Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

10de Kapitel.

1 Og han hidkaldte sine tolv Disciple og gav dem Magt over urene Aander, til at uddrive dem, og til at helbrede hver Sygdom og hver Svaghed.

2 Men de tolv Apostles Navne2 ere følgende: førsti Simon, som kaldes Peder, og hans Broder Andreas, Jakob Sebedæos's Søn og hans Broder Johannes,

3 Filip og Bartolomæos, Tomas og Tolderen Mattæos, Jakob Alfæos's Søn og Lebbæos med Tilnavn Taddæos,

4 Simon Kananæer og Judas Iskarjot, som ogsaa forraadte ham.

5 Disse tolv udsendte Jesus efter at have budet dem og sagt: Gaar ikke ud ad Hedningers Vej, og gaar ikke ind i en Samaritaner-By,

6 men gaar snarere til de tabte faar af Israels Hus.

7 Og paa eders Vandring skulle I prædike og sige : Himmeriget er kommet nær.

8 Helbreder syge, opvækker døde, renser spedalske, uddriver Uaander; for intet have I faaet det, giver det for intet.

9 Skaffer eder ikke Guld eller Sølv eller Kobber i eders Bælter, ikke Randsel til Rejsen,

10 ej heller to Kjortler, eller Sko eller Stav3; thi Arbejderen er sin Føde værd.

11 Men i hvilken By eller Landsby I komme ind, skulle I udspørge, hvem der er værdig i den; og bliver der, indtil I drage bort.

12 Og naar I komme ind i Huset, da hilser det.

13 Og dersom Huset er værdigt, da komme eders Fred over det; men dersom det ikke er værdigt, da vende eders Fred tilbage til eders.

14 Og dersom man ikke modtager eder, ej heller hører eders Ord, da gaar ud af samme Hus eller By, og ryster Støvet af eders Fødder.

15 Sandelig siger jeg eder, det skal være taaleligere for Sodomas og Gomorras Land paa Doms-Dagen end for den By.

16 Se, jeg udsender eder som Faar midt iblandt Ulve; vorder derfor kloge som Slanger og rænkeløse som Duer.

17 Men vogter eder for Mennesker; thi de ville overgive eder til Raadsforsamlinger, og i deres Synagoger ville de hudsstryge eder,;

18 ja ogsaa for Landshøvdinger og Konger skulle I føres for min Skyld, til Vidnesbyrd for dem og Hedningerne.

19 Men naar de overgive eder, saa bekymrer eder ikke for, hvorledes eller hvad I skulle tale; thi der skal gives o eder i samme Time, hvad I skulle tale.

20 Thi det er ikke eder, som tale, men eders Faders Aand. som taler i eders.

21 Men Broder skal overgive Broder til Døden, og Fader sit Barn, og Børn skulle rejse sig imod Forældre og volde dem Dødens;

22 og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld. Men hvo som holder ud indtil Enden han skal frelses.

23 Men naar de forfølge eder i én By, saa flyer til en anden; thi sandelig siger jeg eder, I skulle ikke komme til Ende med 4 Israels Byer, inden Menneskesønnen kommer.

24 En Discipel er ikke over sin Lærer, ej heller en Tjener over sin Herre;

25 det er nok for Disciplen, at han vorder som sin Lærer, og Tjeneren som sin Herre. Have de givet Husbonden Øgenavnet Beelsebul, hvor meget snarere da hans Husfolk!

26 Frygter altsaa ikke for dem; thi intet er tilhyllet, som jo skal afhylles, og intet er lønligt, som jo skal blive vitterligt.

27 Hvad jeg siger eder i Mørket, skulle I sige i Lyset, og hvad I høre hvisket i Øret , skulle I udraabe paa Tagene.

28 Og frygter ikke for dem, der slaa Legemet ihjel, men ikke kunne ihjelslaa Sjælen; men frygter snarere ham, som kan ødelægge baade Sjæl og Legeme i Helvede.

29 Sælges ikke to Spurve for en Skilling? og ikke én af dem falder til Jorden uden eders Faders Villie;

30 men paa eder ere endog Haarene paa eders Hoved talte tilhobe.

31 Saa frygter da ikke; I ere mere værd end mange Spurvel.

32 Hver den som altsaa vedkjender sig mig overfor Mennesker, ham vil ogsaa jeg vedkjende mig overfor min Fader, som er i Himlene;

33 men hvo som helst der fornegter mig overfor Mennesker, ham vil ogsaa jeg fornegte overfor min Fader, som er i Himlene.

34 Mener ikke, at jeg er kommen for at bringe Fred paa Jorsdens; jeg er ikke kommen at bringe Fred, men Sværd.

35 Thi jeg er kommen for at vold& Splid imellem Mand og hans Fader, mellem Datter og hendes Moder, mellem Sønnekone og hendes Svigermoder,

36 og en Mands Husfolk skulle være hans Fjender.

37 Den som elsker Fader eller Moder mere end mig, er mig ikke værd; og den som elsker Søn eller Datter mere end mig, er mig ikke værd;

38 og den som ikke s tager sit Kors og følger efter mig, er mig ikke værd.

39 Den som finder sin Sjæl, skal miste den, og den som mister sin s Sjæl for min Skyld, skal finde dens.

40 Den som modtager eder, modtager mig; og den som modtager mig, modtager ham, som udsendte mig.

41 Den som modtager en Profet paa Profets Navne, skal faa Profets Løn; og den som modtager en retfærdig paa en retfærdigs Navn, skal faa en retfærdigs Løn;

42 og den som giver en af disse smaa ikkun et Bæger koldt Vand at drikke paa Discipels Navn, sandelig siger jeg eder, han skal ingenlunde miste sin Løn.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28