Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

20de Kapitel.

1 Thi Himmeriget ligner et Menneske, en Husbonde, som gik ud tidlig om Morgenen for at leje Arbejdere til sin Vingaard.

2 Og da han var bleven enig med Arbejderne om en Denar om Dagen, sendte han dem hen i sin Vingaard.

3 Og han gik ud ved den tredje Times og saa andre staa ledige paa Torvet;

4 og til dem sagde han: gaar ogsaa I hen i Vingaarden, saa vil jeg give eder, hvad der kan være ret. Og de gik derhen.

5 Atter gik han ud ved den sjette og den niende Time og gjorde ligesaa.

6 Og ved den ellevte Time gik han ud og fandt andre staaende der, og han siger til dem: hvi have I staaet her hele Dagen ledige?

7 De sige til ham: fordi ingen har lejet os. Han siger til dem: gaar ogsaa I hen i Vingaarden.

8 Men da det var blevet Aften, siger Vingaardens Herre til sin Foged: kald paa Arbejderne og betal dem deres Løn, saa du begynder fra de sidste, indtil de første.

9 Og da de kom, som vare lejede ved den ellevte Time, fik de hver en Denar.

10 Men da de første kom, mente to de, at de skulde faa mere; og de fik ogsaa hver en Denar.

11 Men da de fik den, knurrede de imod Husbonden

12 og sagde: disse sidste have arbejdet én Time; og dem har du gjort lige med os, som have baaret Dagens Byrde og Hede.

13 Men han svarede og sagde til en af dem: Fælle, jeg gjør ikke dig Uret; blev du ikke enig med mig om en Denar?

14 Tag dit, og gaa! Men jeg vil give denne sidste ligesom dig.

15 Eller har jeg ikke Lov til at gjøre, hvad jeg vil, med mit? Eller er dit Øje ondt, fordi jeg er god?

16 Saaledes skulle de sidste blive af de første, og de første af de sidste. Thi mange ere kaldede, men faa udvalgte.

17 Og medens Jesus drog op til Jerusalem, tog han paa Vejen de tolv Disciple til Side og sagde til dem:

18 se, vi drage op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til Ypperstepræsterne og de Skriftkloge, og de skulle domfælde ham til Døden

19 og overgive ham til Hedningerne til at spottes og hudstryges og korsfæstes og paa den tredje Dag skal han staa op.

20 Da kom Sebedæos's Sønners Moder hen til ham med sine Sønner, faldt ned for ham og bad ham om noget.

21 Men han sagde til hende: hvad vil du? Hun siger til ham: sig, at disse mine to Sønner maa sidde, en ved din højre, og en ved din venstre Side, i dit Riget.

22 Men Jesus svarede og sagde: I vide ikke, hvad I bede om. Kunne I tømme den Skaal, som jeg skal tømme? De sige til ham: det kunne vi.

23 Han siger til dem: min Skaal skulle I tømme; men det at sidde ved min højre og ved min venstre Side staar det ikke til mig at give uden til dem, hvem det er beredt af min Faders.

24 Og da de ti hørte det, harmedes de over de to Brødre.

25 Men Jesus hidkaldte dem og sagde: I vide, at Folkenes Fyrster øve Herredømme over dem, og de store bruge Myndighed over dem.

26 Ikke saaledes skal det være iblandt eder; men hvo som vil vorde stor iblandt eder, skal være eders Tjener,

27 og hvo som vil være ypperst iblandt eder, skal være eders Træle,

28 ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at tjenes, men for at tjene og give sin Sjæl til Løsepenge for mange.

29 Og da de gik ud fra Jeriko, fulgte en stor Skare ham.

30 Og se, der var to blinde som sad ved Vejen; da de hørte, at Jesus gik forbi, raabte de og sagde: Herre, forbarm dig over os, du Davids Søn!

31 Men Skaren truede dem, at de skulde tie; men de raabte endnu stærkere og sagde: Herre, forharm dig over os, du Davids Søn!

32 Og Jesus stod stille, kaldte ad dem og sagde: hvad ville I, at jeg skal gjøre for eder?

33 De sige til ham: Herre, at vore Øjne maatte oplades.

34 Og Jesus ynkedes inderlig og rørte ved deres Øjne; og strags fik de deres Syn, og de fulgte ham.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28