og blev fristet af Djævelen. Og han spiste ikke noget i de Dage, og da de vare tilendebragte, hungrede han.

3 Men Djævelen sagde til ham: er du Guds Søn, da sig til denne Sten, at den skal vorde Brød.

4 Og Jesus gav ham til Svar: der er skrevet: »Mennesket skal ikke leve af Brød alene« 2.

5 Og han førte ham op og viste ham alle Verdens-Rigerne i et Øjeblik.

6 Og Djævelen sagde til ham: dig vil jeg give hele denne Magt og deres Herlighed; thi mig er den overgivet, og jeg giver den, til hvem jeg vil;

7 dersom du altsaa vil tilbede for mit Aasyn, skal den helt være din.

8 Og Jesus svarede ham og sagde: der er skrevet: »Herren din Gud skal du tilbede og dyrke ham alene«.

9 Og han førte ham til Jerusalem og stillede ham paa Helligdommens Tinde og sagde til. ham: er du Guds Søn, da styrt dig ned herfra;

10 thi der er skrevet: »Han skal give sine Engle Befaling om dig, at de skulle bevare dig,

11 og paa Hænder skulle de bære dig, at du ikke skal støde din Fod paa Sten«.

12 Og Jesus svarede og sagde til ham : der er sagt: »Du maa ikke friste Herren din Gud«.

13 Og da Djævelen havde tilendebragt al Fristelse, holdt han sig fra ham indtil en Tid.

14 Og Jesus vendte i Aandens Kraft tilbage til Galilæa, og der gik Ry af ham ud over hele Omegnen.

15 Og han lærte i deres Synagoger og blev priset af alle.

16 Og han kom til Nasaret, hvor han var opfødt, og han gik efter sin Sædvane paa Hviledagen ind i Synagogen, og han stod op for at forelæse.

17 Og Profeten Esajas's Bog blev ham rakt, og han slog Bogen op og fandt det Sted, hvor der stod skrevet:

18 Herrens Aand er over mig, efterdi han salvede mig til at bringe fattige godt Budskab; han har udsendt mig til at udraabe Løsladelse for Fanger og Syn for blinde, til at sætte mishandlede i Frihed,

19 til at udraabe et Herrens Naade-Aar.

20 Og han lukkede Bogen sammen , gav den tilbage til Tjeneren og satte sig; og alles Øjne i Synagogen vare fæstede paa ham.

21 Men han begyndte at sige til dem: i Dag er dette Skriftsted opfyldt for eders Ørens.

22 Og alle berømmede ham og undrede paa de Naadens Ord, som.-udgik af hans Mund; og de sagde: er han ikke Josefs Søn?

23 Og han sagde til dem: sikkerlig ville I sige til mig det Ordsprog: Læge, læg dig selv! gjør ogsaa her i din Fædreneby saa store Ting, som vi have hørt ere skete i Kapernaum.

24 Og han sagde: sandelig siger jeg eder, ingen Profet er velkommen i sit Fædreland.

25 Men jeg siger eder for sand, der var mange Enker i Israel i Elias's Dage, den Gang Himlen blev lukket i tre Aar og seks Maaneder, da der kom en stor Hungersnød over det hele Land;

26 og til ingen af dem blev Elias sendt, men kun til Sarepta i Sidons Land, til en Enkekvinde.

27 Og der var mange spedalske i Israel paa Profeten Elisas Tid; og ingen af dem blev renset, men kun Syreren Naman.

28 Og alle i Synagogen bleve fulde af Vrede ved at høre dette.

29 Og de stode op og stødte ham ud udenfor Byen og førte ham lige hen til Skrænten af det Bjærg, paa hvilket deres By var bygget, for at styrte ham derned.

30 Men han gik igjennem midt iblandt dem og drog sin Vej.

31 Og han kom ned til Kapernaum, en By i Galilæa. Og han lærte dem paa Hviledagen;

32 og de vare slagne af Forbavselse over bans Lære, thi hans Tale var med Myndighed.

33 Og i Synagogen var der en Mand, der havde en uren Djævle-Aand, og han skreg op med høj Røst:

34 lad være! hvad have vi med dig at gjøre, Jesus af Nasaret? er du kommen for at ødelægge os? jeg kjender dig, hvem du er, du Guds hellige!

35 Og Jesus truede ham og sagde: ti stille, og far ud af ham! Og Uaanden kastede ham midt ind iblandt dem og for ud af ham, uden at have gjort ham Skade.

36 Og der kom en Rædsel over alle, og de talele med hverandre og sagde: hvad er dette for et Ord? thi med Myndighed og Kraft byder han de urene Aander, og de fare ud.

37 Og Rygtet om ham udbredtes til hvert Sted i Omegnen.

38 Og han stod op og gik fra Synagogen ind i Simons Hus. Men Simons Svigermoder laa angreben af en stærk Feber, og de bade ham for hende.

39 Og han stillede sig hen og bøjede sig over hende og truede Feberen, og den forlod hende. Og paa Stedet stod hun op og vartede dem op.

40 Men da Solen gik ned, kom alle de, som havde syge med allehaande Svagheder, og førte dem til ham; og han lagde Hænderne paa hver især af dem og helbredte dem.

41 Men ogsaa Uaander fore ud af mange, idet de raabte og sagde: du er Guds Søn! Og han truede dem og tillod dem ikke at tale, fordi de vidste, at han var Kristus.

42 Men da det var blevet Dag, gik han ud og drog til et øde Sted; og Skarerne ledte efter ham, og da de kom helt hen til ham, vilde de holde fast paa ham, at han ikke maatte drage fra dem.

43 Men han sagde til dem: ogsaa til de andre Byer maa jeg bringe det gode Budskab om Guds Rige; thi dertil er jeg udsendt.

44 Og han prædikede i Galilæas Synagoger.

Skat Rørdam NT

Lukas

Lukas og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24