Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Markus-Evangeliet.

14de Kapitel.

1 Men det var Paaske og de usyrede Brøds. Højtid to Dage efter. Og Ypperstepræsterne og de Skriftkloge søgte, hvorledes de med List kunde gribe ham og ihjelslaa ham.

2 Thi de sagde : ikke paa Højtiden,.- for at der ikke skal blive Ustyr i folket.

3 Og da han var i Betania, i Simon den spedalskes Hus, kom der, medens han sad til Bords, en Kvinde med en Alabasterkrukke med ægte meget kostbar Nardussalve, og hun sønderbrød Alabasterkrukken og udgød den paa hans Hoved.

4 Men der var nogle, som harmedes og sagde til hverandre : hvortil er denne Spilde af Salven sket?

5 Denne Salve kunde jo været solgt for over tre hundrede Denarer og givet til de fattige. Og de overfusede hende.

6 Men Jesus sagde : lader hende være ; hvi volde I hende Ulempe ? det var en god Gjerning, hun. gjorde ved mig.

7 I have jo altid de fattige hos eder, og naar I ville, kunne I. gjøre vel imod dem; men mig have I ikke altid.

8 Hun gjorde, hvad hun kunde; hun salvede forud mit Legeme til Jordefærden.

9 Og sandelig siger jeg eder, hvor som helst Evangeliet bliver prædiket i hele Verden, skal ogsaa det, som hun gjorde, fortælles til hendes Amindelse.

10 Og Judas Iskarjot, han som var en af de tolv, gik hen til Ypperstepræsterne for at overgive ham til dem.

11 Men de bleve glade, da de hørte det, og lovede at give ham Penge; og han søgte, hvorledes han i en belejlig Stund kunde forraade ham.

12 Og paa de usyrede Brøds første Dag, da man slagtede Paaskelammet, sige hans Disciple til hanl: hvor vil du, at vi skulle gaa hen og gjøre rede til, at du kan spise Paaskelammet?

13 Og han afsender to af sine Disciple og siger til dem: gaar hen til Staden, saa skal der møde eder en Mand, som bærer en Krukke Vand; ham skulle I følge,

14 og ihvor han end gaar ind, skulle I sige til Husbonden der: Læreren siger: hvor er mit Herberg, hvor jeg kan spise Paaskelammet med mine Disciple?

15 Saa skal han vise eder en stor Overstue opdækket og rede; og der skulle I gjøre det rede for os.

16 Og Disciplene gik bort og kom til Staden og fandt det, ligesom han havde sagt dem; og de gjorde Paaskelammet rede.

17 Og da det var blevet Aften, kommer han med de tolv.

18 Og medens de sad tiI Bords og spiste, sagde Jesus: sandelig siger jeg eder, en af eder vil forraade mig, en som spiser med mig.

19 De begyndte at bedrøves og at sige til ham, en efter en: det er da vel ikke mig?

20 Men han sagde til dem: det er en af de tolv, en som dypper med mig i Fadet.

21 Thi Menneskesønnen gaar vel bort, alt som der er skrevet om ham, men ve det Menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forraadt; det var godt for det Menneske, om han ikke var bleven født.

22 Og medens de spiste, tog han Brød, velsignede, brød det og gav dem det og sagde : tager det; dette er mit Legeme.

23 Og han tog et Bæger, takkede, gav dem det, og de drak alle deraf;

24 og han sagde til dem: dette er mit, Pagtens, Blod, som udgydes for mange.

25 Sandelig siger jeg eder, jeg skal aldrig mere drikke af Vintræets Frugt, indtil hin Dag, naar jeg drikker den ny i Guds Rige.

26 Og da de havde sunget Lovsang, gik de ud til Oliebjærget.

27 Og Jesus siger til dem: I ville alle forarges; thi der er skrevet: »Jeg vil slaa Hyrden, og Faarene skulle adspredes«.

28 Men efter at jeg er staaet op, vil jeg gaa forud for eder til Galilæa.

29 Men Peder sagde til ham: om endog alle forarges, skal dog ikke jeg.

30 Og Jesus siger til ham: sandelig siger jeg dig, du vil i Dag, i denne Nat, førend Hanen galer to Gange, fornegte mig tre Gange.

31 Men han talede endnu ivrigere: om jeg end skulde dø med dig, skal jeg dog ingenlunde fornegte dig. Og ligesaa sagde de og alle.

32 Og de komme til en Gaard, hvis Navn var Getsemane, og han siger til sine Disciple: sætter eder her, medens jeg beder.

33 Og han tager Peder og Jakob og Johannes med sig, og han begyndte at forfærdes og svarlig at ængstes.

34 Og han siger til dem: min Sjæl er dybt bedrøvet indtil Døden; bliver her og vaager.

35 Og han gik lidet frem, faldt til Jorden og bad, at den Time, om det var muligt, maatte gaa ham forbi;

36 og han sagde: Abba, Fader, Alting er muligt for dig; lad denne Skaal gaa mig forbi; dog ikke hvad jeg, men hvad du vil.

37 Og han kommer og finder dem sovende, og han siger til Peder: Simon, sover du! mægtede du ikke at vaage en Time?

38 Vaager og beder, at I ikke skulle falde i Fristelse; Aanden er vel redebon, men Kjødet er skrøbeligt.

39 Og han gik atter bort og bad og sagde det samme Ord.

40 Og han vendte tilbage og fandt dem atter sovende; thi deres Øjne vare tyngede, og de vidste ikke, hvad de skulde svare ham.

41 Og han kommer tredje Gang og siger til dem: sover herefter og hviler eder; det er nok ! Timen er kommen; se, Menneskesønnen bliver overgivet i Synderes Hænder.

42 Staar op, lader os gaa; se, han som forraader mig, er nær.

43 Og strags, medens han endnu taler, kommer Judas Iskarjot, en af de tolv, og med ham en Skare med Sværd og Knipler fra Ypperstepræsterne og de Skriftkloge og de Ældste.

44 Men den, som forraadte ham, havde givet dem et aftalt Tegn og sagt: den som jeg kysser, ham er det; griber ham og fører ham sikkert bort.

45 Og da han kom, gik han strags hen til ham og siger: Rabbi, Rabbi! og kyssede ham heftigt.

46 Men de lagde Haand paa ham og grebe ham.

47 Men en af dem, som stode hos, drog sit Sværd og slog til Ypperstepræstens Tjener og huggede hans Øre af.

48 Og Jesus tog til Orde og sagde til dete: I ere udgangne.:ligesom imod en Røver med Sværd og Knipler for at fange mig;

49 daglig var jeg hos eder i Helligdommen og lærte, og I grebe mig ikke; dog det er, for at Skrifterne skulle opfyldes.

50 Og de forlode ham og flygtede alle.

51 Og en Ungersvend fulgte med ham, med et Linklæde kastet over det nøgne Legeme, og de grebe fat paa ham.

52 Men han slap Linklædet og flygtede nøgen bort.

53 Og de førte Jesus bort til Ypperstepræsten; og alle Ypperstepræsterne og de Ældste og de Skriftkloge komme sammen til ham.

54 Og Peder fulgte ham i Frastand lige ind i Ypperstepræstens Gaard, og han sad der sammen med Svendene og varmede sig ved Ilden.

55 Men Ypperstepræsterne og hele Raadet søgte Vidnesbyrd imod Jesus for at kunne undlive ham, og de fandt intet;

56 thi mange bare falsk Vidnesbyrd imod ham, og deres Vidnesbyrd stemte ikke overens.

57 Og nogle stode op og bare falsk Vidnesbyrd imod ham og sagde:

58 vi have hørt ham sige: jeg vil nedbryde dette Tempel. som er gjort med Hænder, og i tre Dage bygge et andet, som ikke er gjort med Hænder.

59 Og end ikke saaledes stemte deres Vidnesbyrd overens.

60 Og Ypperstepræsten stod frem midt iblandt dem, spurgte Jesus og sagde: svarer du slet intet? hvad er det, disse vidne imod dig?

61 Men han tav og svarede intet. Atter spurgte Ypperstepræsten ham og siger til ham: er du Kristus, den Højlovedes Søn?

62 Men Jesus sagde: det er jeg; og I skulle se Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre Side og komme med Himlens Skyer.

63 Men Ypperstepræsten sønderrev sine Kjortlers og siger: hvad have vi længer Vidner behov?

64 I have hørt Gudsbespottelsen! Hvad tykkes eder? Men de domfældte ham alle til at være skyldig til Døden.

65 Og nogle begyndte at spytte paa ham og at tilhylle hans Ansigt og at slaa ham med knyttet Næve og sige til ham: profeter! Og Svendene gave ham Ørefigen.

66 Og medens Peder var nedenfor i Gaarden, kommer en af Ypperstepræstens Piger,

67 og da hun saa Peder varme sig, fæstede hun Øje paa ham og siger: ogsaa du var,,med Nasaræeren, med Jesus.

68 Men han negtede det og sagde: jeg hverken ved eller forstaar, hvad du mener. Og han gik ud i Forgaarden, og Hanen gol.

69 Og da Pigen saa ham, begyndte hun igjen at sige til dem, der stode hos: han der er en af dem.

70 Men han negtede det atter. Og lidet efter sagde de hosstaaende igjen til Peder: sandelig er du en af dem, thi du er jo en Galilæer.

71 Men han begyndte at forbande sig og at sværge: jeg kjender ikke dette Menneske, _ som I tale om.

72 Og strags gol Hanen anden Gang. Og Peder kom det Ord i Hu, som Jesus havde sagt til ham: førend Hanen galer to Gange, vil du fornegte mig tre Gange; og han brast i Graad.

Skat Rørdam NT

Markus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16