Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Lukas-Evangeliet.

6te Kapitel.

1 Men det skete paa en næstførste Hviledag, at han vandrede igjennem Sæden, og hans Disciple plukkede Aks, som de gnede med Hænderne og spiste.

2 Men nogle af Farisæerne sagde: hvi gjøre I, hvad der ikke er tilladt at gjøre paa Hviledagen ?

3 Og Jesus svarede dem og sagde: have I heller ikke læst dette, som David gjorde, den Gang han selv hungrede og de, som vare med ham,

4 hvorledes han gik ind i Guds Hus og tog Skuebrødene og spiste og gav ogsaa dem, som vare med ham, skjønt det ikke er andre end Præsterne alene tilladt at spise dem.

5 Og han sagde til dem: Menneskesønnen er Herre ogsaa over Hviledagen.

6 Men det skete ogsaa paa en anden Hviledag, at han gik ind i Synagogen og lærte, og der var en Mand der, hvis højre Haand var vissen.

7 Men de Skriftkloge og Farisæerne toge vare paa, om han vilde helbrede paa Hviledagen, for at de kunde finde noget at anklage ham for.

8 Men han vidste deres Tanker; og han sagde til Manden, som havde den visne Haand: rejs dig og træd frem her i Midten. Og han stod op og traadte frem.

9 Saa sagde Jesus til dem: jeg spørger eder: hvad er tilladt paa Hviledagen, at gjøre godt, eller at gjøre ondt, at frelse en Sjæl, eller at ødelægge den?

10 Og han saa sig omkring paa dem alle og sagde til ham: ræk din Haand ud! Og han gjorde det, og hans Haand blev karsk igjen.

11 Men de bleve fulde af Raseri og talede it med hverandre om, hvad de skulde gjøre ved Jesus.

12 Men det skete i disse Dage, at han gik ud til - et Bjærg for at bede; og han tilbragte Natten i Bøn til Gud.

13 Og da det blev Dag, hidkaldte han sine Disciple; og han udvalgte af dem tolv, som han og gav Navnet Apostle:

14 Simon, hvem han og gav Navnet Peder, og hans Broder Andreas, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomæos,

15 Mattæos og Tomas, Jakob Alfæos's Søn og Simon, som kaldes Nidkjær,

16 Judas Jakobs Søn og Judas Iskarjot, som blev Forræder.

17 Og han gik ned med dem og standsede paa en jævn Plads, og der var en Skare af hans Disciple og en stor Mængde af Folket fra hele Judæa og Jerusalem og Kysten ved Tyros og Sidon, som vare komne for at høre ham og blive helbredte for deres Sygdomme.

18 Og saadanne som plagedes af urene Aander, bleve helbredte,

19 og hele Skaren søgte at røre ved ham, fordi en Kraft udgik fra ham, og han helbredte alle.

20 Og han opløftede sine Øjne paa sine Disciple og sagde: Salige ere I fattige, thi eders er Guds Rige.

21 Salige ere I, som nu hungre, thi I skulle mættes. Salige ere I, som nu græde, thi I skulle le.

22 Salige ere I, naar Mennesker hade eder, og naar de udstøde eder og smæde og forskyde eders Navn som ondt for Menneskesønnens Skyld.

23 Glæder eder paa den Dag og springer af Fryd; thi se, eders Løn er stor i Himlen, thi paa samme Vis gjorde deres Fædre mod Profeterne.

24 Men ve eder, I rige, thi I have optaget eders Trøst.

25 Ve eder, I som nu ere mættede, thi I skulle hungre. Ve eder, I som nu le, thi I skulle sørge og græde.

26 Ve eder, naar alle Mennesker tale godt om eders, thi paa samme Vis gjorde deres Fædre ved de falske Profeter.

27 Derimod til eder, som høre, siger jeg: elsker eders Fjender, gjører vel mod dem, som hade eder,

28 velsigner dem, som forbande eder, beder for dem, som krænke eder.

29 Den som slaar dig paa den ene Kind, byd ham ogsaa den anden til; og den, som tager din Kappe, formen ham heller ikke Kjortelen.

30 Giv enhver, som beder dig, og kræv ikke igjen af den, som tager hvad dit er.

31 Og ligesom I ville, at Mennesker skulle gjøre mod eder, ligesaa skulle og I gjøre mod dem.

32 Og om I elske dem, som elske eder, hvad Tak have I derfor? ogsaa Syndere elske jo dem, som dem elske.

33 Og om I gjøre godt mod dem, der gjøre godt mod eder, hvad Tak have I derfor? ogsaa Syndere gjøre jo det samme.

34 Og om I laane til dem, af hvem I haabe at faa igjen, hvad Tak have I derfor? ogsaa Syndere laane jo til Syndere for at faa lige igjen.

35 Nej, elsker eders Fjender, og gjører godt, og laaner ud uden at vente Gjengjæld, saa skal eders Løn være stor, og I skulle være den Højestes Børn; thi han er god imod de utaknemmelige og onde.

36 Vorder barmhjærtige, ligesom eders Fader er barmhjærtig.

37 Og dømmer ikke, saa skulle I ikke dømmes; fordømmer ikke, saa skulle I ikke fordømmes; frikjender, saa skulle I blive frikjendte;

38 giver, saa skal eder gives, et godt, knuget, skuddet, topfuldt Maal skal man give i eders Skjøds; thi med samme Maal, som I maale med, skal eder maales igjen.

39 Men han sagde dem og en Lignelse : mon blind kan lede blind? ville de ikke begge falde i Graven?

40 En Discipel er ikke over sin Lærer, men hver, som er udlært, skal være som sin Lærer.

41 Men hvi ser du Skjæven, som er i din Broders Øje, men Bjælken i dit eget Øje lægger du ikke Mærke til!

42 Eller hvorledes kan du sige til din Broder: Broder, lad mig drage Skjæven ud, som er i dit Øje! medens du ikke selv ser Bjælken, som er i dit eget Øje? Du Øjenskalk, drag først Bjælken ud af dit Øje, og da skal du kunne se grandt til at uddrage Skjæven i dit Broders Øje.

43 Thi der er intet godt. Træ, som bærer slet Frugt, ej heller noget slet Træ, som bærer god Frugt.

44 Thi ethvert Træ kjendes udaf sin egen Frugt; man sanker jo ikke Figen af Tome, ej heller høster man Vindruer af Tjørne.

45 Det gode Menneske fremfører det gode af sit Hjærtes gode Forraad, og den onde fremfører det onde af det onde Forraad; thi af Hjærtets Overflod taler hans Mund.

46 Men hvi kalde I mig Herre, Herre! og gjøre ikke, hvad jeg siger?

47 Hver den, som kommer til mig og hører mine Ord og gjør dem, jeg skal vise eder, hvem han ligner.

48 Han ligner en Mand, der hyggede et Hus, og han grov og gik dybt og lagde Grund paa Klippen; og da der kom Oversvømmelse, brød Strømmen løs mod det Hus og mægtede ikke at rokke det, fordi det var bygget godt.

49 Men hvo som hører og ikke gjør det, han ligner en Mand, som byggede et Hus paa Jorden uden Grundvold; imod det brød Strømmen løs, og strags faldt det sammen, og det Huses Fald blev stort.

Skat Rørdam NT

Lukas

Lukas og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24