Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

11de Kapitel.

1 Og det skete, da Jesus var færdig med det, som hanl paalagde sine tolv Disciple, drog han derfra, for at lære og prædike i deres Byer.

2 Men da Johannes i Fængslet hørte am Kristi Gjerninger, sendte han Bud med sine Disciple

3 og sagde til ham: er du den, som kommer, eller skulle vi vente en anden?

4 Og Jesus svarede og sagde til dem: gaar hen og melder Johannes, hvad høre og se:

5 blinde se, og lamme gaa, spedalske renses, og døve høre, og døde staa op, og til fattige bringes godt Budskab.

6 Og salig er den, som ikke forarges paa mig.

7 Men da disse gik bort, begyndte Jesus at sige til Skarerne om Johannes: hvad gik I ud i Ørken at skue? Et Rør, som svajer for Vinden?

8 Eller hvad gik I ud at se? Et Menneske iført bløde Klæder? Se, de som bære bløde Klæder, ere i Kongers Huse.

9 Eller hvorfor gik I ud? For at se en Profet? Ja, siger jeg eder, endog mere end en Profet.

10 Thi han er den, om hvem der er skrevet: Se, jeg udsender min Engel for dit Aasyn, som skal berede din Vej foran dig.

11 Sandelig siger jeg eder, iblandt kvindebaarne er der ikke opstaaet nogen størres end Johannes Døber; men den mindste i Himmeriget er større end han.

12 Men fra Johannes Døbers Dage indtil nu tager man Himmeriget med Vold, og Voldsmænd rive det til sig.

13 Thi alle Profeterne og Loven have profeteret indtil Johannes;

14 og om I ville tage imod det, han er Elias, som skal komme.

15 Hvo som har Ørene, han høre.

16 Men hvem skal jeg ligne denne Slægt ved ? Den ligner Børn, der sidde paa Torvene og raabe til deres Legebrødre

17 og sige: vi spillede paa Fløjte for eder, og I dansede ikke; vi sang Klagesange, og I jamrede ikke.

18 Thi Johannes kom og hverken spiste eller drak, og de sige: han har en Uaand.

19 Menneskesønnen kom, og han spiser og drikkery, og de sige: se, hvilken Æder og Vindrikker, en Ven af Toldere og Syndere! Og Visdommen er bleven retfærdiggjort ved sine Børns.

20 Da begyndte han at skamme de Byer ud, i hvilke hans fleste Kraft-Gjerninger vare skete, fordi de ikke havde omvendt sig:

21 ve dig, Korasin, ve dig, Betsajda; thi hvis de Kraft-Gjerninger, som ere skete i eder, vare skete i Tyros og Sidon, havde de for længe siden omvendt sig i Sæk og Aske.

22 Dog, jeg siger eder, for Tyros og Sidon skal det være taaleligere paa Dorns-Dagen end for eders.

23 Og du, Kapernaum, som er bleven ophøjet indtil Himlen, lige til Dødsriget skal du nedstyrtes. Thi hvis de Kraft-Gjerninger, som ere skete i dig, vare skete i Sodoma, havde den staaet indtil den Dag i Dag.

24 Dog, jeg siger eder, for Sodomas Land skal det være taaleligere paa Dorns-Dagen end for dig.

25 Paa den Tid tog Jesus til Orde og sagde: jeg priser dig, Fader, Himlens og Jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og aabenbaret det for umyndige;

26 ja, Fader, thi saaledes skete, hvad der er til Velbehag for dit Aasyn.

27 Alting er mig overgivet af min Fader ; og ingen erkjender Sønnen, uden Faderen, ej heller erkjender nogen Faderen, uden Sønnen og den, hvem Sønnen vil aabenbare ham.

28 Kommer hid til mig, alle I, som arbejde og tynges af Byrder, saa skal jeg give eder Hvile.

29 Tager mit Aag paa eder, og lærer af mig, thi jeg er. Sagtmodig og ydmyg af Hjærtet, saa skulle I finde Hvile for eders Sjæle.

30 Thi mit Aag er mildt, og min Byrde er let.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28