Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

14de Kapitel.

1 Paa den Tid hørte Fjerdingsfyrsten Herodes Rygtet om Jesus.

2 Og han sagde til sine Tjenere: dette er Johannes Døber; han er staaet op fra de døde, og derfor ere Kræfterne virksomme i ham.

3 Herodes havde nemlig grebet Johannes og bundet ham og sat ham i Fængsel for sin Broder Filips Hustru Herodias's Skyld.

4 Thi Johannes sagde til ham : det er dig ikke tilladt at have hende.

5 Og han vilde gjerne slaa ham ihjel, men frygtede for Mængden, fordi de holdt ham for en Profet.

6 Men da Herodes holdt sin Fødselsdag, dansede Herodias's Datter for Selskabet, og hun behagede Herodes,

7 hvorfor han med Ed lovede at give hende, hvad som helst hun. begjærede.

8 Men hun siger, tilskyndet af sin Moder : giv mig Johannes Døbers Hoved her paa. et Fad.

9 Og Kongen blev bedrøvet, men for sine Eders og for Gjæsternes Skyld bød han, at det skulde gives hende.

10 Og han sendte Bud og halshuggede Johannes i Fængslet

11 og hans Hoved blev bragt paa et Fad og givet til Pigen, og hun bragte det til sin Moder.

12 Og hans Disciple kom og hentede Legemet og jordede det; og de kom og fortalte det til Jesus.

13 Men da Jesus hørte det, drog han sig bort derfra i et Skib til et øde Sted afsides. Og da Skarerne hørte det, fulgte de ham over Land fra Byerne.

14 Og da han kom i Land, saa han en stor Skare ; og han ynkedes inderlig over dem og helbredte deres syge.

15 Men da det var blevet Aften, kom hans Disciple til ham og sagde: Stedet er øde, og Tiden er allerede forløben; lad Skarerne fare, for at de kunne gaa hen i Landsbyerne og kjøbe sig Mad.

16 Men Jesus sagde til dem: de have ikke behov at gaa bort; giver I dem at spise.

17 Men de sige til ham: vi have ikke her uden fem Brød og to Fiske.

18 Og han sagde: bringer mig dem hid.

19 Og hanl1bød Skarerne sætte sig ned i Græsset, tog de fem Brød og de to Fiske, saa op til Himlen og velsignede; og han brød Brødene og gav dem til Disciplene, og Disciplene til Skarerne.

20 Og de spiste alle og bleve mætte, og de opsamlede, hvad der var tilovers af Stykkerne, tolv Kurve fulde.

21 Men de, som spiste, vare omtrent femtusende Mænd foruden Kvinder og Børn.

22 Og strags nødte han sine Disciple til at gaa om Bord og forud for ham at sætte over til hin Side, medens han lod Skarerne fare.

23 Og da han havde ladet Skarerne fare, gik han op paa et Bjærg for sig selv for at bede. Og da det var blevet Aften, var han der alene.

24 Men Skibet var allerede midt paa Søen, hvor det arbejdede haardt i Bølgerne, thi Vinden var imod.

25 Og i den fjerde Nattevagts kom han til dem vandrende paa Søen.

26 Og da Disciplene saa ham vandre paa Søen, bleve de forskrækkede 27 og sagde: det er et Spøgelse! og de skrege af Frygt.

27 Men strags talede Jesus til dem og sagde : værer frimodige; det er mig, frygter ikke!

28 Og Peder svarede ham og sagde : Herre, er det dig, da byd mig at komme til dig paa Vandene.

29 Men han sagde: kom! Og Peder traadte ud af Skibet og vandrede hen ad Vandene for at komme til Jesus.

30 Men da han saa, at Vinden var stærk, blev han bange; og da han begyndte at synke, raabte han og sagde: Herre, frels mig!

31 Og strags udrakte Jesus Haanden, tog fat paa ham og siger til ham: du lidettroende, hvorfor tvivlede du?

32 Og da de vare stegne ind i Skibet, lagde Vinden sig.

33 Men de, som vare i Skibet, faldt ned for ham og sagde: du er sandelig Guds Søn!

34 Og da de vare farne over, kom de til Land i Genesaret .

35 Og da Folkene paa det Sted kjendte ham, sendte de Bud ud i hele Egnen der omkring, og de bragte til ham alle dem, der lede ilde.

36 Og de bade ham, at de ikkun maatte røre ved Fligen af hans Kappel; og alle, som rørte derved, bleve helbredte.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28