Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Markus-Evangeliet.

15de Kapitel.

1 Og strags om Morgenen holdt Ypperstepræsterne Samraad med de Ældste og de Skriftkloge, hele Raadet, og de bandt Jesus og førte ham bort og overgave ham til Pilatus.

2 Og Pilatus spurgte ham : er du Jødernes Konge ? Men han svarer og siger til ham: du siger det.

3 Og Ypperstepræsterne anklagede ham for mange Ting.

4 Men Pilatus spurgte ham atter og sagde : svarer du slet intet? se, hvor meget de anklage dig for.

5 Men Jesus svarede ikke længer noget, saa at Pilatus undrede sig.

6 Men paa Højtiden plejede han at give dem én Fange løs, hvilken de begjærede.

7 Og der var en ved Navn Barabbas, som sad fangen med sine Oprørsfæller, der havde begaaet Mord i Oprøret.

8 Og Folkehoben kom op og begyndte at begjære, at han vilde gjøre for dem, som han plejede.

9 Men Pilatus svarede dem og sagde: ville I, at jeg skal give eder Jødernes Konge løs?

10 Thi han skjønnede, at det var af Avind, at Ypperstepræsterne havde overgivet ham.

11 Men Ypperstepræsterne ophidsede Hoben til, at han hellere skulde give dem Barabbas løs.

12 Og Pilatus svarede atter og sagde til – dem: hvad ville I da, at jeg skal gjøre med ham, som I kalde Jødernes Konge?

13 Men de raabte atter: korsfæst ham!

14 Og Pilatus sagde til dem: hvad ondt har han da gjort? Men de raabte af al Magt: korsfæst ham!

15 Og da Pilatus vilde gjøre Hoben til Maade, gav han dem Barabbas løs, og efter at have hudstrøget Jesus, overgav han ham til at korsfæstes.

16 Men Stridsmændene førte ham bort ind i Gaarden, det vil sige i Borgen, og de kalde hele Mandskabet sammen.

17 Og de iføre ham en Purpurkappe og sætte paa ham en Tornekrone, som de havde flettet.

18 Og de begyndte at hilse ham: hil være dig, du Jødernes Konge!

19 og de sloge ham i Hovedet med et Rør og spyttede paa ham og faldt paa Knæ og tilbade ham.

20 Og da de havde drevet Spot med ham, toge de Purpurkappen af ham og iførte ham hans egne Klæder; og saa føre de ham ud for at korsfæste ham.

21 Og de tvinge en forbigaaende Mand, der kom fra Landet, Simon fra Kyrene, Fader til Alexander og Rufus, til at bære hans Kors.

22 Og de føre ham til det Sted Golgata (det er udlagt: Hovedpandested).

23 Og de vilde give ham Vin med Myrra i, men han tog den ikke.

24 Og de korsfæste ham og dele indbyrdes hans Klæder ved at kaste Lod om dem, hvad hver skulde tage.

25 Men det var den tredje Time, da de korsfæstede ham.

26 Og Paaskriften med hans Skyld stod paaskreven: »Jødernes Konge».

27 Og de korsfæste sammen med ham to Røvere, en ved højre, og en ved venstre Side af ham.

28

29 Og de, som gik forbi, hespottede ham, idet de rystede paa deres Hoveder og sagde: tvi dig, du som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage;

30 stig ned af Korset og frels dig selv!

31 Ligeledes spottede ogsaa Ypperstepræsterne ham indbyrdes tilligemed de Skriftkloge og sagde: andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse!

32 Den Kristus. Israels Konge, han stige nu ned af Korset, for at vi kunne det og tro. Ogsaa de, som vare korsfæstede sammen med ham, smædede ham.

33 Og da den sjette Time var kommen, blev der Mørke over det hele Land indtil den niende Time.

34 Og ved den niende Time raabte Jesus med høj Røst: Eloi, Eloi, lama sabaktani! (det er udlagt: min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!)

35 Og nogle af de hosstaaende sagde, da de hørte det: se, det er Elias. han kalder paa:

36 Og en løb hen og fyldte en Svamp med Eddike, satte den paa et Rør og gav ham at drikke og sagde: bi! lader os se, om Elias kommer at tage ham ned.

37 Men Jesus udstødte et højt Raab og udaandede.

38 Og Forhænget i Templet splittedes i to Stykker, fra øverst til nederst.

39 Men da Høvedsmanden, som stod hos, lige over for ham, saa, at han udaandede med saadant Raab, sagde han: sandelig, dette Menneske var Guds Søn.

40 Men der var ogsaa nogle Kvinder, som i Frastand saa til, iblandt dem var baade Maria Magdalene og Maria Jakob den lilles og Joses Moder og Salome,

41 hvilke ogsaa havde fulgt ham og tjent ham, den Gang han var i Galilæa, og mange andre Kvinder, som vare gaaede op med ham til Jerusalem.

42 Og da det nu var blevet Aften, og efterdi det var Beredelsesdag, det vil sige Dagen før Hviledagen,

43 kom Josef af Arimatæa, en anset Raadsherre, som og selv ventede paa Guds Rige. og han tog Mod til sig og gik ind til Pilatus og bad om Jesu Legeme.

44 Men Pilatus undrede sig over, at han allerede skulde være død, og han hidkaldte Høvedsmanden og spurgte ham. om det var længe siden, han døde.

45 Og da han havde faaet det at vide af Høvedsmanden, skjænkede han Josef Liget.

46 Og denne kjøbte et fint Linklæde og tog ham ned og indsvøbte ham i Linklædet og lagde ham i en Grav, som var udhugget i en Klippe, og han væltede en Sten for Indgangen til Graven.

47 Men Maria Magdalene og Maria Joses Moder saa paa, hvor han blev lagt.

Skat Rørdam NT

Markus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16