Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Markus-Evangeliet.

2det Kapitel.

1 Og da han atter var gaaet ind i Kapernaum nogle Dage efter, i spurgtes det, at han var hjemme.

2 Og der samlede sig mange, saa at de ikke mere kunde rummes, end ikke foran Døren; og han talede Ordet til dem.

3 Og de kom og bragte til ham en værkbruden, der blev baaren af fire;

4 og da de ikke kunde komme nær til ham for Skaren, toge de Taget af, hvor han var, og brøde Hul og firede Sengen ned, som den værkbrudne laa paa.

5 Og da Jesus saa deres Tro, siger han til den værkbrudne : Søn, dine Synder ere forladte.

6 Men der var nogle af de Skriftkloge, som sad der og gjorde sig de Tanker i deres Hjærter:

7 hvor kan han tale saaledes? han bespotter! hvem mægter at forlade Synder uden én, nemlig Gud?

8 Og da Jesus strags i sin Aand skjønnede, at de gjorde sig saadanne Tanker ved sig selv, siger han til dem : hvi gjøre I eder disse Tanker i eders Hjærter?

9 Hvad er lettest, at sige til den værkbrudne: dine Synder ere forladte! eller at sige: staa op, og tag din Seng og gaa!

10 Men for at I skulle vide, at Menneskesønnens har Magt paa Jorden til at forlade Synder, — siger han til den værkbrudne:

11 jeg siger dig, staa op, tag din Seng og gaa til dit Hus!

12 Og han stod op og tog strags Sengen og gik ud i alles Paasyn, saa at alle forbavsedes og prisede Gud og sagde: aldrig have vi set Magen.

13 Og han gik atter ud langs med Søen, og hele Skaren kom til ham, og han lærte dem.

14 Og idet han gik forbi, saa han Levi Alfæos's Søn sidde ved Toldboden, og han siger til ham: følg mig ! Og han stod op og fulgte ham.

15 Og det skete, at han sad til Bords i hans Hus, og mange Toldere og Syndere sad til Bords med Jesus og hans Disciple; de vare nemlig mange, og de fulgte ham.

16 Og da de Skriftkloge af Farisæerne saa, at han spiste med Syndere og Toldere, sagde de til hans Disciple: hvor kan det være, at han spiser og drikker med Toldere og Syndere ?

17 Og da Jesus hørte det, siger han til dem: de karske have ikke Læge behov, men de, som lide ilde; jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men Syndere.

18 Og Johannes's Disciple og Farisæerne holdt Faste ; og de komme og sige til hanl: hvorfor faste Johannes's Disciple og Farisæernes Disciple, men dine Disciple faste ikke?

19 Og Jesus sagde til dem: mon Brudesvendene vel kunne faste, medens Brudgommen er hos dem? Saa længe som de have Brudgommen hos sig, kunne de ikke faste.

20 Men de Dage skulle komme, naar Brudgommen bliver borttagen fra dem, da ville de faste paa den Dag.

21 Ingen syer en Lap af ustampet Tøj paa et gammelt Klædebon; ellers river den ny Lap mere ud af det gamle, og der bliver et værre Hul.

22 Og ingen kommer ung Vin paa gamle Læderflasker; ellers sprænger Vinen Flaskerne, og Vinen ødelægges saavelsom Flaskerne. Men ung Vin paa nye Flasker!

23 Og det skete, at han paa Hviledagen vandrede igjennem Sæden, og hans Disciple begyndte, medens de vandrede, at plukke Aks.

24 Og Farisæerne sagde til ham: se, hvi gjøre de paa Hviledagen, hvad der ikke er tilladt ?

25 Og han sagde til dem: have I aldrig læst, hvad David gjorde, da han var i Trang og hungrede, han og de som vare med ham,

26 hvorledes han gik ind i Guds Hus, medens Abjatar var Ypperstepræst, og spiste Skuebrødene, som det ikke er andre end Præsterne tilladt at spise, og gav ogsaa deraf til dem, som vare med ham?

27 Og han sagde til dem: Hviledagen er bleven til for Menneskets Skyld, og ikke Mennesket for Hviledagens Skyld.

28 Altsaa er Menneskesønnen Herre ogsaa over Hviledagen.

Skat Rørdam NT

Markus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16