Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

15de Kapitel.

1 Da kom der fra Jerusalem Farisæere og Skriftkloge til Jesus og sagde:

2 hvorfor overtræde dine Disciple de gamles Overlevering, thi de to ikke deres Hænder, naar de holde Maaltid?

3 Men han svarede og sagde til dem: hvorfor overtræde ogsaa I Guds Bud for eders Overleverings Skyld?

4 Thi Gud har budet og sagt: »Ær din Fader og Moder!« og: »Hvo som bander Fader eller Moder, skal visselig dø.

5 Men I sige: den som siger til sin Fader eller Moder: det, hvormed du kunde være hjulpet af mig, skal være Tempelgave!

6 han skal ingenlunde ære sin Fader eller sin Moders. Og saaledes have I ophævet Guds Lov for eders Overleverings Skyld.

7 I Øjenskalke! træffende har Esajas varslet om eder og sagt:

8 »Dette Folk ærer mig med Læberne, men deres Hjærte er langt borte fra mig;

9 men det er forgjæves, at de dyrke mig, idet de føre Lærdomme, som ere Menneske-Bud.«

10 Og han hidkaldte Skaren og sagde til dem: hører og forstaar!

11 Ikke det, som gaar ind i Munden, gjør Mennesket urent, men hvad der gaar ud af Munden, det gjør Mennesket urent.

12 Da komme hans Disciple hen og sige til ham : ved du, at Farisæerne bleve forargede, da de hørte den Tale ?

13 Men han svarede og sagde: enhver Plante, som min himmelske Fader ikke har plantet, skal oprykkes med Rode.

14 Lader dem fare; de ere blinde Vejledere for blinde; men naar blind leder blind, falde begge i Graven.

15 Men Peder svarede og sagde til ham : forklar os den Lignelse.

16 Og Jesus sagde: ere ogsaa I endnu uforstandige?

17 Forstaa I endnu ikke, at alt, hvad der gaar ind i Munden, 18 gaar over i Bugen og afføres ad den naturlige Vej?

18 men hvad der gaar ud af Munden, kommer ud af Hjærtet, og det gjør Mennesket urent.

19 Thi udaf Hjærtet udgaa onde Tanker, Mord, Hor, Skjørlevned, Tyveri, falsk Vidnesbyrd, Smæde- ord.

20 Dette er det, som gjør Mennesket urent, men at spise med utoede Hænder gjør ikke Mennesket urent.

21 Og Jesus gik ud derfra og drog sig bort til Tyros's og Sidons Egne.

22 Og se, en kananitisk Kvinde kom ud fra de Landemærker, raabte og sagde: Herre, Davids Søn, forbarm dig over mig; min Datter plages ilde af en Uaand!

23 Men han svarede hende ikke et Ord. Og hans Disciple kom hen og bade ham og sagde: skil dig af med hende, thi hun raaber efter os.

24 Men han svarede og sagde: jeg er ikke udsendt uden til de tabte Faar af Israels Hus.

25 Men hun kom og faldt ned for ham og sagde: Herre, hjælp mig!

26 Men han svarede og sagde: det er ikke smukt at tage Børnenes Brød og kaste det for Smaahunde.

27 Men hun sagde: sandt nok, Herre; thi Smaahundene æde jo af Smulerne fra deres Herres Bord.

28 Da svarede Jesus og sagde til hende: o Kvinde, stor er din Tro; dig ske, som du vil. Og hendes Datter blev helbredt fra samme Time.

29 Og Jesus gik bort derfra og kom henad til Galilæas Sø, og han steg op paa et Bjærg og satte sig der.

30 Og mange Skarer kom til ham og havde med sig lamme, blinde, stumme, Krøblinger og mange andre, og de kastede dem for hans Fødder, og han helbredte dem,

31 saa at Skaren undrede sig, da de saa, at stumme talede, Krøblinger bleve karske, og lamme gik, og blinde saa; og de priste Israels Gud.

32 Men Jesus hidkaldte sine Disciple og sagde: jeg ynkes inderlig over Skaren, thi de have nu dvælet hos mig tre Dage , og de have intet at spise; og lade dem fare fastende vil jeg ikke, for at de ikke skulle vansmægte paa Vejen.

33 Og hans Disciple sige til ham: hvor skulle vi i en Ørk faa saa mange Brød fra, at vi kunne mætte saa stor en Skare ?

34 Og Jesus siger til dem: hvor mange Brød have I? Men de sagde: syv, og nogle faa Smaafiske.

35 Og han bød Skaren sætte sig ned paa Jorden,

36 tog de syv Brød og Fiskene, og efter at have takket brød han dem og gav dem til sine Disciple, og Disciplene til Skarerne.

37 Og de spiste alle og bleve mætte, og de opsamlede, hvad der var tilovers af Stykkerne, syv Kurve fulde.

38 Men de, som spiste, vare fire tusende Mænd foruden Kvinder og Børn.

39 Og efter at have ladet Skarerne fare, gik han om Bord og kom til Magdalas Egne.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28