Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

19de Kapitel.

1 Og det skete, da Jesus havde endt disse Taler, brød han op fra Galilæa og drog til Judæas Landemærker paa hin Side Jordan.

2 Og mange Skarer fulgte ham, og han helbredte dem der.

3 Og Farisæerne kom hen til ham , fristede ham og sagde : er det tilladt at skille sig ved sin Hustru af enhver Aarsag?

4 Men han svarede og sagde: have I ikke læst, at Skaberen fra Begyndelsen skabte dem Mand og Kvinde

5 og sagde: »Derfor skal en Mand forlade sin Fader og Moder og slutte sig fast til sin Hustru, og de to skulle blive til ét Kjød«.

6 Saa ere de da ikke længer to, men ét Kjød. Hvad altsaa Gud har sammenføjet, maa et Menneske ikke adskille.

7 De sige til ham: hvi befalede da Moses at give Skilsmissebrev og skille sig ved hende?

8 Han siger, til dem: for eders Haardhjærtetheds Skyld tilstedte Moses eder at skille eder ved eders Hustruer; men fra Begyndelsen har det ikke været saaledes.

9 Men jeg siger eder, at hvo som skiller sig ved sin Hustru, naar det ikke er for Hors Skyld, og ægter en anden, han bedriver Hor; og den, som ægter en fraskilt Kvinde, bedriver Hor.

10 Hans Disciple sige til ham: staar Mandens Sag med Hustruen saaledes, da er det ikke godt at gifte sig.

11 Men han sagde til dem: ikke alle rumme dette Ord, men de, hvem det er givet.

12 Thi der er Gildinger, som ere fødte saaledes af Moders Liv; og der er Gildinger, som ere blevne gildede af Mennesker; og der er Gildinger, som have gildet sig selv for Himmerigets Skyld. Hvo som mægter at rumme det, han rumme det.

13 Da blev der baaret smaa Børn til ham, for at han skulde lægge Hænderne paa dem og bede; men Disciplene skjændte paa dem.

14 Men Jesus sagde: tillader de smaa Børn, og hindrer dem ikke i at komme til mig; thi for saadanne er Himmeriget.

15 Og da han havde lagt Hænderne paa dem, drog han derfra.

16 Og se, der kom en til ham og sagde: Lærer, hvad godt skal jeg gjøre, for at jeg kan faa et evigt Liv?

17 Men han sagde til ham: hvi spørger du mig om det gode? én er den gode; men vil du indgaa til Livet, da hold Buddene.

18 Han siger til ham: hvilke? Men Jesus sagde: det, du maa ikke myrde; du maa ikke bedrive Hor; du maa ikke stjæle; du maa ikke vidne falsk;

19 ær din Fader og din Moder; og: du skal elske din Næste som dig selv.

20 Den unge Mand siger til ham: alt dette har jeg overholdt; hvad fattes mig endnu?

21 Jesus sagde til ham: vil du være fuldkommen, da gaa hen, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, saa skal du faa en Skat i Himlene; og kom saa hid og følg mig.

22 Men da den unge Mand hørte det Ord, gik han bedrøvet bort; thi han var meget velhavende.

23 Men Jesus sagde til sine Disciple: sandelig siger jeg eder, det vil være vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget.

24 Ja, jeg siger eder atter, det er lettere for en Kamel at komme ind gjennem et Naaleøje end for en rig at komme ind i Guds Rige.

25 Ved at høre det bleve Disciplene saare forfærdede og sagde: hvem kan da frelses ?

26 Men Jesus saa paa dem og sagde: for Mennesker er dette umuligt, men for Gud ere alle Ting mulige.

27 Da svarede Peder og sagde til ham: se, vi have forladt alle Ting og fulgt dig, hvad skulle da vi have?

28 Men Jesus sagde til dem: sandelig siger jeg eder, at I, som have fulgt mig, I skulle udi Gjenfødelsen, naar Menneskesønnen skal sidde paa sin Herligheds Trone, ogsaa sidde paa tolv Troner og dømme Israels tolv Stammer.

29 Og enhver, som har forladt Brødre eller Søstre eller Fader eller Moderl eller Børn eller Marker eller Huse for mit Navns Skyld, skal faa hundredfold og arve evigt Liv.

30 Men mange af de første skulle blive blandt de sidste, og af de sidste blandt de førstes.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28