Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

25de Kapitel.

1 Da skal Himmeriget være at ligne ved ti Jomfruer, som 1 toge deres Lamper og gik ud Brudgommen i Møde.

2 Men fem af dem vare Daarer, og fem kloge.

3 De, som vare Daarer, toge nemlig deres Lamper, men toge ikke Olie med sig;

4 men de kloge toge Olie i deres Kander tilligemed deres Lamper.

5 Men da Brudgommen tøvede, bleve de alle søvnige og sov ind.

6 Men ved Midnats lød der et Raab: se, Brudgommen er her; gaar ud ham i Møde!

7 Da vaagnede alle de Jomfruer og gjorde deres Lamper i Stand.

8 Men de daarlige sagde til de kloge: giver os noget al eders Olie, thi vore Lamper gaa ud.

9 Men de kloge svarede og sagde: ingenlunde; der vil ikke blive nok til os og til eder; gaar hellere hen til dem, der sælge, og kjøber eder noget.

10 Medens de nu gik bort for at kjøbe, kom Brudgommen, og de, som vare rede, gik ind med ham til Brylluppet, og Døren blev lukket.

11 Men senere kom ogsaa de andre Jomfruer og sagde: Herre, Herre, luk op for os!

12 Men han svarede og sagde: sandelig siger jeg eder, jeg kjender eder ikke.

13 Vaager derfor; thi I vide ikke Dagen eller Timen.

14 Thi det er ligesom en Mand, der var ved at drage udenlands, og som kaldte sine egne Tjenere og overgav dem, hvad han ejede;

15 og en gav han fem Talenter, en anden to, en anden én, hver efter hans Evne, og drog saa udenlands.

16 Den, som havde faaet de fem Talenter, gik strags hen og gjorde Forretning med dem og tjente andre fem Talenter.

17 Ligeledes han, som fik de to, han vandt andre to.

18 Men han, som havde faaet den ene, gik hen og grov et Hul i Jorden og gjemte sin Herres Penge.

19 Men en lang Tid derefter kommer samme Tjeneres Herre og gjør Regnskabet op med dem.

20 Og han, som havde faaet de fem Talenter, kom frem og bragte andre fem Talenter og sagde: Herre, fem Talenter overgav du mig; se, andre fem Talenter har jeg vundet.

21 Hans Herre sagde til ham: vel, du gode og tro Tjener, over lidet har du været tro, over meget vil jeg sætte dig; gak ind til din Herres Glæde.

22 Saa kom ogsaa han frem, som fik de to Talenter, og sagde: Herre, to Talenter overgav du mig; se, andre to Talenter har jeg vundet.

23 Hans Herre sagde til ham: vel, du gode og tro Tjener, over lidet har du været tro, over meget vil jeg sætte dig; gak ind til din Herres Glæde.

24 Saa kom ogsaa han frem, som havde faaet den ene Talent, og sagde: Herre, jeg kjendte dig, at du er en haard Mand, der høster, hvor du ikke saaede, og sanker, hvor du ikke spredte;

25 og jeg frygtede og gik derfor hen og gjemte din Talent i Jorden; se, her har du, hvad dit er.

26 Men hans Herre svarede og sagde til ham: du onde og lade Tjener! du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke saaede, og sanker, hvor jeg ikke spredte;

27 saa burde du have sat mine Penge ud hos Veksele­rerne, da havde jeg, naar jeg kom, faaet mit igjen med Rente.

28 Tager derfor den Talent fra ham, og giver den til ham, som har de ti Talenter.

29 Thi enhver, som har, skal der gives, saa han skal faa Overflod; men hvo som ikke har, ham skal endog det, som han har, fratages.

30 Og kaster den unyttige Tjener ud i Mørket udenfor; der skal være Graad og Tænders Gnidsel.

31 Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed, og alle Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds Trone,

32 og alle Folkene skulle samles for ham. Og han skal skille dem fra hverandre, ligesom Hyrden skiller Faarene fra Gederne;

33 og han skal stille Faarene ved sin højre Side, og Gederne ved den venstre.

34 Da skal Kongen sige til dem ved hans højre Side: kommer hid, I min Faders velsignede, og arver det Rige, som eder er . beredt fra Verdens Grundlæggelse.

35 Thi jeg var hungrig, og I gave mig at spise; jeg var tørstig, og I gave mig at drikke ; jeg var fremmed, og I toge mig i Hus;

36 jeg var nøgen, og I klædte mig; jeg var syg, og I besøgte mig; jeg var i Fængsel, og I kom til mig.

37 Da skulle de retfærdige svare ham og sige: Herre, naar saa vi dig hungrig, og gave dig Mad, eller tørstig, og gave dig at drikke?

38 Naar saa vi dig fremmed, og toge dig i Hus, eller nøgen, og klædte dig?

39 Naar saa vi dig syg eller i Fængsel, og kom til dig?

40 Og Kongen skal svare og sige til dem: sandelig siger jeg eder, saa vist som I have gjort det mod en af disse mine mindste Brødre, have I gjort det imod mig.

41 Da skal han ogsaa sige til dem ved den venstre Side: gaar bort fra mig, I forbandede, til den evige Ild, som er beredt Djævelen og hans Engle.

42 Thi jeg var hungrig, og I gave mig ikke at spise; jeg var tørstig, og I gave mig ikke at drikke;

43 jeg var fremmed, og I toge mig ikke i Hus; nøgen, og I klædte mig ikke; syg og i Fængsel, og I besøgte mig ikke.

44 Da skulle ogsaa de svare og sige: Herre, naar saa vi dig hungrig, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i Fængsel, og tjente dig ikke?

45 Da skal han svare dem og sige: sandelig siger jeg eder, saa vist som I ikke have gjort det mod en af disse mindste, have I heller ikke gjort det mod mig.

46 Og disse skulle gaa bort til evig Straf, men de retfærdige til evigt Liv.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28