Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Markus-Evangeliet.

10de Kapitel.

1 Og han bryder op derfra og drager til Judæas Landemærker og hinsides Jordan, og Skarer flokkes atter til ham, og som han plejede, lærte han dem atter.

2 Og nogle Farisæere kom til og spurgte ham for at friste ham: er det en Mand tilladt at skille sig ved sin Hustru?

3 Men han svarede og sagde til dem: hvad har Moses befalet eder ?

4 Og de sagde: Moses har tilstedt at skrive et Skilsmissebrev og at skille sig ved hende.

5 Men Jesus sagde til dem: for eders Haardhjærtetheds Skyld skrev han eder dette Bud;

6 men fra Skabningens Begyndelse skabte Gud dem Mand og Kvinde;

7 »derfor skal en Mand forlade sin Fader og Moder,

8 og de to skulle blive til ét Kjød. Altsaa ere de ikke mere to, men et Kjød.

9 Hvad derfor Gud har sammenføjet, maa et Menneske ikke adskille.

10 Og da de vare komne ind i Huset, spurgte to Disciplene ham atter om dette.

11 Og han siger til dem: hvo som skiller sig ved sin Hustru og ægter en anden, han begaar Hor imod hende;

12 og dersom hun, efter at have skilt sig ved sin Mand, ægter en anden, bedriver hun Hor.

13 Og de bare smaa Børn til ham, for at han skulde røre ved dem; men Disciplene skændte paa dem, der bare dem hid.

14 Men då Jesus saa det, harmedes han og sagde til dem: lader de smaa Børn komme til mig; hindrer dem ikke, thi for saadanne er Guds Rige.

15 Sandelig siger jeg eder, hvo som ikke modtager Guds Rige som et lille Barn, kommer ingenlunde derind.

16 Og han tog dem i Favn og lagde Hænderne paa dem og velsignede dem.

17 Og da han gik ud ad Vejen, løb der en til og faldt paa. Knæ for ham og spurgte ham: gode Lærer, hvad skal jeg gjøre, for at jeg kan arve evigt Liv?

18 Men Jesus sagde til ham: hvi kalder du mig god? ingen er god uden én, nemlig Gud.

19 Du kjender Buddene; »Du maa, ikke bedrive Hor; du maa ikke myrde; du maa ikke stjæle; du maa ikke vidne falsk ; du maa ikke besvige ; ær din Fader og Moder».

20 Men han sagde til ham: Lærer, alt dette har jeg overholdt fra min Ungdom af.

21 Men Jesus saa paa ham og fik ham kjær og sagde til ham : et fattes dig, gaa bort, sælg alt hvad du har, og giv det til de fattige, saa skal du faa en Skat i Himlen; og kom saa hid og tag Korset op og følg mig.

22 Men han blev ilde til Mode over den Tale og gik bedrøvet bort; thi han var meget velhavende.

23 Og Jesus saa sig omkring og siger til sine Disciple : hvor vil det være vanskeligt for dem, som have Penge, at komme ind i Guds Rige!

24 Men Disciplene bleve forfærdede over hans Ord. Men Jesus svarer atter og siger til dem : Børn, hvor vanskeligt er det for dem, som stole paa Penge, at komme ind i Guds Rige!

25 Det er lettere for en Kamel at komme igjennem et Naaleøje, end for en rig at komme ind i Guds Rige.

26 Men de bleve overmaade forfærdede og sagde til hverandre: hvem kan da frelses?

27 Jesus saa paa dem og siger: for Mennesker er det umuligt, men ikke for Gud; thi alle Ting ere mulige for Gud.

28 Peder begyndte at sige til ham: se, vi have forladt alle Ting og fulgt dig!

29 Jesus sagde: sandelig siger jeg eder, der er ingen, som har forladt Hus eller Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder eller Børn eller Marker for min og for Evangeliets Skyld,

30 uden han jo skal faa det hundredfold nu i denne Tid, Huse og Brødre og Søstre og Mødre og Børn og Marker, under Forfølgelser, og i den kommende Tidsold det evige Liv.

31 Men mange af de første skulle blive blandt de sidste, og af de sidste blandt de første.

32 Men de vare paa Vejen for at drage op til Jerusalem, og Jesus gik foran dem, og de vare forfærdede, men de, som fulgte. vare bange. Og han tog atter de tolv hen til sig og begyndte at sige dem, hvad der skulde times ham:

33 se, vi drage op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til Ypperstepræsterne og de Skriftkloge, og de ville domfælde ham til Døden og overgive ham til Hedningerne,

34 og de ville drive Spot med ham og spytte paa ham og hudstryge og ihjelslaa ham, og tre Dage efter skal han opstaa.

35 Og Jakob og Johannes, Sebedæos's Sønner, gaa hen til ham og sige til ham: Lærer, vi ønske, at du vil tilstaa os, Hvad vi ville bede dig om.

36 Men han sagde til dem: hvad ønske I, at jeg skal gjøre for eder?

37 Og de sagde til ham: giv os, at vi maa sidde, en ved din højre, og en ved din venstre Side, i din Herlighed.

38 Men Jesus sagde til dem: I vide ikke, hvad I bede om. Kunne I tømme den Skaal, som jeg tømmer, eller døbes med den Daab, som jeg bliver døbt med?

39 Og de sagde til ham : det kunne vi. Men Jesus sagde til dem: den Skaal, som jeg tømmer, skulle I tømme. og den Daab, hvormed jeg bliver døbt, skulle I døbes med;

40 men at sidde ved min højre eller ved min venstre Side staar det ikke til mig at give uden til dem, hvem det er beredt.

41 Og da de ti hørte det, begyndte de at harmes over Jakob og Johannes.

42 Og Jesus hidkaldte dem og siger til dem: I vide, at de, som gjælde for herskere over Folkene, øve Herredømme over dem, og deres Stormænd bruge Myndighed over dem.

43 Men ikke saaledes er det blandt eder; derimod, hvo som vil vorde stor iblandt eder, skal være eders Tjener,

44 og hvo som vil vorde ypperst af eder, skal være alles Træl.

45 Thi Menneskesønnen er jo ikke kommen for at tjenes, men for at tjene og give sin Sjæl til Løsepenge for mange.

46 Og de komme til Jeriko. Og da han gik ud fra Jeriko tilligemed sine Disciple og en talrig Skare, sad der ved Vejen en blind Tigger, Timæos's Søn, Bartimæos.

47 Og da han hørte, at det var Jesus af Nasaret, begyndte han at raabe og sige: du Davids Søn, Jesus, forbarm dig over mig!

48 Og mange truede ham, at han skulde tie; men han raabte meget stærkere : du Davids Søn, forbarm dig over mig!

49 Og Jesus stod stille og sagde: kalder ad ham. Og de kalde ad den blinde og sige til ham: vær frimodig, rejs dig; han kalder ad dig.

50 Men han kastede sin Kappe af sig I, sprang op og kom hen til Jesus.

51 Og Jesus tog til Orde og sagde til ham: hvad vil du, at jeg skal gjøre for dig? Men den blinde sagde til ham: Rabbuni, at jeg maa faa mit Syn.

52 Og Jesus sagde til ham: gak bort; din Tro har frelst dig. Og strags fik han sit Syn, og han fulgte ham paa Vejen.

Skat Rørdam NT

Markus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16