Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

18de Kapitel.

1 I samme Stund kom Disciplene hen til Jesus og sagde: i hvem er da størst i Himmeriget?

2 Og han hidkaldte et lille Barn og stillede det midt iblandt dem

3 og sagde: sandelig siger jeg eder, dersom I ikke vende om og blive som Børn, komme I slet ikke ind i Himmerigets.

4 Hvo som 4 altsaa ydmyger sig selv som dette Barn, han er den største i Himmeriget.

5 Og hvo som modtager et eneste saadant Barn paa mit Navn, modtager mig.

6 Men hvo som forarger én af disse smaa, som tro paa mig, for ham var det bedre, om en Møllesten var bleven hængt om hans Hals, og han var sænket i Havets Dyb.

7 Ve Verden for Forargelserne! thi vel maa Forargelserne nødvendigvis komme; dog ve det Menneske, ved hvem Forargelsen kommer.

8 Og om din Haand eller din Fod forarger dig, da hug den af og kast den fra dig; det er bedre for dig at gaa halt eller lemlæstet ind til Livet, end at have to Hænder eller to Fødder og kastes i den evige Ild.

9 Og om dit Øje forarger dig, da riv det ud og kast det fra dig; det er bedre for dig at gaa enøjet ind til Livet, end at have to Øjne og kastes i Helvedes Ild.

10 Ser til, at I ikke foragte en eneste af disse smaa; thi jeg siger eder, at deres Engle i Himlene se stadig min Faders Aasyn, han som er i Himlene.

11 Thi Menneskesønnen er kommen for at frelse det tabte.

12 Hvad tykkes eder? Dersom et Menneske har hundrede Faar, og ét af dem er faret vild, forlader han da ikke de ni og halvfemsindstyve paa Bjærgene og gaar bort og leder efter det vildfarende ?

13 Og sker det saa, at han finder det, sandelig siger jeg eder, han glæder sig mere over det end over de ni og halvfemsindstyve, som ikke have faret vilde.

14 Saaledes har min Fader, som er i Himlene, ikke Vilje til, at en eneste af disse smaa skal fortabes.

15 Men dersom din Broder synder imod dig, da gaa hen og irettesæt ham mellem dig og ham alene; dersom han hører dig, har du vundet din Broders.

16 Men dersom han ikke hører, saa tag endnu en eller to med dig, for at »hver Sag skal staa fast paa to eller tre Vidners Mund«.

17 Men dersom han er dem overhørig, saa sig det til Menigheden; og dersom han ogsaa er Menigheden overhørig, saa lad ham være for dig ret som en Hedning og en Tolder.

18 Sandelig siger jeg eder, hvad som helst I binde paa Jorden, skal være bundet i Himlen , og hvad som helst I løse paa Jorden, skal være løst i Himlen.

19 Atter siger jeg eder, at der­som to af eder ere enige paa Jorden om at bede om noget, hvilken Sag det end maatte være, da skal det times dem fra min Fader, som er i Himlene.

20 Thi hvor to eller tre ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt iblandt dem.

21 Da gik Peder til ham og sagde : Herre, hvor ofte skal jeg tilgive min Broder, naar han synder imod mig? indtil syv Gange?

22 Jesus siger til ham: jeg siger dig, ikke indtil syv Gange, men indtil halvfjerdsindstyve Gange syv Gange.

23 Derfor er Himmeriget at ligne ved et Menneske, en Konge, som vilde opgjøre Regnskabet med sine Tjenere.

24 Og da han begyndte at gjøre op, blev der ført en frem for ham, som skyldte ti tusende Talenters.

25 Og da han intet havde at betale med. bød hans Herre, at han skulde sælges og hans Hustru og Børn og alt, hvad han havde, og at der skulde betales.

26 Saa faldt Tjeneren ned og knælede for ham og sagde: Herre, vær langmodig med mig, saa skal jeg betale dig alt.

27 Og Herren ynkedes inderlig over den Tjener og lod ham løs og eftergav ham Gjælden.

28 Men da samme Tjener gik ud, traf han en af sine Medtjenere, som skyldte ham hundrede Denarer; og han greb ham fat i Halsen og sagde: betal, hvad du skylder

29 I Saa faldt hans Medtjener ned, bad ham og sagde: vær langmodig med mig, saa skal jeg betale dig.

30 Men han vilde ikke, men gik hen og kastede ham i Fængsel, indtil han kunde faa betalt, hvad han skyldte.

31 Da nu hans Medtjenere saa, hvad der skete, bleve de saare bedrøvede, og de kom og fortalte deres Herre alt, hvad der var sket.

32 Da kalder hans Herre ham frem og siger til ham: du onde Tjener, al den Gjæld eftergav jeg dig, fordi du bad mig;

33 burde da ikke ogsaa du have forbarmet dig over din Medtjener, lige saa vel som jeg forbarmede mig over dig?

34 Og i Vrede overgav hans Herre ham til Bødlerne, indtil han kunde faa betalt alt, hvad han skyldte ham.

35 Saaledes vil ogsaa min himmelske Fader gjøre mod eder, dersom ikke af eders Hjærter tilgive hver sin Broder.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28