Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos-Evangeliet.

28de Kapitel.

1 Men efter Hviledagen, da det gryede ad den første Dag i Ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til Graven.

2 Og se, der skete et stort Jordskjælv; thi en Herrens Engel for ned fra Himlen og kom, hen og væltede Stenen fra og satte sig paa den.

3 Men hans Udseende var som Lynild, og hans Klædebon hvidt som Sne.

4 Og af Frygt for ham skjælvede de, der holdt Vagt, og bleve som døde.

5 Men Engelen tog til Orde og sagde til Kvinderne: I skulle ikke frygte; thi jeg ved, at det er Jesus den korsfæstede, I søge;

6 han er ikke her, thi han er staaet op, ligesom han har sagt. Kommer hid og ser Stedet, hvor Herren laa.

7 Og gaar skyndsomt hen og siger til hans Disciple: han er staaet op fra de døde, og se, han gaar forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham. Se, jeg har sagt eder det

8 Og de gik skyndsomt bort fra Graven med Frygt og stor Glæde og løb hen at forkynde hans Disciple det.

9 Men som de vare paa Vej for at forkynde hans Disciple det, se, da mødte Jesus dem og sagde: hil være eder! Men de kom hen og omfavnede hans Fødder og tilbade ham.

10 Da siger Jesus til dem: frygter ikke; gaar hen og forkynder mine Brødre, at de skulle gaa bort til Galilæa, og der skulle de se mig.

11 Men medens de vare paa Vej, se, da gik nogle af Vagten til Staden og meldte Ypperstepræsterne alt det, som var skete.

12 Og efter at have forsamlet sig med de Ældste og holdt Samraad, gave de Stridsmændene rundelig Penge

13 og sagde: siger, hans Disciple kom ved Nattetid og stjal ham, medens vi sov.

14 Og dersom dette kommer Landshøvdingen for Øre, skulle vi stille ham tilfreds og holde eder angerløse.

15 Men de toge Pengene og gjorde, som de vare underviste; og dette Ord blev udspredt iblandt Jøderne indtil den Dag i Dag.

16 Men de elleve Disciple droge til Galilæa, til det Bjærg, hvor Jesus havde sat dem Stævne.

17 Og da de saa ham, tilbade de ham, men nogle tvivlede.

18 Og Jesus traadte frem, talede til dem og sagde: mig er given al Magt i Himmel og paa Jord;

19 gaar derfor hen og gjører alle Folkene til mine Disciple, ved at døbe dem til Faderens og Sønnens og den Hellig-Aands Navn,

20 idet I lære dem at holde alt, hvad jeg har befalet eder; og se, jeg er med eder alle Dage indtil Tidens Fuldendelse.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28