Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

23de Kapitel.

1 Da talede Jesus til Skarerne og til sine Disciple

2 og sagde: Paa Moses Stol have de Skriftkloge og Farisæerne Sæde.

3 Gjører derfor og holder alt, hvad de sige eder, men gjører ikke efter deres Gjerninger; thi de sige det, men gjøre det ikke

4 og de sammenbinde tunge Byrder, vanskelige at bære og lægge dem paa Menneskers Skuldre, men selv ville de ikke røre dem med en Finger.

5 Men alle deres Gjerninger gjøre de for at skues af Mennesker; de gjøre nemlig deres Tankeremme brede og Kvasterne store,

6 og de holde af den øverste Plads ved Gjæstebuddene og de fornemste Sæder i Synagogerne

7 og af Hilsener paa Torvene og af at kaldes Rabbi af Mennesker.

8 Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi én er eders Lærer, og alle I ere Brødre.

9 Og I skulle ikke kalde nogen paa Jorden eders Fadere; thi én er eders Fader, han i Himlene.

10 Lader eder ikke heller kalde Vejledere, thi én er eders Vejleder, Kristus.

11 Men den største af eder skal være eders Tjener.

12 Og hvo som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og hvo som ydmyger sig selv, skal ophøj es.

13 Men ve eder Skriftkloge og Farisæere , I Øjenskalke, fordi I lukke Himmeriget for Mennesker; thi selv gaa I ikke derind, ej heller tillade I dem, der ere ved at gaa ind, at gaa derind.

14 -

15 Ve eder Skriftkloge og Farisæere, I Øjenskalke, fordi I drage om til Vands og Lands for at gjøre en eneste Proselyt; og naar han er bleven det, gjøre I ham til et Helvedes Barn, dobbelt saa meget som I selv ere det.

16 Ve eder, I blinde Vejledere, som sige: hvo som sværger ved Templet, det har intet at sige; men hvo som sværger ved Templets Guld, han er bunden.

17 I Daarer og blinde! hvad er da størst, Guldet, eller Templet, som har helliget Guldet?

18 Fremdeles: hvo som sværger ved Alteret, det har intet at sige; men hvo som sværger ved Gaven, som er derpaa, han er bunden.

19 I blinde! hvad er da størst, Gaven, eller Alteret, som helliger Gaven ?

20 Hvo som altsaa sværger ved Alteret, sværger ved det og ved alt, hvad der er derpaa;

21 og hvo som sværger ved Templet, sværger ved det og ved ham, som bor deri;

22 og hvo som sværger ved Himlen, sværger ved Guds Trone og ved ham, som sidder paa den.

23 Ve eder Skriftkloge og Farisæere, I Øjenskalke, fordi I give Tiende af Mynte og Dild og Kommen, men have undladt det vægtigere i Loven, Ret og Barmhjærtighed og Troskab. Dette burde man gjøre og ikke undlade hint.

24 I blinde Vejledere, som afsie Myggen, men nedsluge Kamelen!

25 Ve eder Skriftkloge og Farisæere, I Øjenskalke, fordi I rense Bæger og Fad udvortes, men indentil ere de fulde af Rov og Gridskhed.

26 Du blinde Farisæer! rens først det, der er indeni Bægeret og Fadet, for at ogsaa det udvortes af dem kan blive rent.

27 Ve eder Skriftkloge og Farisæere, I Øjenskalke, fordi I ligne kalkede Grave, som udvendig se dejlige ud, men indentil ere fulde af Dødningeben og al Urenhed.

28 Saaledes se ogsaa I retfærdige ud for Mennesker, men indvendig ere I fulde af Øjenskalkhed og Uret.

29 Ve eder Skriftkloge og Farisæere, I Øjenskalke, fordi I opbygge Profeternes Grave og smykke de retfærdiges Gravsteder,

30 og I sige: havde vi været til i vore Fædres Dage, da havde vi ikke været fælles med dem om Profeternes Blod.

31 Altsaa give I eder selv det Vidnesbyrd, at I ere Børn af dem, som myrdede Profeterne;

32 fylder da ogsaa I eders Fædres Maal !

33 I Slanger, I Øgle-Ungers, hvorledes skulle I kunne undfly Helvedes Dom !

34 Derfor se, jeg udsender til eder Profeter og Vise og Skriftkloge; nogle af dem skulle I slaa ihjel og korsfæste, og nogle af dem skulle I hudstryge i eders Synagoger og forfølge fra By til By,

35 for at alt det retfærdige Blod skal . komme over eder, som er udgydt paa Jorden, fra den retfærdige Abels Blod indtil Sakarias Barakias Søns. Blods, hvem I myrdede imellem Templet og Alteret.

36 Sandelig siger jeg eder, alt dette skal komme over denne Slægt.

37 Jerusalem, Jerusalem, som ihjelslaar Profeterne og stener dem, som ere udsendte til dig, hvor ofte har jeg villet indsamle dine Børn, ligervis som en Høne indsamler sine Kyllinger under Vingerne; og I vilde ikke!

38 Se, eders Hus overlades eder Øde.

39 Thi jeg siger eder, I skulle ikke se mig fra nu af, førend I sige: velsignet være han, som kommer i Herrens Navn !

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28