Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

1ste Kapitel.

1 Jesu Kristi, Davids Søns, Abrahams Søns Historie (1)

2 Abraham avlede Isak, og Isak avlede Jakob, og Jakob avlede Juda og hans Brødre,

3 og Juda avlede Peres og Sera med Tamar, og Peres avlede Hesron, og Hesron avlede Ram,

4 og Ram avlede Aminadab, og Aminadab avlede Nahson, og Nahson avlede Salmon,

5 og Salmon avlede Boas med Rahab, og Boas avlede Obed med Rut, og Obed avlede Isaj,

6 og Isaj avlede Kong David. Og Kong David avlede Salomon med Urias's Hustru,(6)

7 og Salomon avlede Roboam, og Roboam avlede Abia, og Abia avlede Asa,

8 og Asa avlede Josafat, og Josafat avlede Joram, og Joram avlede Ussias,

9 og Ussias avlede Jotam. og Jotam avlede Akas, og Akas avlede Esekias,

10 og Esekias avlede Manasse, og Manasse avlede Amon, og Amon avlede Josias,

11 og Josias avlede Jekonjas (11) og hans Brødre paa den Tid, da Folket blev bortført til Babylon.

12 Og efter Bortførelsen til Babylon avlede Jekonjas Sealtiel, og Sealtiel avlede Serubabel,

13 og Serubabel avlede Abiud, og Abiud avlede Eljakim, og Eljakim avlede Hasor, og Hasor

14 avlede Sadok, og Sadok avlede Akim, og Akim avlede Eliud,

15 og Eliud avlede Eleasar, og Eleasar avlede Mattan, og Mattan avlede Jakob,

16 og Jakob avlede Josef, Marias Mand, og af hende fødtes Jesus, som kaldes Kristus. (16)

17 Altsaa ere alle Slægtleddene fra Abraham indtil David fjorten Slægtled, og fra David indtil Bortførelsen til Babylon fjorten Slægtled, og fra Bortførelsen til Babylon indtil Kristus fjorten Slægtled. (17)

18 Men med Jesu Kristi Byrd (18a) havde det sig saaledes. Da is hans Moder Maria var trolovet med Josef, fandtes hun (18b), førend de kom sammen, at være frugtsommelig ved den Hellig Aand.

19 Men da Josef, hendes Mand, var retfærdig (19) og dog ikke var til Sinds at beskæmme hende offentlig, besluttede han lønlig at skille sig ved hende.

20 Og medens han tænkte over dette, se, da viste en Herrens Engel sig for ham i en Drøm og sagde: Josef, Davids Søn, frygt ikke for at tage din Hustru Maria til dig, thi det, der er avlet i hende, er ved den Hellig-Aand;

21 og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus (21), thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.

22 Men alt dette er sket, for at det skulde opfyldes, som blev talet af Herren ved Profeten (22), der siger:

23 "Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel (hvilket er udlagt: Gud mod os).

24 Og da Josef var staaet op af Søvne, gjorde han, som Her rens Engel havde budet ham, og tog sin Hustru til sig.

25 Og han kjendte hende ikke, førend hun havde. født en Søn (25); og han kaldte hans Navn Jesus.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28