Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

24de Kapitel.

1 Og Jesus gik ud og drog bort fra Helligdommen; og hans Disciple kom hen til ham for atvise ham Helligdommens Bygninger.

2 Men han svarede og sagde til dem: se I ikke alt dette? sandelig siger jeg eder, her skal ikke levnes Sten paa Sten, .som jo skal nedbrydes.

3 Men medens han sad paa Oliebjærget, kom Disciplene hen til ham afsides og sagde: sig os, naar skal dette ske? og hvad er Tegnet paa din Tilkomst og Tidens Fuldendelse?

4 Og Jesus svarede og sagde til dem: ser til, at ingen leder eder vild.

5 Thi mange skulle komme paa mit Navn og sige jeg er Kristus og de skulle vildlede mange.

6 Men I skulle høre om Krige og Rygter om Krige ; ser til, at I ikke forskrækkes ; thi det maa altsammen ske , men Enden er ikke endda.

7 Thi Folk skal rejse sig mod Folk, og Rige mod Rige, og der skal være Hungersnød og Farsot og Jordskælv her og der.

8 Men alt dette er Veernes Begyndelse.

9 Da skal man overgive eder til Trængsel og slaa eder ihjel, og I skulle hades af alle Folkene for mit Navns Skyld.

10 Og da skulle mange to forarges, og de skulle forraade hverandre og hade hverandre ;

11 og mange falske Profeter skulle opstaa og vildlede mange ;

12 og fordi Lovløsheden er bleven mangfoldig , vil de manges Kjærlighed blive kold.

13 Men hvo so m holder ud indtil Enden, han skal frelses.

14 Og dette Rigets Evangelium skal forkyndes i hele Jorderige til Vidnesbyrd for alle Folkene; og da skal Enden komme.

15 Naar I altsaa se Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som er omtalt ved Profeten Daniel, staa paa hellig Grund, (hvo som det læser, give Agt!)

16 da fly ud paa Bjærgene, de som ere i Judæa;

17 hvo som er paa Taget, stige ikke ned at hente, hvad der er i hans Hus,

18 og hvo som er paa Marken, vende ikke tilbage for at hente sine Klæder.

19 Men ve de frugtsommelige og dem, der give Die, i de Dage!

20 Og beder, at eders Flugt ikke skal ske ved Vintertid, ej heller paa en Hviledags.

21 Thi da skal der være en Trængsel saa stor, som der ikke har været fra Verdens Begyndelse indtil nu, ikke heller nogensinde skal vorde.

22 Og dersom ikke de Dage bleve afkortede, blev ikke noget Kjød frelst; men for de udvalgtes Skyld skulle de Dage afkortes.

23 Dersom nogen da siger til eder: se, her er Kristus, eller der, da skulle I ikke tro det.

24 Thi falske Krister og falske Profeter skulle opstaa og gjøre store Tegn og Undere, saa at de skulde lede endog de udvalgte vild, om det var muligt.

25 Se, jeg har sagt eder det forud.

26 Dersom de altsaa sige til eder: se, han er i Ørken! da gaar ikke derud; se, han er i Kamrene! da tror det ikke.

27 Thi ligesom Lynet udgaar fra Øster og er til Syne indtil Vester, saaledes skal Menneskesønnens Tilkomst være.

28 Hvor som Aadselet er, der ville Gribbene samle sig.

29 Men strags efter de Dages Trængsel skal Solen formørkes, og Maanen ikke give sit Skin, og Stjernerne skulle falde fra Himlen, og Himlenes Kræfter skulle rystes.

30 Og da skal Menneskesønnens Tegne komme til Syne paa Himlen; og da skulle alle Jordens Slægter jamre, og de skulle se Menneskesønnen komme paa Himlens Skyer med megen Kraft og Herlighed.

31 Og han skal udsende sine Engle med stærktlydende Basun, og de skulle hjemsamle hans udvalgte fra de fire Verdenshjørners, fra den ene Ende af Himlen til den anden.

32 Men lærer Lignelsen af Figentræet : naar dets Kviste blive saftfulde, og Bladene bryde frem, da skjønne I, at Sommeren er nær.

33 Saaledes skulle og I skjønne, naar I se alle disse Ting, at han er nær, for Døren.

34 Sandelig siger jeg eder, denne Slægt skal ingenlunde forgaa, før­end alle disse Ting ske.

35 Himlen og Jorden skal forgaa, men mine Ord skulle ingenlunde forgaa.

36 Men om den Dag og Time ved ingen, end ikke Himlenes Engles, men kun Faderen alene.

37 Men ligesom Noas Dage, saaledes skal og Menneskesønnens Tilkomst være.

38 Thi ligesom de i Dagene før Syndfloden spiste og drak, toge til Ægte og gave til Ægte, lige til den Dag da Noa gik ind i Arken,

39 og de ænsede intet, førend Syndfloden kom og tog dem alle bort, saaledes skal Menneskesønnens Tilkomst være.

40 Da skulle to Mænd være paa Marken; den ene medtages, og den anden lades tilbage.

41 To Kvinder skulle male paa Kværnen; den ene medtages, og den anden lades tilbage.

42 Vaager derfor, thi I vide ikke, paa hvilken Dag eders Herre kommer.

43 Mens det skjønne I, at havde Husbonden vidst, i hvilken Nattevagt Tyven kom, da havde han vaaget og ikke ladet ske Indbrud i sit Hus.

44 Derfor værer og I rede, thi i den Time, I ikke mene, kommer Menneskesønnen.

45 Hvem er saa den tro og kloge Tjener, som hans Herre har sat over sit Tyende, til at give dem deres Føde i Tide ?

46 Salig er den Tjener, som hans Herre ved sit Komme finder gjøre saaledes.

47 Sandelig siger jeg eder, han skal sætte ham over alt, hvad han ejere.

48 Men dersom den slette Tjener siger i sit Hjærte : min Herre tøver med at komme,

49 og saa begynder at slaa sine Medtjenere, og spiser og drikker med Drankere,

50 da skal den Tjeners Herre komme paa en Dag, han ikke venter, og i en Time, han ikke ved,

51 og hugge ham sønder og give ham Del med Øjenskalke; der skal være Graad og Tænders Gnidsel.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28