Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Lukas-Evangeliet.

7de Kapitel.

1 Efter at han nu havde fuldendt alle sine Ord i Folkets Paahør, gik han ind i Kapernaum.

2 Men der var en Høvedsmand, der havde en Tjener, som han satte megen Pris paa, og som var syg og nær ved at dø.

3 Og da han hørte om Jesus, sendte han nogle af Jødernes Ældste hen til ham og bad ham, at han vilde komme og redde hans Tjener.

4 Og da disse kom til Jesus, bad de ham indtrængende og sagde : han fortjener, at du gjør dette for ham;

5 thi han elsker vort Folk, og Synagogen har han bygget til os.

6 Jesus gik da med dem. Men da han alt var ikke langt fra Huset, sendte Høvedsmanden nogle Venner og sagde til ham: Herre, gjør dig ikke Ulejlighed, thi jeg er ikke værdig til, at du skulde gaa ind under mit Tag;

7 derfor agtede jeg mig heller ikke selv værdig til at komme til dig; men sig det med et Ord, saa bliver min Dreng helbredt.

8 Thi jeg er jo selv. et Menneske, Øvrighed undergiven, og har Stridsmænd under mig; og siger jeg til denne: gaa! saa gaar han, og til en anden: kom! saa kommer han, og til min Tjener: gjør dette! saa gjør han det.

9 Men da Jesus hørte dette, undredes han paa ham, og han vendte sig om. og sagde til Skaren, som fulgte ham: jeg siger eder, end ikke i Israel har jeg fundet saa stor en Tro.

10 Og da de udsendte kom tilbage til Huset, fandt de Tjeneren karsk.

11 Og det skete Dagen derefter, at han drog til en By, som hed Nain, og mange af hans Disciple og en stor Skare vandrede med ham.

12 Men som han nærmede sig til Byens Port, se, da blev der baaret en død ud, som var sin Moders enbaarne Søn, og hun var Enke, og en talrig Skare fra Byen fulgte med hende.

13 Og da Herren saa hende, ynkedes han inderlig , over hende og sagde til hende: græd ikke !

14 Og han traadte til og rørte ved Baaren; men de, som bare, stode stille; og han sagde : Ungersvend, jeg siger dig, staa op!

15 Og den døde satte sig op og begyndte at tale; og han gav ham til hans Moder.

16 Men en Frygt greb alle, og de prisede Gud og sagde: en stor Profet er opstaget iblandt os! og : Gud har besøgt sit Folk!

17 Og denne Tale kom ud om ham i hele Judæa og hele Omegnen.

18 Og Johannes's Disciple fortalte ham om alle disse Ting.

19 Og Johannes hidkaldte to af sine Disciple og sendte dem til Herren og sagde: er du den, som kommer, eller skulle vi vente en anden?

20 Og da Mændene kom til ham, sagde de: Johannes Døber har sendt os hen til dig og siger: er du den, som kommer, eller skulle vi vente en anden ?

21 I samme Time helbredte han mange for Sygdomme og Plager og onde Aander, og mange blinde skjænkede han deres Syn.

22 Og han svarede og sagde til dem: gaar hen og melder Johannes, hvad I have set og hørt: blinde se, lamme gaa, spedalske renses, døve høre, døde staa op, til fattige bringes godt Budskab ;

23 og salig er den, som ikke forarges paa mig.

24 Men da Johannes's Sendebud var gangne bort, begyndte han at sige til Skarerne om Johannes: hvad gik I ud i Ørken at skue ? Et Rør, som svajer for Vinden ?

25 Eller hvad gik I ud at se? Et Menneske iført bløde Klæder? Se, de som leve i prægtige Klæder og Overdaadighed, ere i Kongers Gaarde.

26 Eller hvad gik I ud at se? En Profet? Ja, siger jeg eder, endog mere end en Profet.

27 Han er den, om hvem der er skrevet: »Se, jeg udsender min Engel for dit Aasyn, som skal berede din Vej foran dig«.

28 Jeg siger eder, større Profet end Johannes er ingen kvindebaaren, men den mindste i Guds Rige er større end han.

29 Og alt Folket, som hørte ham, ogsaa Tolderne, gave Gud Ret, idet de bleve døbte med Johannes's Daab;

30 men Farisæerne og de Lovkyndige forsmaaede Guds Raad med dem selv, idet de ikke bleve døbte af ham.

31 Ved hvem skal jeg saa ligne denne Slægts Mennesker, ja hvem ligne de?

32 De ligne Børn, som sidde paa Torvet og raabe til hverandre og sige: vi spillede paa Fløjte for eder, og I dansede ikke; vi sang Klagesange, og I græd ikke!

33 Thi Johannes Døber er kommen, og han spiste ikke Brød, drak ej heller Vin; og I sige: han har en Uaand.

34 Menneskesønnen er kommen, og han spiser og drikker; og I sige: se, hvilken Æder og Vindrikker, en Ven af Toldere og Syndere!

35 Og Visdommen er bleven retfærdiggjort ved alle sine Børn.

36 Men en af Farisæerne bad ham, at han vilde spise med ham, og han gik ind i Farisæerens Hus og satte sig til Bords.

37 Og se, der var i Byen en Kvinde, som var en Synderinde, og da hun fik at vide, at han sad til Bords i Farisæerens Hus, kom hun med en Alabasterkrukke med Salve

38 og stillede sig grædende bag ved ham ved hans Fødder og begyndte at væde hans Fødder med sine Taarer, og hun tørrede dem af med sit Hovedhaar og kyssede hans Fødder og salvede dem med Salven.

39 Men da Farisæeren, som havde indbudt ham, saa det, sagde han ved sig selv: hvis han var en Profet, vidste han, hvem og hvordan den Kvinde er, som rører ved ham, at hun er en Synderinde.

40 Og Jesus svarede og sagde til ham: Simon, jeg har noget at sige dig. Men han siger: Lærer, sig det.

41 En, som laante ud, havde to Skyldnere, den ene skyldte fem hundrede Denarer, og den anden halvtredsindstyve.

42 Og da de intet havde at betale med, eftergav han dem det begge. Hvem af dem vil saa elske ham mest?

43 Simon svarede og sagde: jeg formoder den, som han eftergav mest. Men han sagde til ham: du dømte ret.

44 Og idet han vendte sig mod Kvinden, sagde han til Simon: ser du denne Kvinde? Jeg kom ind i dit Hus; du gav mig ikke Vand til mine Fødder, men hun vædede mine Fødder med sine Taarer og tørrede dem af med sit Haar.

45 Du gav mig ikke et Kys, men hun aflod ikke, fra jeg kom ind, at kysse mine Fødder.

46 Du salvede ikke mit Hoved med Olie, men hun salvede mine Fødder med Salve.

47 Desaarsag siger jeg dig, hendes de mange Synder ere forladte, thi hun elskede meget; men den, hvem lidet forlades, elsker lidet.

48 Og han sagde til hende: dine Synder ere forladte.

49 Og de, som sad med til Bords, begyndte at sige ved sig selv: hvem er han, som endog forlader Synder?

50 Men han sagde til Kvinden: din Tro har frelst dig; gak bort med Fred.

Skat Rørdam NT

Lukas

Lukas og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24