Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos evengeliet

5te kapitel

1 Men da han saa skarerne, steg han op paa et bjærg; og da han havde sat sig, kom hans disciple hen til ham.

2 Og han oplod sin mund, lærte dem og sagde:

3 salige ere de fattige i aanden, thi himmeriget er deres.

4 Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales.

5 Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve jorden.

6 Salige ere de, som hungre og tørste efter retfærdigheden, thi de skulle mættes.

7 Salige ere de barmhjærtige, thi dem skal times barmhjærtighed.

8 Salige ere de rene af hjærtet, thi de skulle se Gud.

9 Salige ere de, som stifte fred, thi de skulle kaldes Guds børn.

10 Salige ere de, som ere forfulgte for retfærdigheds skyld, thi himmeriget er deres.

11 Salige ere i, naar man smæder og forfølger eder og med løgn siger allehaande ondt om eder for min skyld;

12 glæder og fryder eder, thi eders løn er stor i himlene; thi saaledes forfulgte man profeterne, som vare før eder.

13 I ere jordens salt. Men dersom saltet mister sin kraft, hvormed skal det da saltes? Det duer ikke længer til andet end at kastes ud og nedtrædes af mennesker.

14 I ere verdens lys. En stad kan ikke være skjult, naar den ligger paa et bjærg;

15 heller ikke tænder man en lampe og sætter den under en skjæppe, men paa en stage, saa skinner den for alle, som ere i huset.

16 Lader eders lys saaledes skinne for menneskers øjne, for at de maa se eders gode gjerninger og prise eders Fader, som er i himlene.

17 Mener ikke, at jeg er kommen for at nedbryde loven eller profeterne; jeg er ikke kommen for at nedbryde, men for at opfylde.

18 Thi sandelig siger jeg eder, inden himlen og jorden forgaar, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgaa af loven, inden alt er sket.

19 Hvo som altsaa bryder et eneste af disse mindste bud og lærer mennesker saaledes, skal kaldes mindst i himmeriget; men hvo som gjør og lærer dem, han skal kaldes stor i himmeriget.

20 Thi jeg siger eder, at dersom ikke eders retfærdighed overgaar de skriftkloges og farisæernes, komme i slet ikke ind i himmeriget.

21 I har hørt, at der er sagt til de gamle: "Du maa ikke myrde; men hvo som myrder, skal være hjemfalden til dommen."

22 Men jeg siger til eder, at enhver den, som bliver vred paa sin broder uden aarsag, skal være hjemfalden til dommen, og hvo som siger til sin broder: raka! skal være skyldig for raadet, og hvo som siger: du daare! Skal være skyldig til helvedes ild.

23 Dersom du altsaa er ved at frembære din gave paa alteret, og du dér kommer i hu, at din broder har noget imod dig,

24 saa lad din gave blive der foran alteret, og gaa først hen og forlig dig med din broder, og kom saa og frembær din gave.

25 Vær snart velvillig mod din modpart, medens du er med ham paa vejen, for at ikke modparten skal overgive dig til dommeren, og dommeren overgive dig til tjeneren, og du blive kastet i fængsel.

26 Sandelig siger jeg dig, du skal ingenlunde komme ud derfra, før end du har betalt den sidste hvid.

27 I have hørt, at der er sagt: "Du maa ikke bedrive hor."

28 Men jeg siger til eder, at hver den, som ser paa en kvinde for at begjære hende, har allerede bedrevet hor med hende i sit hjærte.

29 Men om dit højre øje forarger dig, saa riv det ud og kast det fra dig; thi det er bedre for dig, at ét af dine lemmer gaar tabt, end at hele dit legeme bliver kastet i helvede.

30 Og om din højre haand forarger dig, saa hug den af og kast den fra dig; thi det er bedre for dig, at ét af dine lemmer gaar tabt, end at hele dit legeme kommer i helvede.

31 Saa er der sagt: "Han som skiller sig ved sin hustru, skal give hende skilsmissebrev."

32 Men jeg siger til eder, at hver den, som skiller sig ved sin hustru, undtagen paa grund af hor, bringer hende til at bedrive hor, og hvo som ægter en fraskilt kvinde, bedriver hor.

33 I have atter hørt, at der er sagt til de gamle: "Du maa ikke sværge falsk, men du skal holde Herren dine eder."

34 Men jeg siger til eder, at i aldeles ikke skulle sværge, hverken ved himlen, thi den er Guds trone,

35 eller ved jorden, thi den er hans fødders skammel, eller ved Jerusalem, thi det er den store konges stad.

36 Ej heller maa du sværge ved dit hoved, thi du kan ikke gjøre ét haar hvidt eller sort.

37 Men lad eders tale være ja, ja, nej, nej; men hvad der gaar ud over dette, er af det onde.

38 I have hørt, at der er sagt: "Øje for øje, og tand for tand".

39 Men jeg siger til eder, at i ikke skulle sætte eder til modværge mod en ond; men den, som slaar dig paa din højre kind, vend ham ogsaa den anden til;

40 og den, som vil gaa i rette med dig og tage din kjortel, lad ham ogsaa faa kappen;

41 og den, som tvinger dig til at gaa én mil, gaa to mil med ham.

42 Giv den, som beder dig, og vend dig ikke bort fra den, som vil laane af dig.

43 I have hørt, at der er sagt: "Du skal elske din næste og hade din fjende."

44 Men jeg siger til eder: elsker eders fjender, velsigner dem, som forbande eder, gjører vel mod dem, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder,

45 for at i maa vorde børn af eders Fader, som er i himlene; thi han lader sin sol gaa op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.

46 Dersom i nemlig elske dem, som elske eder, hvad løn have i da? Gjøre ikke ogsaa tolderne det samme?

47 Og dersom i hilse eders brødre alene, hvad særdeles gjøre i da? Gjøre ikke ogsaa hedningerne saaledes?

48 Saa skulle da i være fuldkomne, ligesom eders himmelske Fader er fuldkommen.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28