Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Mattæos evengeliet

7de kapitel

1 Dømmer ikke, for at I ikke skulle dømmes;

2 thi med hvad Dom I dømme, skulle I dømmes, og med hvad Maal I maale, skal eder tilmaales.

3 Og hvi ser du Skjæven, som er i din Broders Øje, men Bjælken i dit eget Øje lægger du ikke Mærke til!

4 Eller hvor kan du sige til din Broder: lad mig drage Skjæven ud af dit Øje! og se, Bjælken er i dit eget Øje.

5 Du øjenskalk, drag først Bjælken ud af dit øje, og da skal du kunne se grandt til at drage Skjæven ud af din. Broders Øje.

6 Giver ikke det hellige til Hunde, kaster ej heller eders Perler for Svin, for at de ikke skulle nedtræde dem med deres Fødder og vende sig og sønderrive eder.

7 Beder, saa skal der gives eder; søger, saa skulle I finde; banker, saa skal der lukkes op for eder.

8 Thi hver den, som beder, han faar4, og den, som søger, finder, og for den, som banker, skal der lukkes op.

9 Eller er der vel blandt eder noget Menneske, som vil, fly sin Søn en Sten, naar han beder ham om et Brød?

10 og mon han vil fly ham en Slange, dersom han beder om en Fisk?

11 Naar altsaa I, onde som I ere, vide at give gode Gaver til eders Børn 5, hvor meget mere vil da eders Fader, som er i Himlene, give hvad godt er. til dem, der bede ham!

12 Altsaa, alt hvad som helst I ville, at Mennesker skulle gjøre mod eder, saaledes skulle ogsaa I gjøre mod dem; thi dette er Loven og Profeterne.

13 Gaar ind ad den snævre Port; thi vid er den Port, og bred den Vej, som fører til Fortabelsen, og mange ere de, som gaa ind ad den;

14 thi snæver er den Port, og trang den Vej, som fører til Livet, og faa ere de, som finde den

15 Men vogter eder for de falske Profeter, som komme til eder i Faareklæder, men indvortes ere glubende Ulve.

16 Af deres Frugter skulle I kjende dem. Sanker man vel Vindruer af Tome eller Figen af Tidsler?

17 Saaledes bærer hvert godt Træ gode Frugter, men det slette Træ bærer onde Frugter.

18 Et godt Træ kan ikke bære onde Frugter, ej heller kan et slet Træ bære gode Frugter.

19 Hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugges og kastes i Ilden.

20 Altsaa, af deres Frugter skulle I kjende dem.

21 Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriget2, men den, som gjør min Faders Vilje, han som er i Himlene.

22 Mange ville paa hin Dag sige til mig: Herre, Herre, have vi ikke profeteret ved . dit Navn, og ved dit Navn uddrevet Uaander, og ved dit Navn gjort mange Kraft-Gjerninger?

23 Og da vil jeg aabenlydt sige til dem: jeg har aldrig kjendt eder; viger bort fra mig, I som øve Uret.

24 Derfor, hver den, som hører disse mine Ord4 og gjør dem, ham vil jeg ligne ved en for­standig Mand, som byggede sit Hus paa Klippegrund.

25 Og Skylregnen faldt, og Floderne kom, og Vindene blæste og faldt an mod det Hus, og det faldt ikke; thi det var grund­fæstet paa Klippegrund.

26 Og enhver, som hører disse mine Ord og ikke gjør dem, skal vær.e at ligne ved en taabelig Mand, som byggede sit Hus paa Sand.

27 Og Skylregnen faldt, og Floderne kom, og Vindene blæste og sloge imod det Hus. og det faldt, og dets Fald var stort.

28 Og det skete, da Jesus havde fuldendt disse Taler, vare Skarerne forbavsede over hans Lære;

29 thi han lærte dem som en, der havde Myndighed, og ikke som deres Skriftkloge.

Skat Rørdam NT

Mattæus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28