Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Markus-Evangeliet.

13de Kapitel.

1 Og medens han gik ud af Helligdommen, siger en af hans Disciple til ham: Lærer, se, hvilke Stene og hvilke Bygninger!

2 Og Jesus sagde til ham: ser du disse store Bygninger? der skal ikke levnes Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes.

3 Og medens han sad paa Oliebjærget lige overfor Helligdommen, spurgte Peder og Jakob og Johannes og Andreas ham afsides:

4 sig os, naar skal dette ske ? og hvad er Tegnet paa, naar alt dette skal til at fuldbyrdes ?

5 Men Jesus begyndte at sige til dem: ser til, at ingen fører eder vild.

6 Mange skulle komme paa mit Navn og sige: det er mig! og de skulle vildlede mange.

7 Men naar I høre om Krige og Rygter om Krige, da forskrækkes ikke; det maa ske, men Enden er ikke endda.

8 Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige; der skal være Jordskjæly her og der, og der skal være Hungersnød og Oprør. Dette er Veernes Begyndelse.

9 Men giver Agt paa eder selv; thi man skal overgive eder til Raadsforsamlinger, og i Synagoger skulle I piskes, og I skulle stilles for Landshøvdinger og Konger for min Skyld, til Vidnesbyrd for dem.

10 Og for to alle Folkene maa Evangeliet først prædikes.

11 Og naar de føre eder hen og overgive eder, da bekymrer eder ikke forud for, hvad I skulde tale; men hvad som bliver eder givet i samme Time, det skulle I tale; thi det er ikke eder. som tale, men den Hellig-Aand.

12 Og Broder skal overgive Broder til Døden, og Fader sit Barn, og Børn skulle rejse sig imod Forældre og volde dem Døden;

13 og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld. Men hvo som holder ud indtil Enden, han skal frelses.

14 Men naar I se Ødelæggelsens Vederstyggelighed staa, hvor den ikke bør (hvo som det læser, give Agt!), da fly til Bjærgene de, som ere i Judæa,

15 og hvo som er paa Taget, stige ikke ned eller gaa ind for at hente noget ud af sit Hus,

16 og hvo som er ude paa Marken, vende ikke tilbage for at hente sin Kappe.

17 Men ve de frugtsommelige og dem, som give Die, i de Dage.

18 Men beder om, at det ikke maa ske ved Vintertide.

19 Thi i de Dage skal der være en Trængsel, saadan som der ikke har været fra Skabningens Begyndelse, som Gud har skabt, indtil nu, og heller ikke skal vorde.

20 Og dersom Herren ikke havde afkortet de Dage, var intet Kjød blevet frelst; men for de udvalgtes Skyld, som han har udvalgt, har han afkortet de Dage.

21 Og da, dersom nogen siger til eder: se, her er Kristus, eller: se der! Saa tror det ikke.

22 Thi falske Krister og falske Profeter skulle opstaa og gjøre Tegn og Undergjerninger, for at lede de udvalgte vild, om det var muligt.

23 Men I, vogter eder; jeg har forudsagt eder alt.

24 Men i de Dage efter den Trængsel skal Solen formørkes. og Maanen ikke give sit Skin,

25 og Stjernerne skulle falde fra Himlen, og Kræfterne i Himlene skulle rystes.

26 Og da skulle de se Menneskesønnen komme i Skyer med megen Kraft og Herlighed.

27 Og da skal lian udsende Englene og hjem-samle de udvalgte fra de fire Verdenshjørner, fra Jordens Ende lige til Himlens Ende.

28 Men lærer Lignelsen af Figentræet: naar dets Kviste alt blive saftfulde, og Bladene bryde frem, da skjønne I, at Sommeren er nær.

29 Saaledes skulle og I skjønne, naar I se disse Ting ske, at han er nær, for Døren.

30 Sandelig siger jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde forgaa, førend alle disse Ting ske.

31 Himlen og Jorden skal forgaa, men mine Ord skulle ingenlunde forgaa.

32 Men om den Dag eller Time ved ingen, end ikke Englene i Himlen, ej heller Sønnen, men kun Faderen.

33 Ser til, at I vaager; thi I vide ikke, naar Tiden er der.

34 Det er ligesom en Mand, der drog udenlands efter at have forladt sit Hus og givet sine Tjenere deres Fuldmagt. hver sin Gjerning, og Dørvogteren befalede han, at han skulde vaage.

35 Vaager altsaa, thi I vide ikke, naar Husets Herre kommer, ved Aften eller ved Midnat eller ved Hanegal eller aarle,

36 for at han ikke, naar han pludselig kommer, skal finde eder sovende.

37 Men hvad jeg siger til eder, siger jeg til alles: vaager!

Skat Rørdam NT

Markus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16