Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

17de Kapitel.

1 Og seks Dage derefter tager Jesus Peder og Jakob og hans Broder Johannes med sig og fører dem for sig selv op paa et højt Bjærg.

2 Og han blev forvandlet for deres Øjne, og hans Ansigt straalede som Solen, men hans Klæder bleve hvide som Lyset.

3 Og se, Moses og Elias viste sig for dem i Samtale med ham.

4 Da tog Peder til Orde og sagde til Jesus: Herre, her er godt for os at være! om du vil, da vil jeg her gjøre tre Hytter, en til dig, og en til Moses, og en til Elias.

5 Medens han endnu talede, se, da overskyggede en lysende Sky dem, og se, en Røst ud fra Skyen sagde: dette er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag; hører ham!

6 Og da Disciplene hørte det, faldt de paa deres Ansigt og frygtede saare.

7 Og Jesus kom hen og rørte ved dem og sagde : staar op, og frygter ikke.

8 Men da de opløftede deres øjne, saa de ingen uden Jesus alene.

9 Og medens de stege ned fra Bjærget, befalede Jesus dem og sagde: I maa ikke sige nogen det Syn, førend Menneskesønnen er staaet op fra de døde.

10 Og hans Disciple adspurgte ham og sagde: hvad er da det, de Skriftkloge sige, at Elias først maa kommet?

11 Men han svarede og sagde: vel kommer Elias og skal gjenoprette Alting;

12 men jeg siger eder, at Elias er allerede kommen, og de kjendte ham ikke, men gjorde ved ham, hvad de vilde. Saaledes skal der ogsaa voldes Menneskesønnen Lidelse af dem.

13 Da forstode Disciplene, at det var om Johannes Døber, han talede til dem.

14 Og da de vare komne til Folkeskaren, kom en Mand hen til ham , faldt paa Knæ for ham og sagde :

15 Herre, forbarm dig over min Søn, thi han er maanesyg og lider meget; thi ofte falder han i Ilden, og ofte i Vandet.

16 Og jeg bragte ham til dine Disciple, og de kunde ikke helbrede ham.

17 Men Jesus svarede og sagde: o du vantro og forvendte Slægt, hvor længe skal jeg være hos eder, hvor længe skal jeg taale eder! Bringer mig ham hid!

18 Og Jesus tiltalte ham haardt, og Uaanden for ud af ham, og Drengen blev helbredt fra samme Time.

19 Da gik Disciplene hen til Jesus for sig selv og sagde: hvorfor kunde vi ikke uddrive den?

20 Men han siger til dem: for eders Vantros Skyld. Thi sandelig siger jeg eder, dersom I have Tro som et Sennepskorn, ville I kunne sige til dette Bjærg: flyt dig herfra derhen! Og det skal flytte sig, og intet skal være eder umuligt.

21 Men dette Slags farer ikke ud uden ved Bøn og Faste.

22 Men medens de færdedes i Galilæa, sagde Jesus til dem: det forestaar Menneskesønnen at overgives i Menneskers Hænder,

23 og de skulle ihjelslaa ham, og paa den tredje Dag skal han staa op. Og de bleve saare bedrøvede.

24 Men da de vare komne til Kapernaum, kom de, som oppebare Tempelskatten, til Peder og sagde: betaler eders Lærer ikke Tempelskatten?

25 Han siger: jo! Og da han kom ind i Huset, forekom Jesus ham og sagde: hvad mener du, Simon: af hvem tage Jordens Konger Told eller Skat, af deres Sønner, eller af de fremmede?

26 Og da han sagde: af de fremmede! sagde Jesus til ham: altsaa ere jo Sønnerne fri.

27 Men for at vi ikke skulle forarge dem, saa gaa hen til Søen, kast en Krog ud, og tag den første Fisk, som kommer op, og naar du aabner dens Mund, skal du finde en Stater; tag og giv dem den for mig og dig.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28