Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos evengeliet

2det kapitel

1 Men da Jesus var født i Betlehem i Judæa i Kong Herodes's (1) dage, se, da kom nogle vismænd fra østerland til Jerusalem

2 og sagde: hvor er den nyfødte jødernes konge? Thi vi have set hans stjerne i østen, og vi ere komne for at tilbede ham (2).

3 Men da kong Herodes hørte det, opskræmmedes han og hele Jerusalem med ham (3).

4 Og han forsamlede alle folkets ypperstepræster og skriftkloge (4), og adspurgte dem, hvor Kristus skulde fødes.

5 Og de sagde til ham: i Bethlehem i Judæa; thi saaledes er der skrevet ved profeten (5):

6 "Og du, Betlehem i Juda land, ingenlunde er du mindst iblandt Judas høvdinger (6), thi udaf dig skal udgaa en fører, som skal være hyrde for mit folk Israel."

7 Da kaldte Herodes lønlig vismændene, og fik af dem nøje rede paa den tid, da stjernen havde været til syne;

8 og han sendte dem til Betlehem og sagde: drager hen og udspørger nøje om barnet; og naar i have fundet det, saa melder det til mig, for at ogsaa jeg kan komme og tilbede det.

9 Men da de havde hørt kongen, droge de bort; og se, stjernen, som de havde set i østen, gik foran dem, indtil den kom og stod oven over, hvor barnet var.

10 Men da de saa stjernen, bleve de saare meget glade (10);

11 og da de kom ind i huset, saa de barnet med dets moder Maria; og de faldt ned og tilbade det, og de oplode deres gjemmer og ofrede det gaver, guld og røgelse og myrra.

12 Og da de i en drøm havde faaet det svar af Gud (12), at de ikke skulde vende tilbage til Herodes, droge de ad en anden vej bort til deres land.

13 Men da de vare dragne bort, se, da viser en Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: staa op og tag barnet og dets moder med dig, og fly til Ægypten, og ophold dig der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil til at søge efter barnet for at tage det af dage.

14 Og han stod op og tog barnet og dets moder med sig ved nattetid og drog bort til Ægypten.

15 Og han var der indtil Herodes's død, for at det skulde opfyldes, som blev talet af Herren ved profeten (15), der siger: "Fra Ægypten kaldte jeg min Søn."

16 Herodes saa, at han var bleven narret af vismændene, blev han saare forbitret; og han udsendte folk og ihjelslog alle drengebørnene i Betlehem og i hele dets omegn, fra to aar af og derunder, efter den tid, som han af vismændene havde faaet rede paa.

17 Da opfyldtes det, som blev talet ved profeten Jeremias (17), der siger:

18 "En røst blev hørt i Rama, graad og megen jammer; det var Rakel, som græd over sine børn, og hun vilde ikke lade sig trøste, thi de ere ikke mere".

19 Men da Herodes var død, se, da viser en Herrens engel sig i en drøm for Josef i Ægypten

20 og siger: staa op, og tag barnet og dets moder med dig, og drag til Israels land; thi de ere døde, som efterstræbte barnets liv.

21 Og han stod op og tog barnet og dets moder med sig, og kom til Israels land.

22 Men da han hørte, at Arkelaos var konge i Judæa istedenfor sin fader Herodes (22), blev han bange for at drage derhen; og han fik svar af Gud i en drøm, og drog sig bort til Galilæas egne.

23 Og hankom og bosatte sig i en by, som hedder Nazaret, for at det skulde opfyldes, som blev sagt ved profeterne, at han skulde kaldes en Nasaræer (23).

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28