Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

13de Kapitel.

1 Paa den Dag gik Jesus ud af Huset og satte sig ved i Søen.

2 Og talrige Skarer samlede sig til ham, saa han steg i et Skib og satte sig; og hele Skaren stod paa Strandbredden.

3 Og han talede meget til dem i Lignelser og sagde : Se, en Sædemand gik ud at saa.

4 Og idet han saaede, faldt noget ved Vejen, og Fuglene kom og aade det op.

5 Og noget faldt paa Stengrund, hvor det ikke havde megen Jord, og det skød snart op, fordi det ikke havde dyb Jord;

6 men da Solen gik op, blev det svedet, og fordi det ikke havde Rod, visnede det.

7 Og noget faldt iblandt Torne, og Tornene skøde i Vejret og kvalte det.

8 Og noget faldt i god 8 Jord, og det bar Frugt, noget hundrede, noget tresindstyve, og noget tredive Fold.

9 Hvo som har Øren, han Høre.

10 Disciplene kom hen og sagde til ham: hvorfor taler du til dem i Lignelser?

11 Og han svarede og sagde til dem: fordi det er eder givet at kjende Himmerigets Hemmeligheder; men dem er det ikke givet.

12 Thi hvo som har, ham skal der gives, saa han skal faa Overflod ; men hvo som ikke har, ham skal endog det, han har, fratages.

13 Derfor taler jeg i Lignelser til dem, fordi de, skjønt seende, ikke se, og hørende

14 ikke høre, ej heller forstaa.

14 Og paa dem opfyldes Esajas's Profeti, som siger: »I skulle høre og høre, og ikke forstaa, og I skulle se og se, og ikke indse.

15 Thi dette Folks Hjærte er blevet sløvt, og med Ørerne høre de tungt, og deres Øjne have de lukket, for at de ikke skulle se med Øjnene og høre med Ørerne og forstaa med Hjærtet og vende om, saa jeg kunde helbrede dem.

16 Men salige ere eders Øjne, fordi de se, og eders Øren, fordi de høre.

17 Thi sandelig siger jeg eder, mange Profeter og retfærdige attraaede at se det, I se, og de saa det ikke, og at høre det, I høre, og de hørte det ikke .

18 Saa hører nu I Lignelsen om Sædemanden.

19 Enhver, som hører Rigets Ord og ikke forstaar det, til ham kommer den Onde og røver det, som er saaet i hans Hjærte; denne er det, som blev saaet ved Vejen.

20 Og det, som blev saaet paa Stengrunden, det er den, som hører Ordet og strags modtager det med Glæde;

21 men han har ikke Rod i sig selv, men holder kun ved til en Tid, og naar der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges han strags.

22 Og det, som blev saaet iblandt Tornene, det er den, som hører Ordet, og timelig Bekym­ring og Rigdommens Forførelse kvæler Ordet, og det bliver uden Frugt.

23 Og det, som blev saaet i den gode Jord, det er den, som hører Ordet og forstaar det, og som saa bærer Frugt og giver, én hundrede, én tresindstyve, og én tredive Fold.

24 En anden Lignelse fremsatte han for dem og sagde : Himmeriget er at ligne ved en Mand, som saaede god Sæd i sin Mark.

25 Men medens Menneskene sov, kom hans Fjende og saaede Ugræs iblandt Hveden og gik bort.

26 Men da Sæden voksede til og satte Aks, da kom ogsaa Ugræsset til Syne.

27 Og Husbondens Tjenere kom hen og sagde til ham: Herre, var det ikke god Sæd, du saaede i din Mark; hvor har den da Ugræs fra?

28 Men han sagde til dem: det har et fjendsk Menneske gjort. Og Tjenerne sige til ham: vil du da, at vi skulle gaa hen og sanke det af?

29 Men han siger: nej, for at I ikke, naar I sanke Ugræsset, skulle rykke Hveden op tillige med det.

30 Lader begge Dele vokse sammen indtil Høsten; saa vil jeg i Høstens Tid sige til Høstfolkene: sanker først Ugræsset sammen og binder det i Knipper for at opbrænde det, men samler Hveden i min Lade.

31 En anden Lignelse fremsatte han for dem og sagde : Himmeriget ligner et Sennepskorn, som en Mand tog og saaede i sin Mark.

32 Dette er vel mindre end alle Sædarterne, men naar det er vokset til, er det større end Urterne og bliver et Træ saa at Himlens Fugle komme og bo i dets Grene.

33 En anden Lignelse talede han til dem: Himmeriget ligner en Surdej, som en Kvinde tog og lagde i tre Maal Mel, indtil det blev syret altsammen.

34 Alt dette talede Jesus i Lignelser til Skarerne, og uden Lignelse talede han intet til dem,

35 for at det skulde opfyldes, som blev talet ved Profeten, der siger: »Jeg vil oplade min Mund i Lignelser, jeg vil lade fremvælde, hvad der har været skjult fra Verdens Grundlæggelse.

36 Da forlod han Skarerne og gik ind i Huset. Og hans Disciple kom til ham og sagde: forklar os den Lignelse om Ugræsset paa Marken.

37 Og han svarede og sagde: Den, som saar den gode Sæd, er Menneskesønnen;

38 og Marken er Verden; og den gode Sæd, det er Rigets Børns, og Ugræsset er den Ondes Børns,

39 og Fjenden, som saaede det, er Djævelen; og Høsten er Tidens Fuldendelse', og Høstfolkene ere Engle.

40 Ligesom altsaa Ugræsset sankes og opbrændes med Ild, saaledes skal det gaa ved denne Tidsolds Fuldendelse:

41 Menneskesønnen skal udsende sine Engle, og de skulle sanke udaf hans Rige alle Forargelserne og dem, som gjøre Uret,

42 og kaste dem i Ild-Ovnen; der skal være Graad og Tænders Gnidsel.

43 Da skulle de retfærdige straale som Solen i deres Faders Rige. Hvo som har Øren, han høre!

44 Himmeriget ligner en Skat, der laa skjult i en Mark; en Mand fandt den og skjulte den, og af Glæde derover gik han hen og solgte alt, hvad han havde, og kjøbte den Mark.

45 Atter ligner Himmeriget en Handelsmand, som

46 søgte efter ægte Perler;

46 og da han fandt en eneste meget kostbar Perle, gik han hen og solgte alt, hvad han havde, og kjøbte den.

47 Atter ligner Himmeriget et Vaad, som blev kastet i Søen og samlede Fisk af alle Slags;

48 og da det var blevet fuldt, drog man det op paa Strandbredden og satte sig og sankede de gode sammen i Kar, men de slette kastede man ud.

49 Saaledes skal det gaa ved Tidens Fuldendelse: Englene skulle gaa ud og skille de onde ud af de retfærdiges Tal

50 og kaste dem i Ild-Ovnen : der skal være Graad og Tænders Gnidse.

51 Have I forstaaet alt dette? De sige til ham: ja.

52 Men han sagde til dem: derfor ligner enhver Skriftklog, som er bleven Discipel af Himmeriget et Menneske, en Husbonde, der af sit Forraad fremdrager nyt og gammelt.

53 Og det skete, da Jesus havde endt disse Lignelser, brød han op derfra.

54 Og da han kom til sin Fædreneby, lærte han dem i deres Synagoge, saa at de bleve slagne af Forbavselse og sagde : hvor har dog han denne Visdom fra og disse Kraft-Gjerninger?

55 Er dette ikke Tømmermandens Søn? hedder ikke hans Moder Maria, og hans Brødre Jakob og Joses og Simon og Judas?

56 og hans Søstre, ere de ikke alle hos os? hvor har da han alt dette fra?

57 Og de forargedes paa ham. Men Jesus sagde til dem: en Profet er ikke vanæret uden i sit eget Fædreland og i sit Hus.

58 Og han gjorde ikke der mange Kraft-Gjerninger for deres Vantros Skyld.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28