Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Markus-Evangeliet.

8de Kapitel.

1 I de Dage, da der atter var en stor Skare, og de ikke havde noget at spise, hidkaldte han sine Disciple og siger til dem:

2 jeg ynkes inderlig over Skaren, thi de have nu dvælet hos mig tre Dage, og de have intet at spise;

3 og dersom jeg lader dem fare fastende til deres Hjem, ville de vansmægte paa Vejen, og nogle af dem ere komne langvejs fra.

4 Og hans Disciple svarede ham: hvorledes skal nogen kunne mætte disse med Brød her i en Ørk?

5 Og han spurgte dem: hvor mange Brød have I? Men de sagde: syv.

6 Og han byder Skaren sætte sig ned paa Jorden, og han tog de syv Brød, takkede og brød dem og gav dem til sine Disciple, at de skulde lægge dem for; og de lagde dem for Skaren.

7 Og de havde nogle faa Smaafiske, og efter at have velsignet dem sagde han, at de skulde lægge ogsaa dem for.

8 Og de spiste og bleve mætte, og de opsamlede syv Kurve Levninger af Stykkerne.

9 Men de, som havde spist, vare omtrent fire Tusende. Og han lod dem fare.

10 Og strags gik han om Bord med sine Disciple og kom til Dalmanutas Egne.

11 Og Farisæerne kom frem og begyndte at tvistes med ham og æskede af ham et Tegn fra Himlen, for at friste ham.

12 Og han sukker dybt i sin Aand og siger: hvi æsker denne Slægt et Tegn? Sandelig siger jeg eder, der skal ikke gives denne Slægt et Tegn.

13 Og han forlod dem, gik atter om Bord og tog bort til hin Side.

l4 Og de havde glemt at tage Brød med og havde ikke mere end ét Brød med sig i Skibet.

15 Og han paalagde dem og sagde : ser til. at I vogte eder for Farisæernes Surdej og Herodes's Surdej.

16 Og de gjorde sig Tanker med hverandre: det er, fordi vi ikke have Brød.

17 Og da han mærkede det. siger han til dem: hvi gjøre I eder Tanker om, at I ikke have Brød? kunne I endnu ikke forstaa, ej heller skjønne? Have I eders Hjærte forstokket?

18 have I Øjne, og se dog ikke, og have I Øren, og høre ikke ? Og huske I ikke,

19 dengang jeg brød de fem Brød til de fem Tusende, hvor mange Kurve fulde af Stykker I da toge op? De sige til ham: tolv!

20 Og dengang jeg brød de syv Brød til de fire Tusende, hvor mange Kurve fulde af Stykker toge I da op? Men de sagde: syv!

21 Og han sagde til dem: forstaa I da ikke endnu?

22 Og de komme til Betsajda. Og man fører en blind til ham og beder ham, at han vilde røre ved ham.

23 Og han tog den blinde ved Haanden og førte, ham ud udenfor Byen; og han spyttede paa hans Øjne og lagde Hænderne paa hams og spurgte ham. om han saa noget.

24 Og han slog Øjnene op og sagde: jeg ser. Menneskene; thi jeg ser omvandrende Skikkelser ligesom Træer,

25 Derefter lagde han atter Hænderne paa hans Øjne: og Han saa grant og blev karsk igjen og kunde se Alting klart i Frastand.

26 Og han sendte ham til hans Hjem og sagde: du maa end ikke gaa ind i Byen.

27 Og Jesus og hans Disciple gik ud til Landsbyerne om Filips Kæsarea. Og paa Vejen spurgte han sine Disciple og sagde til dem: hvem sige Folk, at jeg er?

28 Men de sagde til ham: Johannes Døber; andre, Elias; atter andre, en af Profeterne.

29 Og han spurgte dem: men I, hvem sige I, at jeg er? Peder svarer og siger til ham: du er Kristus.

30 Og han bød dem strengelig, at de ikke maatte sige det til nogen om ham.

31 Og han begyndte at lære dem, at Menneskesønnen maatte lide meget og vrages af de Ældste og Ypperstepræsterne og de Skriftkloge og ihjelslaas og opstaa tre Dage efter.

32 Og han talede dette rent ud. Og Peder . tog ham til Side og begyndte at irettesætte ham.

33 Men han vendte sig om og saa paa sine Disciple og irettesatte Peder og sagde: vig bag mig Satan: thi din Hu staar ikke til, hvad Guds, men hvad Menneskers er.

34 Og han hidkaldte Folkeskaren samt sine Disciple og sagde til dem: hvo som vil følge efter mig, skal fornegte sig selv og tage sit Kors op og følge mig.

35 Thi hvo som vil frelse sin Sjæl, skal miste den, og hvo som mister sin Sjæl for min og. Evangeliets Skyld, skal frelse den.

36 Thi hvad gavner det et Menneske, at han har vundet den hele Verden, naar han har bødet med sin Sjæl?

37 thi hvad skulde et Menneske give til Vederlag for sin Sjæl?

38 Thi hvo som skammer sig ved mig og mine Ord i denne utro 3 og syndefulde Slægt. ham skal og Menneskesønnen skamme sig ved, naar han kommer i sin Faders Herlighed med de hellige Engle.

Skat Rørdam NT

Markus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16