Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

16de Kapitel.

1 Og farisæerne og Saddukæerne kom til ham og fristede ham ved at begjære, at han skulde vise dem et tegn fra Himlen.

2 Men han svarede og sagde til dem: naar det er Aften, sige I: det bliver smukt Vejr, thi Himlen er rød;

3 og om Morgenen: i Dag bliver det Uvejr, thi Himlen er rød og mørk. Om Himlens Udseende forstaa I at dømme, men om Tidernes Tegns kunne I det ikke.

4 Det er en ond og utro Slægt, som attraar et Tegn; og andet Tegn skal ikke gives den end Jonas's Tegn. Og han forlod dem og gik bort.

5 Og da Disciplene kom over til hin Side, havde de glemt at tage Brød med.

6 Og Jesus sagde til dem: ser til og tager eder vare for Farisæernes og Saddukæernes Surdej.

7 Men de gjorde sig Tanker ved sig selv og sagde: det er, fordi vi ikke have taget Brød med.

8 Da nu Jesus mærkede det, sagde han: I lidettroende, hvi gjøre I eder ved eder selv Tanker om, at I ikke have taget Brød med?

9 Forstaa I endnu ikke? huske I ikke heller de fem Brød til de fem tusende, og hvor mange Kurve I da fik?

10 ikke heller de syv Brød til de fire tusende. og hvor mange Kurve I da fik?

11 Hvorledes forstaa I da ikke, at det ikke var om Brød, jeg sagde eder det ? Men tager eder vare for Farisæernes og Saddukæernes Surdej.

12 Da forstode de, at han ikke sagde, at de skulde tage sig vare for Surdejen i Brødene, men for Farisæernes og Saddukæernes Lære.

13 Men da Jesus kom til Egnene om Filips Kæsarea spurgte han sine Disciple og sagde: hvem sige Folk, at Menneskesønnen er?

14 Og de sagde: nogle sige, Johannes Døber; andre, Elias; atter andre, Jeremias, eller en af Profeterne.

15 Han siger til dem: men I, hvem sige I, at jeg er ?

16 Og Simon Peder svarede og sagde: du er Kristus, den levende Guds Søn.

17 Og Jesus svarede og sagde til ham : salig er du, Simon Jonas' Søn, thi Kjød og Blod har ikke aabenbaret dig det, men min Fader, som er i Himlene.

18 Men ogsaa jeg siger til dig, du er Petros, og paa denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke faa Overhaand over den.

19 Jeg vil give dig Himmerigets Nøgler; og hvad som helst du binder paa Jorden, skal være bundet i Himlene, og hvad som helst du løser paa Jorden, skal være løst i Himlene.

20 Da paalagde han sine Disciple, at de ikke maatte sige til nogen, at han var Kristus.

21 Fra den Tid begyndte Jesus at vise sine Disciple, at han maatte gaa til Jerusalem og lide meget af de Ældste og Ypperstepræsterne og de Skriftkloge og ihjelslaas, og opstaa paa den tredje Dag.

22 Og Peder tog ham til Side og begyndte at irettesætte ham og sagde: Gud fri dig, Herre: ingenlunde skal dette ske dig!

23 Men han vendte sig og sagde til Peder: vig bag mig, Satan! du er mig en Forargelse; thi din Hu staar ikke til, hvad Guds, men hvad Menneskers er.

24 Da sagde Jesus til sine Disciple: vil nogen følge efter mig, han skal fornegte sig selv og tage sit Kors ope og følge mig.

25 Thi hvo som vil frelse sin Sjæl, skal miste den, men hvo som mister sin Sjæl for min Skyld, skal finde den.

26 Thi hvad gavner det et ,Menneske, om han vinder den hele Verden, men maa bøde med sin Sjæ1? eller hvad skal et Menneske give til Vederlag for sin Sjæ1?

27 Thi Menneskesønnen skal komme i sin Faders Herlighed med sine Engle, og da skal han lønne enhver efter hans Gjerning.

28 Sandelig siger jeg eder, der er nogle af dem, der staa her, som ikke skulle smage Døden, førend de se Menneskesønnen komme i sit Riges.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28