Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Markus-Evangeliet.

1ste Kapitel.

1 Begyndelsen til Jesu Kristi Guds Søns Evangelium.

2 Ligesom skrevet er i Profeten Esajas: .Se jeg udsender min Engel for dit. Aasyn, som skal berede din Vej;

3 en Røst af en, som raaber i Ørken: bereder Herrens Vej, gjører hans Stier jævne!

4 Johannes kom og døbte i Ørken og prædikede Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse.

5 Og hele Judæas Land og alle Jerusalems Indbyggere gik ud til ham, og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekjendte deres Synder.

6 Men Johannes bar en Kamelhaars-Klædning og et Læderbælte om sin Lænd, og hans Føde var Græshopper og vild Honning.

7 Og han prædikede og sagde : han, som er stærkere end jeg, kommer efter mig, han hvis Skotvinge jeg ikke er værdig til at bukke mig ned og løse.

8 Jeg har døbt eder med Vand, men han skal døbe eder med den Hellig-Aand.

9 Og det skete i de Dage, at Jesus kom fra Nasaret i Galilæa og blev døbt i Jordan af Johannes.

10 Og strags, idet han steg op af Vandet, saa han Himlene skilles ad og Aanden som en Due fare ned over ham;

11 og der kom en røst fra Himlene : du er min Søn den elskede, i hvem jeg har Velbehag!

12 Og strags driver Aanden ham ud i Ørken.

13 Og han var i Ørken fyrretyve Dage og fristedes af Satan, og han var iblandt Dyrene; og Englene tjente ham.

14 Og efter at Johannes var bleven givet i Fjendevold, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds Evangelium

15 og sagde: Tiden er fuldkommen, og Guds Rige er kommet nær; omvender eder, og tror paa Evangeliet.

16 Og medens han vandrede langs med den galilæiske Sø, saa han Simon og Andreas, Simons Broder, kaste Vaad i Søen ; de vare nemlig Fiskere.

17 Og Jesus sagde til dem : følger efter mig, saa vil jeg gjøre, at I blive Menneske Fiskere.

18 Og strags forlode de deres Garn og fulgte ham.

19 Og da han var gaaet lidt videre, saa han Jakob Sebedæos's Søn og hans Broder Johannes, ligeledes i Skibet, hvor de bødede deres Garn;

20 og strags kaldte han dem. Og de forlode deres Fader Sebedæos i Skibet med Lejesvendene og gik efter ham.

21 Og de gaa ind i Kapernaum. Og strags paa Hviledagen gik han ind i Synagogen og lærte.

22 Og de vare slagne af Forbavselse over hans Lære; thi han lærte dem som en, der havde Myndighed, og ikke som de Skriftkloge.

23 Og der var i deres Synagoge en Mand med en uren Aand, og han skreg op

24 og sagde: hvad have vi med dig at gjøre, Jesus af Nasaret! er du kommen for at ødelægge os? jeg kjender dig, hvem du er, du Guds hellige!

25 Og Jesus truede ham og sagde : ti stille, og far ud af ham!

26 Og den urene Aand sled i ham og raabte med høj Røst og for ud af ham.

27 Og de bleve alle forfærdede, saa at de kom i Ordskifte indbyrdes og sagde: hvad er dette? en ny Lære med Myndighed! ogsaa de urene Aander byder han, og de lyde ham!

28 Og Rygtet om ham kom strags ud overalt i hele Omegnen i Galilæa.

29 Og strags, da de vare gaaede ud af Synagogen, gik de ind i Simons og Andreas's Hus med Jakob og Johannes.

30 Men Simons Svigermoder laa syg af Feber, og strags talede til ham om hende.

31 Og han traadte til, tog hende ved Haanden og rejste hende. op; og Feberen forlod hende, og hun vartede dem op.

32 Men da det var blevet Aften , da Solen gik ned, bragte de alle dem, som lede ilde, og de besatte til ham,

33 og hele Byen var samlet ved Døren.

34 Og han helbredte mange, som lede ilde af mangehaande Sygdomme, og uddrev mange Uaander; og han tillod ikke Uaandeene at tale, fordi de kjendte ham.

35 Og om Morgenen, længe før Dag, stod han op og gik ud, og han gik bort til et øde Steds, og der bad han.

36 Og Simon og de, som vare med ham, skyndte sig efter ham,

37 og da de fandt ham, sige de til ham: alle lede efter dig.

38 Og han siger til dem: lader os gaa andensteds hen, til de nærliggende Landsbyer, for at jeg kan prædike ogsaa der; thi dertil er jeg udgangen.

39 Og han kom og prædikede i deres Synagoger i hele Galilæa og uddrev Uaanderne.

40 Og der kommer en spedalsk til ham, beder ham og falder paa Knæ for ham og siger til ham: dersom du vil, saa kan du rense mig.

41 Og han ynkedes inderlig, udrakte sin Haand, rørte ved ham og siger til ham: jeg vil, bliv ren!

42 Og da han havde sagt det, gik Spedalskheden strags bort af ham, og han blev renset.

43 Og han talte ham strengelig til og drev ham strags bort

44 og siger til ham: se til, at du ikke siger noget til nogen; men gaa bort og fremvis dig for Præsten, og offer for din Renselse, hvad Moses har paabudt, til Vidnesbyrd for dem.

45 Men han gik ud og begyndte at udraabe det meget og at udsprede Fortællingen, saa at Jesus ikke mere kunde gaa aabenlyst ind i en By. men han opholdt sig udenfor paa øde Steders; og de kom til ham allevegne fra.

Skat Rørdam NT

Markus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16