Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos evengeliet

6te kapitel

1 Giver Agt paa, at I ikke øve eders Retfærdighed5 for Menneskers Øjne, for at skues af dem; ellers have I ikke Løn hos eders Fader, som er i Himlenes.

2 Naar du altsaa giver Almisse, skal du ikke lade blæse i Basun foran dig, som Øjenskalkene gjøre i Synagogerne og paa Gaderne, for at de kunne blive priste af Mennesker. Sandelig siger jeg eder, de have optaget deres Løn.

3 Naar derimod du giver Almisse, da lad ikke din venstre Haand vide, hvad den højre gjør,

4 for at din Almisse kan være i Løndom; saa skal din Fader, som ser i Løndom lønne dig aabenbart.

5 Og naar I bede, skulle I ikke være som Øjenskalkene; thi de holde af at staa og bede i Synagogerne og paa Gadehjørnerne, for at de kunne vise sig for Mennesker. Sandelig siger jeg eder, de have optaget deres Løn.

6 Men du, naar du beder, da gaa ind i dit Kammer, og luk din Dør, og bed saa til din Fader, som er i Løndom; saa skal din Fader, som ser i Løndorn, lønne dig aabenbart.

7 Og naar I bede, skulle I ikke lade Munden løbe ligesom Hedningerne; de mene nemlig, at de ville blive bønhørte, naar de bruge mange Ord.

8 I maa altsaa ikke ligne dem; thi eders Fader ved, hvad I have behov, førend I bede ham.

9 Saaledes skulle da I bede: Vor Fader, du som er i Himlene! dit Navn vorde helliget;

10 dit Rige komme; din Vilje ske, som i Himlen, saa og paa Jorden;

11 giv os i Dag vort daglige Brød;

12 og forlad os vor Skyld, som og vi forlade vore Skyldnere;

13 og led os ikke ind i Fristelse, men fri os fra det onde.

14 Thi dersom I forlade Mennesker deres Overtrædelser, vil eders himmelske Fader ogsaa forlade eder;

15 men dersom 1 ikke forlade Mennesker deres Overtrædelser, vil heller ikke eders Fader forlade eders Overtrædelser.

16 Og naar I faste, skulle I ikke gaa med mørkt Aasyn ligesom Øjenskalkene; thi de fordreje deres Ansigter, for at de kunne vise sig for Mennesker som fastende. Sandelig siger jeg eder, de have optaget deres Løn.

17 Naar derimod du faster, da salv dit Hoved og to dit Ansigt,

18 for at du ikke skal vise dig for Mennesker som fastende, men for din Fader, som er i Løndom; saa skal din Fader, som ser i Løndom, lønne dig.

19 Samler eder ikke Skatte paa Jorden, hvor Møl og Rust fortærer, og hvor Tyve bryde ind og stjæle;

20 men samler eder Skatte i Himlen, hvor hverken Møl eller Rust fortærer, og hvor Tyve ikke bryde ind eller stjæle;

21 thi hvor din Skat er, der vil og dit Hjærte være.

22 Øjet er Legemets Lampe; dersom da dit Øje er rent, vil hele dit Legeme være lyst;

23 men dersom dit Øje er ondt vil hele dit Legeme være mørkt. Hvis altsaa Lyset i dig er Mørke, hvor stort er da ikke Mørket!

24 Ingen kan være Tjener for to Herrer; thi enten vil han hade den ene og elske den anden. eller holde sig til den ene og ringeagte den anden; I kunne ikke være Guds og Mammons Tjenere.

25 Derfor siger jeg til eder: bekymrer eder ikke for eders Liv, hvad I skulle faa at spise, og hvad I skulle faa at drikke, ej heller for eders Legeme, hvad I skulle klæde eder med.

26 Er ikke Livet mere end Maden. og Legemet mere end Klæderne? Ser paa Himlens Fugle. de saa ikke, høste ikke heller, sanke heller i Lader; dog føder eders himmelske Fader dem; ere I ikke det mere ' værd end de?

27 og hvem af eder kan ved Bekymring lægge en Alen til sin Vækst?

28 Og hvi bekymre I eder for Klæder? Agter paa Markens Liljer, hvorledes de vokse; de ar-bede ikke spinde ikke heller;

29 men jeg siger eder, at end. ikke Salomon i al sin Herlighed var klædt som en af dem.

30 Men naar Gud saaledes klæder Græsset paa Marken, som staar i Dag og i Morgen kastes i Ovnen, skulde han da ikke . meget mere klæde eder I lidettroende?

31 Værer derfor ikke -bekymrede, saa I sige: hvad skulle vi faa at spise? eller: hvad skulle vi faa at drikke? eller: hvad skulle vi klæde os med?

32 det er jo alle disse Ting, Hedningerne attraa. Thi eders himmelske Fader ved, at I trænge til alle disse Ting.

33 Men søger første Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.

34 Bekymrer eder altsaa ikke for i Morgen, thi den dag i morgen skal bekymre sig for sig selv; hver. Dag har nok i sin Plage.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28